Hotărârea nr. 310/2019

HOTĂRÂRE privind preluarea fara plata de catre Municipiul Iasi – Consiliul Local al Municipiului Iasi a partilor sociale detinute de Judetul Iasi – Consiliul Judetean Iasi in cadrul SC TEHNOPOLIS SRL


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind preluarea fara plata de catre Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași a partilor sociale detinute de Județul Iași - Consiliul Județean Iasi in cadrul SC TEHNOPOLIS SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 88791/14.08.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere H.C.J. nr. 94/2019 privind trecerea din domeniul public al Judetului Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Județului Iași - Consiliul Județean Iași la realizarea Parcului Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS Iasi si preluarea in proprietatea Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expozitional Moldova;

Având în vedere prevederile Contractului de societate, autentificat nr 7442/18.08.2004 si Actul aditional nr. 1/2005;

Având în vedere Adresa 77821/15.07.2019 a SC Tehnopolis SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba preluarea fara plata de catre Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași a partilor sociale detinute de Judetul Iași - Consiliul Judetean Iasi in cadrul SC TEHNOPOLIS SRL, reprezentand 29.300 bucati in valoare de 293.000 lei.

Art. 2. Se imputerniceste Doamna Cazacu Mihaela Catalina, consilier juridic in cadrul S.C. Tehnopolis SRL sa efectueze operatiunile de modificare a actului constitutiv al societatii, precum si formalitatile de inregistrare in Registrul Comertului.

Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa semneze contractul de cesiune a partilor sociale, in numele si pentru cesionar. Cheltuielile ocazionate de autentificarea contractului de cesiune vor fi suportate de cesionar.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; SC Tehnopolis SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de SC Tehnopolis SRL;

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 310 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0