Hotărârea nr. 31/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T165,NUMAR CADASTRAL 153591 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa colectiva si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 153591 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința colectiva si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3940 din 28.11.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 28299 din 20.03.2018 prin care domnul MORARU IONEL si doamna MORARU MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 153591, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire construire locuința colectiva si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.747 din 25.08.2017 si avizul de oportunitate nr. 957 din 05.12.2018 ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 14.08.2018;

Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 24 /PUZ/18.12.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6618 din 21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T165, NUMAR CADASTRAL 153591, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința colectiva si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 705,00 mp detinut de care domnul MORARU IONEL si doamna MORARU MARIA conform contractului de vanzare cumparare nr. 2688/12.07.2016.

Prevederi P.U.Z.-R.L.U.

UTR : Lv - zona locuintelor individuale si colective mici si mijlocii, in regim de construire izolat si cuplat, situate pe versanti slabi construiti;

Regim de construire: D+P+1E (Hmax. = 8 m la cornisa masurat de la CTN);

Functiuni predominante: locuinte colective mici, locuinte individuale;

POT=30%, CUT=0,9mpADC/ mp teren,

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-retragerea minima fata de aliniament: 8,50 m din axul strazii si respectiv 4 m față de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regim de aliniere lateral nord - poziționat la 11,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regim de aliniere lateral sud - poziționat la 3,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regimul de aliniere posterior - poziționat la 3,0 m față de limita de proprietate.

Anexa 2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuinței colective mici.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor domnul MORARU IONEL si doamna MORARU MARIA;si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 31 din 31 Ianuarie 2019