Hotărârea nr. 296/2019

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16,NUMERE CADASTRALE 126223 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126223 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având in vedere cererea beneficiarului SC FAMILIAL RESTAURANT SA reprezentanta prin domnul HITRUC CORNELIU inregistrata la nr. 69687/24.06.2019 prin care solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126223 si 126224, întocmit în vederea extinderii unui spatiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Având in vedere eroarea redactata privind mentiunea „numar cadastral 126233” din titlu si textul Hotararii Consiliului Local se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018 prin îndreptarea erorii materiale: corectarea in titlu si textul hotararii „numar cadastral 126223” in loc de numar cadastral 126233.

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 80893 din 23.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 222 din 30 mai 2018, in sensul indreptarii erorii materiale: corectarea in titlu si textul hotararii „numar cadastral 126223” in loc de numar cadastral 126233.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 296 din 26 Iulie 2019