Hotărârea nr. 309/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General al proiectului ”Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General al proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/degradate de mici dimensiuni”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 august 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 90610/21.08.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.2. POR;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art.129 și art. 196, alin. 1, litera (a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General, a Proiectului de Execuție, precum și a bugetului aferent proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 4 (Devizul General) la Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General, a Proiectului de Execuție, precum și a bugetului aferent proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”, conform Anexei 1;

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 88 din 21 martie 2019 rămân neschimbate;

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcției Generală Tehnică și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu Consilier local,

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 309 din 29 august 2019