Hotărârea nr. 301/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea incheierii unui acord de parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei – sectorul Învățământ,în vederea organizării Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași,în perioada 10 septembrie – 7 octombrie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind respingerea incheierii unui acord de parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei - sectorul Învățământ, în vederea organizării Festivalului de Muzică

Bizantină de la Iași, în perioada 10 septembrie - 7 octombrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul nr. 89368/19.08.2019 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere adresa nr. 83594/30.07.2019 înaintată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei - sectorul Învățământ în vederea încheierii unui acord de parteneriat pentru Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, în perioada 10 septembrie - 7 octombrie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge încheierea unui acord de parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei - sectorul Învățământ, în vederea organizării Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași, în perioada 10 septembrie - 7 octombrie 2019 și alocarea sumei de 27.000 lei de către Primăria Municipiului Iași către Mitropolia Moldovei și Bucovinei - sectorul Învățământ, din capitolul bugetar 54.50.00.20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”, pentru buna desfășurare a proiectului.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Juridice; Servicului Relații Comunitare și Politici Publice; Biroului Relații cu Societatea Civilă; Mitropoliei Moldovei și Bucovinei - Sectorul Învățământ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 301 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

17

Pentru

13

Împotrivă

3

Abțineri

1