Hotărârea nr. 308/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Hărților strategice de zgomot cu rapoartele aferente – prin studiul “Reactualizare hărți strategice de zgomot ale Municipiului Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Hărților strategice de zgomot cu rapoartele aferente - prin studiul “Reactualizare hărți strategice de zgomot ale Municipiului Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.90144/20.08.2019 întocmit de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 321/2005 republicată, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.1260/2012 pentru modificarea și completarea HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 944/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere Legea Nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă hărțile strategice de zgomot cu rapoartele aferente - prin studiul “Reactualizare hărți strategice de zgomot ale Municipiului Iași”, care este Anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 308 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0