Hotărârea nr. 303/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 89710/19.08.2019 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă ;

Având în vedere solicitările - proiecte ale structurilor sportive centralizate în Anexa I ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin H.C.L. nr. 131/30.03.2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sumele necesare se vor aloca din capitolul bugetar 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă, Structurilor sportive și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 303 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17*

Pentru

16*

Împotrivă

0

Abțineri

0

*Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu nu participa la vot.

* Conform art. 228 alin. (3) din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ

ANEXA I la HCL nr. 303/29.08.2019

Nr. Crt.

Structura sportivă

Proiectul

Perioada de desfășurare

Buget (lei)

1.

Asociația Județeană de Gimnastică Ritmică Iași

Turneul        Internațional

TROPHY Iași 2019 și Festivalul Internațional de

Ansambluri Ediția a 15-a

10.09.2019

10.10.2019

10.000

2.

Club

Sportiv

Reflex

Viața în pași de dans

10.09.2019

10. 12.2019

30.000

3.

Asociația Județeană de Rugby Iasi

Rugby pentru fiecare

10.09. 2019

10.12..2019

15.000

4.

Asociația Club    de

Fotbal Magic   -

Trofeo Maestrelli Iași

Cupa Magic și Supercupa României 2019 la Minifotbal

24.10.2019

27.10.2019

50.000

5.

ACS Atletic

Iasi

1K Run Fast & Fan

10.09.2019

22.09.2019

10.000

TOTAL

115.000

Presedinte de Sedinta Gabriel Mihai Surdu,

Consilier local