Hotărârea nr. 307/2019

HOTĂRÂRE privind cofinanțarea și asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente programului Abordarea integrată a ”Premiului European pentru Energie (EEA) din cadrul proiectului ”Fondul de acțiune privind energia durabilă” (SAEF)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind cofinanțarea și asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente programului Abordarea integrată a ”Premiului European pentru Energie (EEA) din cadrul proiectului ”Fondul de acțiune privind energia durabilă” (SAEF)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 89846/19.08.2019, întocmit de către Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu privind necesitatea cofinanțării și asigurării altor cheltuieli decât cele eligibile aferente programului Abordarea integrată a ”Premiului European pentru Energie (EEA) din cadrul proiectului ”Fondul de acțiune privind energia durabilă” (SAEF);

Având în vedere Legea nr. 121/2004 actualizată, privind eficiența energetică, capitolul 4. art. 9, lit. 13;

Având în vedere Directiva Europeană 2012/27/UE privind eficiența energetică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 199 din 30 mai 2018 privind aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (ROEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie;

Având în vedere adresa nr. 42329/27.04.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice referitoare la lansarea proiectului ” Fondul de acțiune privind energia durabilă” și la condițiile de eligibilitate impuse Municipiului Iași pentru obținerea finanțării în cadrul componentei 1 -Abordarea integrată a ” Premiului European pentru Energie”;

Având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 72775/01.07.2019 -” Servicii de management energetic și elaborare Plan de Acțiune privind Clima și Energia Durabilă”, încheiat între Municipiul Iași și SC Total Energy Solutions SRL;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă valoarea totală a proiectului ” Servicii de elaborare Plan de Acțiune privind Clima și Energia Durabilă” din cadrul Programului European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (RoEEA), în cuantum de 59.976,00 lei ( TVA inclus).

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea în valoare de 8.996,4 lei (TVA inclus), reprezentând 15% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente Programului European Energy Award - Comunitate Sustenabilă (RoEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energia Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie.

Art. 3. Se aprobă asigurarea sumelor aferente altor cheltuieli decât cele eligibile (dacă este cazul) din cadrul Programului European Energy Award -Comunitate Sustenabilă (RoEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energia Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului European pentru Energie.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 307 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0