Hotărârea nr. 306/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24168/06.08.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere Legea nr. 217/22.05.2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 174/2019;

Având în vedere Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Având în vedere Ordinul ministrului afacerilor interne și ministrului muncii și justiției sociale nr. 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în următoarea componență:

J Trei reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Iași (un coordonator și doi membri);

J Doi reprezentanți ai Poliției Locale Iași.

Art. 2. Nominalizarea reprezentanților Direcției de Asistență Socială Iași, respectiv ai Poliției Locale Iași, membrii ai echipei mobile se va face prin Dispoziția Primarului.

Art. 3. Atribuțiile echipei mobile sunt prevăzute în Anexa 1 la prezenta Hotărâre, iar Direcția de Asistență Socială Iași, prin compartimentul de specialitate va elabora o procedură de intervenție specifică.

Art. 4. Direcția de Asistență Socială Iași, se împuternicește să încheie acorduri de colaborare cu reprezentanții diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și cu reprezentanții unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijin umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil.

Art. 5. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Municipiul Iași, a victimei sau a agresorului, va fi asigurat de Poliția Locală Iași.

Art. 6. Personalul desemnat în cadrul echipei mobile se va afla în permanență la dispoziția organelor de poliție, beneficiind astfel de un spor la salariul de bază, conform legislației în vigoare.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Socială Iași; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Asistență Socială Iași si Politia Locala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 306 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

0