Hotărârea nr. 295/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași,str.Ciric nr.5,proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902,cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp,amplasată în intravilan municipiul Iași,Str.Cicoarei f.n. proprietatea municipalității,identificată cadastral în Cv 4,parcelele CAT 246/1,CAT 248/1 (anexa B)


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea schimbului de terenuri în echivalență valorică între suprafata de 1281 mp amplasată în intravilanul municipiului Iași, str.Ciric nr.5, proprietate privată identificată cu nr.cadastral 156902, cartea funciară 156902 (anexa A) și suprafața de 3370 mp, amplasată în intravilan municipiul Iași, Str.Cicoarei f.n.

proprietatea municipalității, identificată cadastral în Cv 4, parcelele CAT 246/1, CAT 248/1 (anexa B)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80080/2019 întocmit de Serviciului GIS-Cadastru;

Având în vedere Adresele nr. 89232/2018 și 111286/2018 emise de Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente prin care i se propune lui SC G&R Imobiliar Group SRL efectuarea unui schimb de terenuri;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 86/2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, aprobat prin HCL nr. 153/2017 cu terenurile din anexele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J aflate în administrarea Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2018 privind insușirea inventarului actualizat al domeniului privat al Municipiului Iasi;

1 / 2 la H.C.L. nr. 295 din 26 Iulie 2019

Având în vedere prevederile art. 297 alin1 lit b) si ale art. 302,303, 305-331 ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile art.129, 139 alin. 13 si art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge schimbul de terenuri în echivalență valorică între suprafața de 1.281 mp amplasată în municipiul Iași, str.Ciric nr.5, identificată cadastral cu nr.156902 proprietatea S.C. G & R Imobiliar Group S.R.L. prin mandatar Dragan Constantin și cea de 3.370 mp amplasată în municipiul Iași str.Cicoarei f.n, Lot 1, având identificatorii cadastrali CV 4, parcelele CAT 246/1 și CAT 248/1.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru; S.C. G & R IMOBILIAR GROUP SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 295 din 26 Iulie 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 295 din 26 Iulie 2019