Hotărârea nr. 298/2019

HOTĂRÂRE privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie

2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 - privind bugetul de stat pentru anul

2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă redistribuirea excedentului Municipiului Iași pe anul

2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica, pentru obiectivul:

„Proiectare și execuție lucrări Folosință Generală Locuințe

Colective în zona Grădinari“ -1.000,00 mii lei

Cap. 84.02.71 Transporturi, pentru obiectivele:

„Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmizegetusa

str-la Sofia Nădejde)-lucrări de supratraversare rau Bahlui în zona

Cicoarei-Dacia -pod cu 4 benzi carosabile)                           1.000,00 mii lei

„Modernizare străzi șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii,

str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului,

al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos Iași-Voinești,

str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului“        1.297,78 mii lei

„Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași“-1.297,78 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Buget; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Buget din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Gabriel Mihai Surdu

Consilier local,

Nr. 298 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0