Hotărârea nr. 30/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,FUNDAC CALARASI NR.1A,NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale prin demolare imobile existente,pe teren proprietate privata,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, FUNDAC CALARASI NR.1A, NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale prin demolare imobile existente, pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 439 din 24.02.2015 si certificatul de urbanism nr.4065 din 23.11.2017;

Având în vedere cererea nr. 16729 din 16.02.2016 si cererea nr. 127525 din 10.12.2018, prin care doamna MACOVEI MARIANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, FUNDAC CALARASI NR.1A, NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale prin demolare imobile existente, pe teren proprietate privata, persoana fizica ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr.449 din 21.10.2015 si avizul de oportunitate nr. 944 din 08.11.2018 ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 02.08.2017 si avizul comisiei de urnbanism din data de 15.11.2018;

Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Iasi nr. 37 /PUZ/ 19.11.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6111 din 21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, FUNDAC CALARASI NR.1A, NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564 întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale prin demolare imobile existente, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ pentru care se emit reglementari urbanistice, este compusa din suprafata de 541,00 mp (din acte), 535 mp (masurati) detinuta de Macovei Mariana conform contractului de vanzare cumparare nr. 3224/05.11.2007 (suprafata de teren de 218 mp - NC 139912 si suprafata de teren de 323 - NC 139564).

Prevederi P.U.Z.-R.L.U.

UTR : LC zona locuintelor individuale;

Regim de construire: P+2E (Hmax. = 9 m la cornisa masurat de la CTN);

Functiuni predominante: locuinte individuale;

POT=35%, CUT=0,9mpADC/ mp teren,

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-retragerea minima fata de aliniament: 10,50 m din axul strazii si respectiv 8,40 m față de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regim de aliniere lateral stânga - poziționat la 3,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regim de aliniere lateral dreapta - poziționat la 3,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regimul de aliniere posterior - poziționat la 3,0 m față de limita de proprietate.

Anexa U3 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala.

Art.4. Copie după prezenta va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului MACOVEI MARIANA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 30 din 31 Ianuarie 2019