Hotărârea nr. 297/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași Generalului Gheorghe DABIJA,Generalului Gheorghe RASOVICEANU ṣi Preotului Căpitan Gheorghe COTENESCU


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași Generalului Gheorghe DABIJA, Generalului Gheorghe RASOVICEANU și Preotului Căpitan Gheorghe COTENESCU

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.08.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 88696/ 14.08.2019;

Având în vedere Adresa Asociației Urmașilor Persecutaților Regimului Comunist din România nr. 86701/07.08.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare post-mortem al Municipiului Iași următoarelor persoane: 1. Generalului Gheorghe DABIJA;

  • 2. Generalului Gheorghe RASOVICEANU

  • 3. Preotului Căpitan Gheorghe COTENESCU

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Gabriel Mihai Surdu                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 297 din 29 august 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0