Hotărârea nr. 299/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 93180/28.08.2019 formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul Timofciuc Razvan, consilier local din partea Partidului National Liberal, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind alocarea sumei de 60.000 lei la capitolul 84.02.71 Transporturi 71.01.30 Proiectare R.K. Infrastructura Pasaj Frumoasa ;

Având în vedere amendamentul formulat de domnul Gavril Mihai Liviu, consilier local din partea Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul -verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, prin care se propune alocarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezerva al Municipiului Iasi, ca si credit bugetar pe anul 2019 pentru cap. Bugetar 67.02.71 pentru obiectivul modernizare suprafete de joc, instalatie de degivrare si gazon pentru Stadionul Emil Alexandrescu si credite de angajament in suma de 1.500 mii lei pentru anul 2019 pentru acelasi obiectiv de investiti;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 268/21.08.2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017 - 2023 pentru anul scolar 2019 - 2020;

Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.2.1. a (Lista obiectivelor de investitii in continuare - activitatea proprie), Anexei nr. 1.2.1. b (Lista obiectivelor de investitii noi -activitatea proprie) si Anexei nr. 1.2.2 (Lista obiectivelor de investitii - invatamant), după cum urmează:

 • 1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

  la venituri cu suma de

  + 11.020,57 mii lei

  07.02.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice

  07.02.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

  + 500,00 mii lei

  + 2.000,00 mii lei

  07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice

  07.02.02.02 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice

  + 193,65 mii lei

  + 1.000,00 mii lei

  07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

  + 200,00 mii lei

11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

la cheltuieli cu suma de                               +

65.02.57 Invatamant - asistenta sociala

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital

66.02.71 Sanatate - cheltuieli de capital

67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

68.02.58 Asigurari si asistenta sociala - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi - subventii

+ 2.769,00 mii lei

+ 100,00 mii lei

+ 1.000,00 mii lei

+ 500,00 mii lei

+ 846,35 mii lei

+ 1.500,00 mii lei

+ 8.125,10 mii lei

- 8.125,10 mii lei

+ 337,07 mii lei

+ 74,50 mii lei

11.020,57 mii lei

+ 2.769,00 mii lei

+ 840,00 mii lei

+ 99,71 mii lei

+ 500,00 mii lei

+ 140,52 mi lei

+ 0,34 mii lei

+ 1.500,00 mii lei

+ 171,00 mii lei

+ 1.000,00 mii lei

+ 4.000,00 mii lei


la venituri cu suma de:

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe echilibrarea bugetelor locale

11.02.09 Sume defalcate din taxa pe finantarea cheltuielilor invatamantului


acreditat


+ 16.866,00 mii lei valoarea adăugată pentru

+ 11.868,00 mii lei valoarea adaugata pentru particular sau confesional

+ 4.998,00 mii lei

la cheltuieli cu suma de:                     + 16.866,00 mii lei

51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

65.02.55 Invatamant - alte transferuri

+ 368,00 mii lei

+ 4.998,00 mii lei

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

+ 1.000,00 mii lei

+ 1.000,00 mii lei

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi - subventii

+ 2.500,00 mii lei

+ 7.000,00 mii lei

 • 1.2. Se suplimenteaza fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

65.02.71 Invatamant - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital 54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

- 1.800,00 mii lei


- 1.000,00 mii lei


- 100,00 mii lei


- 6.625,10 mii lei


+ 9.525,10 mii lei


 • 1.3. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital - 261,00 mii lei 74.02.71 Protectia mediului - cheltuieli de capital                          + 261,00 mii lei

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital                 - 1.006,32 mii lei

68.02.71 Asigurari si asistenta sociala - cheltuieli de capital                   + 6,32 mii lei

70.02.71 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - cheltuieli de capital + 500,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

+ 500,00 mii lei


 • 1.4.    Se aloca din fondul de rezerva a Municipiului Iasi, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 51.02.20 Autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii

- 10.085,10 mii lei


+ 125,10 mii lei + 2.500,00 mii lei

+ 500,00 mii lei + 1.000,00 mii lei

+ 500,00 mii lei


+ 1.000,00 mii lei

+ 4.400,00 mii lei

+ 60,00 mii lei


67.02.20 Cultura, recreere si religie - bunuri si servicii

67.02.71 Cultura, recreere si religie - cheltuieli de capital

70.02.20 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - bunuri si servicii

74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi - subventii

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

Art. 2. Se suplimenteaza bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 200,00 mii lei, conform Anexei nr. 2 (Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii) si Anexei nr. 2.1 (Secțiunea de funcționare), astfel:

 • •  la venituri în sumă de    + 200,00 mii lei

 • •  la cheltuieli în sumă de   + 200,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare)..

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Fond Locativ; Serviciului Buget și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Directia Exploatare Patrimoniu si Directia Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 299 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0