Hotărârea nr. 304/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni"Sf. Constantin şi Elena" Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni"Sf. Constantin și Elena" Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 24030/05.08.2019;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 17/2000 republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2016 și Legea nr. 19/2018 ;

Având în vedere Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

Având în vedere Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului lunar pe membru de familie;

Având în vedere Dispoziția nr. 1347/2018 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială Iași d-na Luminița Munteanu;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice asistate din cadrul Căminului de Bătrâni „Sf.Constantin și Elena" Iași, la un cuantum de 2.456 lei / lună / beneficiar.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Socială Iași; Căminului de Bătrâni „Sf.Constantin și Elena" Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția de Asistență Socială Iași și Căminul de Bătrâni „Sf.Constantin și Elena" Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 304 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0