Hotărârea nr. 302/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”,ediția a XII-a,în perioada 03 – 06 octombrie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Italienilor din

România - RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 91186/ 22.08.2019 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere adresa nr. 90714/21.08.2019 înaintată de Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XlI-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019 și alocarea sumei de 20.000 lei de către Primăria Municipiului Iași către Asociația Italienilor din România -RO.AS.IT., din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru buna desfășurare a proiectului.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Directia Juridica, Servicul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Asociația Italienilor din România -RO.AS.IT.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 302 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA I la HCL nr. 302/29.08.2019

ACORD DE PARTENERIAT privind organizarea la Iași a Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019 Nr. _____________/__________________

În baza:

  • - H.C.L. nr. 184/24.04.2019 - privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pe 2019.

-H.C.L. nr. _____/_______________- privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat

cu Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019.

  • - Adresa nr. 90714/21.08.2019 (ANEXA I) înaintată de Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. în vederea organizării Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019.

  • - Referatul nr. _______/_____________ de alocare în vederea organizării Festivalului

Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019.

Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.

11, 700064, cod fiscal 4541580, cont RO64TREZ24A545000200130X, Banca Trezoreria Iași, telefon 0232 - 267.582, fax 0232 - 212.000, reprezentată prin Primarul Municipiului Iași, dl. Mihai Chirica, numit în continuare PARTENER,

și

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT., str. Petru Rareș nr. 7, Suceava, CIF 8736496, Cont Bancar RO54RNCB0090037008410001, deschis la BCR Suceava, reprezentată de Președinte Ioana Grosaru, in calitate de ORGANIZATOR

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cuprinzând următoarele clauze principale:

1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților în vederea organizării la Iași, în parteneriat, a Festivalului Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019.

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2 (1) ORGANIZATORUL se obligă să organizeze Festivalul Interetnic „Confluențe”, ediția a XII-a, în perioada 03 - 06 octombrie 2019, în conformitate cu Anexa I la prezentul acord de parteneriat.

(2) ORGANIZATORUL își asumă răspunderea pentru buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (1) din art. 2 al prezentului acord de parteneriat. În cazul în care, din vina sa exclusivă, ORGANIZATORUL nu reușește să-și execute obligațiile

asumate prin acordul de parteneriat, atunci PARTENERUL este îndreptățit de a percepe penalități în valoare de 0,1% din valoarea nerealizată a acordului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art. 3 ORGANIZATORUL se obligă să menționeze în toate materialele promoționale (afișe, broșuri, spoturi audio sau video, pliante) numele și sigla PARTENERULUI, ca instituție publică.

Art. 4.1 ORGANIZATORUL se obligă să prezinte în termen de 30 zile de la finalizarea manifestărilor organizate conform prezentului acord, documente justificative care fac dovada utilizării fondurilor puse la dispoziție conform art. 5 din prezentul acord și a contribuției proprii.

Art. 4.2. În cazul în care, din vina exclusivă a PARTENERULUI, ORGANIZATORUL nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin acordul de parteneriat, atunci ORGANIZATORUL este îndreptățit de a percepe penalități în valoare de 0,1% din valoarea nerealizată a acordului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Art.5 (1) PARTENERUL se obligă să:

- alocă suma de 20.000 lei destinată acoperirii cheltuielilor necesare implementării proiectului care face obiectul parteneriatului, conform bugetului alocat, din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași” (COD ANGAJAMENT__________________________________).

  • (2) Plata sumei se va face prin virament bancar după finalizarea evenimentului și prezentarea decontului de cheltuieli, din contul RO64TREZ24A545000200130X, în contul Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., IBAN RO54RNCB0090037008410001, deschis la Banca Comercială Română Suceava.

  • (3) ORGANIZATORUL exonerează PARTENERUL împotriva tuturor acțiunilor, reclamațiilor, procedurilor și cererilor unei terțe părți care pretinde drepturi de autor sau alte drepturi conexe rezultate din executarea prezentului acord.

3. DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 6 Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării.

Art. 7 Prezentul acord încetează prin acordul ambelor părți, prin ajungere la termen, conform art. 1 sau în caz de forță majoră.

4. FORȚA MAJORĂ

Art. 8 Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari indundații, apariția unor dispozitii legale care impiedică executarea acordului etc.

Art. 9 Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 8 de mai sus.

Art. 10 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 11 Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

5. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 12 Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 13 Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

6. CLAUZE FINALE

Art. 14 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 15 Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Art. 16 Părtile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul contract a fost încheiat la Iași, în data de___, în 2 exemplare, fiecare

având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT.

PARTENER

Municipiul Iasi Primar

Mihai CHIRICA


Municipiul Iași

Președinte

Ioana GROSARU

Director General D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea și legalitatea acestui înscris oficial

Direcția Juridică Director Executiv

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate

Mihaela PINTILIE Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Șef Birou Relații cu Societatea Civilă, Dorina ȚICU Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Întocmit, Inspector de specialitate, Birou Relații cu Societatea Civilă Elena IPATE Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

Presedinte de Sedinta

Gabriel Mihai Surdu,