Hotărârea nr. 294/2019

HOTĂRÂRE privind constituirea Asociației de Management al Destinației Turistice Iași și a Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”),precum şi aprobarea actului constitutiv şi a statutului asociației


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea Asociației de Management al Destinației Turistice Iași și a

Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”) , precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 70690/26.06.2019 întocmit de Biroul de Cooperare Economică;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Precum și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se abrobă constituirea Asociației de Management al Destinației turistice Iași și a regiunii Moldova („DESTINATION IASI”), având ca obiectiv principal creșterea competitivității în sistemul turistic national și est-european a destinației Iași, iar ca obiective specifice: (a) stimularea și sprijinirea dezvoltării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte si să promoveze turismul din Municipiul Iași și din regiunea Moldovei, în totalitatea diversitătii sale, atât în tară, cât si în străinătate; (b) realizarea/acordarea suportului necesar elaborării, implementării și monitorizării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional si național tinând cont de principiile turismului durabil; (c) realizarea unei promovări eficiente a imaginii destinației Iași.

Art.2. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Management al Destinației turistice Iași și a Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”) conform anexelor( Anexa 1: Actul constitutiv si Anexa 2: Statutul Asociației) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Dl. Mihai CHIRICA, primar al municipiului Iași, cetățean român, născut la data de 01.09.1971, domiciliat în Iasi, posesor al C.I. seria MX, nr. 931003, eliberat de SPCLEP Iasi la data de 18.10.2010, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Iași, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Management al Destinației turistice Iași și a Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”) anexate la prezenta hotărâre și să reprezinte Consiliul Local Iași în Adunarea Generală a Asociației.

Art.4. Asociația de Management al Destinației turistice Iași și a Regiunii Moldova („DESTINATION IASI”) va avea sediul în România, Mun. Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, Camera 1, 700068, și un patrimoniu inițial de minim 1500 de RON, constituit din contribuția în numerar a asociaților.

Art.5. Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice, respectiv în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de constituire și înregistrare, precum și a oricăror formalități asemănătoare, se împuternicește dl Juravle Daniel, cetătean român, cu domiciliul în Mun. Iași, str. Socola, nr. 17, Jud. Iași, legitimat cu CI seria MZ nr. 333106, eliberată de SPCLEP Iași la data de 14.10.2014, CNP 1860625330581, să semneze orice cerere sau document necesar, precum și pentru a reprezenta Asociația în vederea îndeplinirii formalităților de autentificare a actelor la notariat precum și întreprinderii demersurilor legale privind înregistrarea Actului Constitutiv și a Statutului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției de Dezvoltare și Proiecte Europene; Biroului Cooperare Economică; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Proiecte Europene, Biroul de Cooperare Economică și Turism, Compartimentul Promovare Turism.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 294 din 26 Iulie 2019

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr 294 din 26 Iulie 2019

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE IAȘI ȘI REGIUNEA MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”)

 • I. ASOCIAȚII:

J

 • 1.1. MUNICIPIUL IAȘI, persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 215/2001, cu sediul în Municipiul Iași, Palatul Roznovanu, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, cod poștal 700064, Județul Iași, Cod unic de înregistrare 4541580, reprezentat legal prin Dl. Mihai Chirica, în calitate de Primar al Municipiului Iași, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria

___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de _____, CNP_________________,

1.2. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul în Municipiul Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11, cod poștal 700506, Județul Iași, România, reprezentată legal prin dl Toader TUDOREL, în calitate de rector, domiciliat în Mun. Iași, str._______,

nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de

SPCLEP Iași la data de _____, CNP

 • 1.3. S.C. Rolandia Travel S.R.L., cu sediul în Municipiul Iași, Str. Petre Andrei nr

4B, Etaj 2, Județul Iași, Iași, România, reprezentată legal prin dl. Nicu APOSTOL în calitate de manager, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie

română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de

CNP

 • 1.4. S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. cu sediul în Municipiul Iași, , Județul

Iași, România reprezentată legal prin dl Cătălin BULGARIU în calitate de Director General, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română,

legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de

CNP

 • 1.5. S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada 5*) cu sediul în Municipiul

Iași, sos. Bucium 18B, Județul Iași, Iași, România reprezentată legal prin dna Dora Gabriela MORHAN, în calitate de Manager general, domiciliată în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____,

eliberată de SPCLEP Iași la data de _____, CNP

 • 1.6. S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada 4*) cu sediul în Municipiul Iași,

Strada Grigore Ureche 27, Județul Iași, Iași, România reprezentată legal prin dl George MOISESCU, în calitate de Director general, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.

Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP

Iași la data de _____, CNP

 • 1.7. S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel 4*) cu sediul în Municipiul Iași, Sos

Bucium nr 7, Județul Iași, Iași, România, reprezentată legal prin dl Marius SORĂNESCU, în calitate de Director general, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de

cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data

de _____, CNP_________________,

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înfiintat ASOCIATIA

DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE IAȘI ȘI A REGIUNII

J                                                                                          J              J

MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”) (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale si cu dispozitiile art.188 si urm. din Noul Cod Civil si in temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

 • II. DENUMIREA

 • 2.1.  Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL

DESTINAȚIEI TURISTICE IAȘI ȘI A REGIUNII MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”), conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.......din............., eliberată

de Ministerul Justiției. Asociatia va avea stampilă, siglă si însemne proprii.

 • III. SEDIUL ASOCIATIEI

 • 3.1. Sediul Asociației este în România, Municipiul Iași, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Palatul Roznovanu, camera 1-parter, Județul Iași.

 • 3.2. Schimbarea sediului si/sau deschiderea de filiale va/vor putea fi hotărâtă/hotărâte de Adunarea Generală a Asociaților, cu obligația declarării la grefa instanței competente a noului sediu, în scopul înregistrării acestei mențiuni în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

 • 3.3. Asociația va putea hotărî schimbarea sediului său pe parcursul desfășurării activității acesteia, cu respectarea formelor de publicitate legal impuse.

 • IV. DURATA ASOCIATIEI

 • 4.1. Asociația este constituită și își desfășoară activitatea în scopul si obiectivele stabilite pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

 • V. VOINȚA DE ASOCIERE. SCOPUL ASOCIAȚIEI

J                                                                                                                                                              J

 • 5.1. Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul ASOCIAȚIEI DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI

J                                                                                                                                                                                               J

TURISTICE IAȘI ȘI A REGIUNII MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”).

 • 5.2. ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE IAȘI ȘI A REGIUNII MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”) se constituie în scopul dezvoltării destinațiilor turistice Iași și regiunea Moldova.

5             5 5**

Obiectivul principal este creșterea competitivității în sistemul turistic național și est-european a destinației Iași și a regiunii Moldova.

Obiectivele specifice ale Asociației sunt:

 • a) stimularea și sprijinirea dezvoltării locale și regionale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte si să promoveze turismul din Municipiul Iași și din regiunea Moldovei, în totalitatea diversității sale, în țară și în străinătate;

 • b) realizarea/acordarea suportului necesar elaborării, implementării și monitorizării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional si național ținând cont de principiile turismului durabil;

 • c) realizarea unei promovări eficiente a imaginii destinației Iași și a regiunii Moldova;

 • VI. PATRIMONIUL INIȚIAL

 • 6.1. Patrimoniul inițial al Asociației este de 3500 (trei mii cinci sute) Lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • 6.1.1. MUNICIPIUL IAȘI - 500 Lei

 • 6.1.2. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași - 500 Lei

 • 6.1.3. S.C. Rolandia Travel S.R.L. - 500 Lei

 • 6.1.4. S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. - 500 Lei

 • 6.1.5. S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada 5*) - 500 Lei

 • 6.1.6. S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada 4*) - 500 Lei

 • 6.1.7. S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel 4*) - 500 Lei

 • 6.2. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • 6.2.1. contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial si cotizațiile anuale ale asociaților;

 • 6.2.2. taxa hotelieră de oraș;

 • 6.2.3. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • 6.2.4. donații, sponsorizări sau legate;

 • 6.2.5. orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

 • VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

 • 7.1 Conducerea Asociației

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației alcătuit din totalitatea membrilor fondatori si asociați. Membrii fondatori si membrii asociați sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociaților de către un mandatar - persoană fizică, desemnat de reprezentanții legali ai membrilor asociați, care participă si votează, în numele si pe seama asociatului mandant, în cadrul ședințelor organului de conducere al Asociației. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ. Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației.

 • 7.2 Administrarea Asociației

Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației și este format din președintele asociației și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

 • 1. Dl. Daniel JURAVLE (Primăria Municipiului Iași) - vicepreședinte

 • 2. Dl. Mihai BULAI (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) - președinte;

 • 3. Dl. Nicușor Gabriel APOSTOL (Rolandia Travel) - vicepreședinte;

 • 4. Dna Andreea BANU (Aeroportul Internațional Iași) - membru;

 • 5. Dna Dora Gabriela MORHAN (Hotel Pleiada) - secretar general;

 • 6. Dl. George MOISESCU (Hotel Ramada); membru

 • 7. Dl. Marius ȘORĂNESCU (Bellaria Hotel) ; membru

7.3Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației.

C. Controlul financiar al Asociației

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către cenzorul numit de către Adunarea Generală a Asociaților pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Primul cenzor al Asociației este domnul Ioan Dobos, domiciliat în Iasi, str. Musatini, nr. 49, bl. V3, sc. D, Ap. 3.

 • VIII. ÎMPUTERNICIRI ȘI FORMALITĂȚI

J                                                                 J

Asociația este constituită cu respectarea prevederilor și formalităților legale.

Pentru desfășurarea procedurilor de dobândire a personalității juridice, respectiv în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de constituire și înregistrare, precum și a oricăror formalități asemănătoare, se împuternicește dl Juravle Daniel cetățean român, cu domiciliul în Mun. Iași, str. Socola, nr.17, Jud. Iași, legitimat cu CI seria MZ nr. 333106, eliberată de SPCLEP Iași la data de 14.10.2014, CNP........................, să semneze orice

cerere sau document necesar, precum și pentru a reprezenta Asociația în vederea îndeplinirii formalităților de autentificare a actelor la notariat precum și întreprinderii demersurilor legale privind înregistrarea Actului Constitutiv și a Statutului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

Împuternicirea prevede dreptul de delegare de competențe către alte persoane în vederea îndeplinirii acestor formalități.

 • IX. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI

J

 • 9.1. Modificările prezentului Act Constitutiv se fac de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

 • 9.2. Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

 • 9.3. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 2, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop (6 luni).

 • 9.3. Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

 • 9.4. Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare.

 • 9.4.1.Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

 • 9.5. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

 • 9.5.1. Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Prezentul ACT CONSTITUTIV a fost redactat si semnat în _____ (______) exemplare

originale, azi, data autentificării/atestării.

ASOCIAȚII:

MUNICIPIUL IAȘI prin Primar - Mihai CHIRICA

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Rector - Toader TUDOREL

S.C. Rolandia Travel S.R.L., prin Manager - Nicușor Gabriel APOSTOL

S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. prin Director General - Cătălin BULGARIU

S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada) prin Manager general - Dora Gabriela MORHAN

S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada) prin Director General - George MOISESCU

S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel) prin Director General - Marius SORĂNESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr 294 din 26 Iulie 2019

STATUTUL

ASOCIAȚIEI DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE

J                                                                                                                                                                 J

IAȘI ȘI REGIUNEA MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”)

J        J                                                                                  '                                                              J       •

I. ASOCIAȚII:

J

 • 1.1. MUNICIPIUL IAȘI, persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 215/2001, cu sediul în Municipiul Iași, Palatul Roznovanu, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, cod poștal 700064, Județul Iași, Cod unic de înregistrare 4541580, reprezentat legal prin Dl. Mihai Chirica, în calitate de Primar al Municipiului Iași, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria

___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de _____, CNP_________________,

1.2. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul în Municipiul Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11, cod poștal 700506, Județul Iași, România, reprezentată legal prin dl Toader TUDOREL, în calitate de rector, domiciliat în Mun. Iași, str._______,

nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de

SPCLEP Iași la data de _____, CNP

 • 1.3. S.C. Rolandia Travel S.R.L., cu sediul în Municipiul Iași, Str. Petre Andrei nr

4B, Etaj 2, Județul Iași, Iași, România, reprezentată legal prin dl. Nicu APOSTOL în calitate de manager, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie

română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de

CNP

 • 1.4. S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. cu sediul în Municipiul Iași, , Județul

Iași, România reprezentată legal prin dl Cătălin BULGARIU în calitate de Director General, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română,

legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data de

CNP

 • 1.5. S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada 5*) cu sediul în Municipiul

Iași, sos. Bucium 18B, Județul Iași, Iași, România reprezentată legal prin dna Dora Gabriela MORHAN, în calitate de Manager general, domiciliată în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____,

eliberată de SPCLEP Iași la data de _____, CNP

 • 1.6. S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada 4*) cu sediul în Municipiul Iași,

Strada Grigore Ureche 27, Județul Iași, Iași, România reprezentată legal prin dl George MOISESCU, în calitate de Director general, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.

Jud. Iași, de cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP

Iași la data de _____, CNP

 • 1.7. S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel 4*) cu sediul în Municipiul Iași, Sos

Bucium nr 7, Județul Iași, Iași, România, reprezentată legal prin dl Marius SORĂNESCU, în calitate de Director general, domiciliat în Mun. Iași, str._______, nr.____, Jud. Iași, de

cetățenie română, legitimat cu CI seria ___ nr. _____, eliberată de SPCLEP Iași la data

de _____, CNP_________________,

denumiți colectiv asociații (sau „membri fondatori”) și individual „asociatul”, s-au asociat și au înființat ASOCIATIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE

5                                                                                                                                                                                                                                                                           J

IAȘI ȘI A REGIUNII MOLDOVA (“DESTINATION IAȘI”) (denumită în continuare Asociația), în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale si cu dispozițiile art.188 si urm. din Noul Cod Civil si in temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.

CAPITOLUL I Denumirea, sediul și durata Asociației

Art.1. Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA DE MANAGEMENT AL

5                                                                                                  J

DESTINAȚIEI TURISTICE IAȘI ȘI A REGIUNII MOLDOVA (“DESTINATION

J                                                               J        J                                                                                      '

IAȘI”), conform Dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.......din............., eliberată

de Ministerul Justiției. Asociația va avea stampilă, siglă si însemne proprii.

Art.2. Asociația este o organizație profesională, nonguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter nelucrativ ce vizează creșterea competitivității în sistemul turistic național și est-european a destinațiilor Iași și regiunea Moldova.

Art.3. (1) Sediul Asociației este în România, Municipiul Iași, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, Palatul Roznovanu, camera 1-parter, Județul Iași.

 • (2) Schimbarea sediului si/sau deschiderea de filiale va/vor putea fi hotărâtă/hotărâte de Adunarea Generală a Asociaților, cu obligația declarării la grefa instanței competente a noului sediu, în scopul înregistrării acestei mențiuni în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.

Art.4. Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Asociației

Art.5. (1) Asociația se constituie în scopul dezvoltării destinațiilor turistice Iași și regiunea Moldova in cadrul sistemului turistic national si est-european. Obiectivul principal este creșterea competitivității în sistemul turistic național și est-european a destinației Iași și a regiunii Moldova.

(3) Obiectivele specifice ale Asociației sunt:

 • a) stimularea și sprijinirea dezvoltării locale și regionale prin inițiative, activități și măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte si să promoveze turismul din Municipiul Iași și din regiunea Moldovei, în totalitatea diversității sale, în țară și în străinătate;

 • b) realizarea/acordarea suportului necesar elaborării, implementării și monitorizării strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional si național ținând cont de principiile turismului durabil;

 • c) realizarea unei promovări eficiente a imaginii destinației Iași și a regiunii Moldova;

Art.6. Asociația își va îndeplini obiectivele realizând următoarele activități (enumerarea următoare nu este exhaustivă):

 • 6.1. crearea unui cadru de planificare și de exprimare pentru structurile implicate în sistemul turistic;

 • 6.2. elaborarea, implementarea, monitorizarea și adaptarea la situația socio-economică a zonei, a strategiei de dezvoltare a turismului din Municipiul Iași și din zonele cu potențial turistic din Zona Metropolitană Iași, Jud. Iași și regiunea Moldova;

 • 6.3. creșterea vizibilității si prestigiului destinației turistice Municipiul Iași prin realizarea unei promovări eficiente a imaginii destinației Iași și crearea unui brand turistic pentru zona urbană;

 • 6.4. atragerea de noi oportunități de tip MICE (meetings, incentives, conferences and events) în cadrul unui Departament de tip „Convention Bureau” care să atragă evenimente din zona turismului de business (afaceri, educațional, sportiv) și să gestioneze calendarul de evenimente al destinației Iași;

 • 6.5. facilitarea unei colaborări mai puternice între ”actorii” și factorii interesați din turismul ieșean (ex. hoteluri, agenții de turism, unități de alimentație, unități de agrement, instituții de cultură, instituții muzeale, mediul academic, administrații publice etc);

 • 6.6. cooptarea majorității ”actorilor” din Orașele Turistice din regiunea Moldova în cadrul unei Ligi a Orașelor Turistice.

 • 6.7. coordonarea activității de promovare a destinației turistice Iași și a regiunii Moldova, inclusiv prin editarea de materiale publicitare adecvate care să fie complementare promovării individuale a celorlalți actori din turism (participare la târguri de turism, caravane de promovare, campanii de promovare TV, campanii de promovare online și offline, organizare de info trips și press trips, evenimente etc.);

 • 6.8. sprijinirea instituțiilor publice si private cu activități specifice în domeniul turismului, pentru a-și dezvolta oferta și pentru a crește experiența oferită turiștilor/vizitatorilor;

 • 6.9. înființarea de puncte de informare turistică în Municipiul Iași și în regiunea Moldovei, susținerea desfășurării activității centrelor de informare turistică existente și nou înființate;

 • 6.10. creșterea calității serviciilor turistice prin promovarea și încurajarea practicilor, programelor și proiectelor din domeniul turismului durabil;

 • 6.11. producerea si distribuirea produselor de promovare si de marketing turistic;

 • 6.12. monitorizarea sistemului turistic (cerere, ofertă, competiție, tendințe etc) prin realizarea de statistici, respectiv realizarea unei baze de date pentru observarea activității turistice;

 • 6.13. propunerea de măsuri și investiții pentru dezvoltarea turismului din Municipiul Iași si zona de influență;

 • 6.14. identificarea resurselor financiare sau a programelor de finanțare în vederea propunerii sau implementării de proiecte pentru dezvoltarea turismului;

 • 6.15. atragerea de investiții în turismul local și regional;

 • 6.16. cooptarea și afilierea la organisme interne si internaționale pentru promovarea oportunităților turistice din Municipiul Iași si zona de influență;

 • 6.17. promovarea de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător, conservarea și reabilitarea patrimoniului cultural, istoric si turistic din Municipiul Iași si zona de influență;

 • 6.18. încurajarea cooperări între membri în cadrul asociației, precum si între membri și terți din industria turismului;

 • 6.19. informarea membrilor cu privire la modificările legislative din domeniul turismului;

 • 6.20. formarea continuă a angajaților Asociației și realizarea unei oferte de formare pentru ”actorii” din turismul ieșean și din Regiune, în vederea îmbunătățirii serviciilor turistice oferite.

 • 6.21. susținerea intereselor membrilor în raport cu instituțiile publice locale sau centrale în probleme sau situații care au impact global asupra dezvoltării și promovării turismului local în ansamblul său;

 • 6.22. susținerea manifestărilor publice de amploare ce aduc vizibilitate destinației în exteriorul acesteia și aduc un număr considerabil de turiști către destinație (festivaluri, evenimente cultural-sportive etc)

 • 6.23. participarea la proiecte cu finanțare externă, ca inițiator sau partener;

 • 6.24. orice alte inițiative care duc la dezvoltarea turismului în Municipiul Iași și zona de influență.

CAPITOLUL III Patrimoniul Asociației

Art.7. . Patrimoniul inițial al Asociației este de 3500 (trei mii cinci sute) Lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum urmează:

 • 7.1. MUNICIPIUL IAȘI - 500 Lei

J

 • 7.2. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași - 500 Lei

J

 • 7.3. S.C. Rolandia Travel S.R.L. - 500 Lei

 • 7.4. S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. - 500 Lei

 • 7.5. S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada 5*) - 500 Lei

 • 7.6. S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada 4*) - 500 Lei

 • 7.7. S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel 4*) - 500 Lei

Art.8. Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • 8.1. Taxa hotelieră de oraș, denumită „Taxa speciala pentru promovarea turismului în Municipiul Iași”;

 • 8.2. Contribuțiile membrilor fondatori la formarea patrimoniului inițial și cotizațiile anuale ale tuturor membrilor fondatori și asociați (în valoare de 100 de euro/an, echivalentul în lei, cu ajustări ulterioare în funcție de hotărârile Adunării Generale a Asociaților). Membrii consultanți nu vor cotiza. Cotizația se plătește până la data de 31 martie a anului curent. Neplata cotizației anuale până la data de 31 martie a următorului an calendaristic duce la excluderea membrului din asociație, în urma votului din Adunarea Generală a Asociației. Cotizația se plătește prin transfer bancar în contul Asociatiei.

 • 8.3. dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • 8.4. donații, sponsorizări sau legate;

 • 8.5. contribuția Primăriei Municipiului Iași pentru dezvoltarea destinației turistice Iași

 • 8.6. orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației.

Art.9. Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.10. Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute din activitatea acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociației.

Art.11. Asociația poate crea organizații subordonate sau poate participa la constituirea de organizații în parteneriat cu organizații similare sau cu societăți comerciale interesate de atingerea obiectivelor Asociației, iar eventualele rezultate financiare determinate în acest fel se vor aloca exclusiv pentru dezvoltarea proprie a structurilor sale, conform legii.

CAPITOLUL IV Asociații

Art.12. (1) Conform principiului liberei asocieri, membrii care compun Asociația, persoane fizice sau juridice, sunt membrii fondatori, membrii asociați si membrii consultanți.

 • (2) Membrii Fondatori sunt structurile semnatare, prin organele deliberative, care au pus bazele Asociației, au semnat Actul Constitutiv si Statutul acesteia.

 • (3) Membrii Asociați reprezintă alte structuri care aderă la Asociație după constituirea acesteia si contribuie la completarea patrimoniului Asociației. Aceștia pot fi asociații profesionale si operatori de turism, precum si orice persoană fizică sau juridică interesată în activitatea turistică.

 • (4) Membrii Consultanți sunt structurile care aderă la scopurile Asociației si o sprijină, prin diverse mijloace, în realizarea acestora.

Art.13. Membrii Fondatori și membrii Asociați au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în aceste organe;

 • b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului Statut;

 • c) să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a turismului în Municipiul Iași si zona de influență;

 • d) să participe, cu prioritate, la evenimentele, conferințele si celelalte acțiuni organizate de Asociație;

 • e) să fie informați asupra organizării oricărui tip de acțiune promoțională, în țară sau străinătate și să le fie reprezentate interesele în cadrul acestor acțiuni, la cerere prin desemnarea de resurse si personal necesar;

 • f) să reclame orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedică desfășurarea unui turism durabil si civilizat in Municipiul Iași si zona de influență, sens în care să beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediată a problemelor respective;

 • g) să beneficieze de informare și documentare gratuite la sediul Asociației, în ceea ce privește baza de date si materialele din biblioteca aflată în dotarea acesteia;

 • h) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației;

 • i) să fie informați asupra programelor și proiectelor de dezvoltare a Asociației;

 • j) să se retragă liber din Asociație ;

 • k) să se adreseze instanțelor judecătorești în cazul în care o hotărâre a Asociației este contrară Statutului, Actului Constitutiv și legilor în vigoare;

 • l) orice alte drepturi prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art.14. Membrii Consultanți au următoarele drepturi:

 • a) să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a turismului în Municipiul Iași si zona de influentă;

 • b) să participe, fără drept de vot, la ședințele Adunării Generale;

 • c) să participe, cu prioritate, la evenimentele, conferințele și celelalte acțiuni organizate de Asociație;

 • d) să reclame orice acțiuni, practici sau evenimente care împiedică desfășurarea unui turism durabil si civilizat în Municipiul Iași și zona de influență, sens în care să beneficieze de întregul sprijin al Asociației pentru rezolvarea imediată a problemelor respective;

 • e) să beneficieze de informare si documentare gratuite la sediul Asociației, în ceea ce privește baza de date și materialele din biblioteca aflată în dotarea acesteia.

Art.15. Membrilor Fondatori si membrilor Asociați le revin următoarele obligații:

 • a) să respecte Statutul, Actul Constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să plătească cotizația anuală, sumă plătibilă într-o singură tranșă, în primele 3 luni ale anului în curs;

 • c) să se abțină de la întreprinderea oricăror acte sau fapte care ar putea avea drept consecință lezarea scopului și a imaginii Asociației sau care ar periclita îndeplinirea obiectivelor Asociației și/sau ar conduce la producerea unui prejudiciu;

 • d) să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului Asociației;

 • e) să contribuie la realizarea activităților propuse de Asociație;

 • f) să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Asociație;

 • g) să contribuie la elaborarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul turismului la nivelul zonei de acțiune;

 • h) să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației.

Art.16. (1) Calitatea de membru asociat al Asociației se dobândește prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților, precedată de hotărârea organului decizional al viitorului membru. Hotărârea organului decizional privind dobândirea calității de membru se comunică în scris Adunării Generale a Asociaților .

 • (2) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru, se va încheia un Act Adițional la prezentul Statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul Statutului.

 • (3) Calitatea de membru consultant se obține în urma depunerii unei cereri în formă scrisă care va fi supusă spre dezbatere în Adunarea Generala a Asociaților. În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociaților de a accepta un nou membru consultant, acesta va fi menționat și va figura în Registrul Membrilor Consultanți.

 • (4) Orice nou membru al Asociației, indiferent de faptul că este vorba de un membru asociat sau de un membru consultant va accepta în totalitate prevederile Statutului și ale Actului Constitutiv al Asociației la data aderării sale.

Art.17. Retragerea din Asociație a unui membru se face prin cerere adresată în scris Adunării Generale a Asociaților.

Art.18. Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederilor prezentului Capitol.

Art.19. Orice cerere de retragere își produce efectele de la data aducerii acesteia la cunoștința Adunării Generale a Asociaților. Retragerea din Asociație nu conduce la ștergerea obligațiilor asumate de către membrul în cauză dacă, la data comunicării deciziei unilaterale de retragere, obligațiile asumate față de Asociație nu erau stinse.

Art.20. Adunarea Generală a Asociaților poate hotărî pierderea calității de membru și, ulterior, excluderea din Asociație, în urma votului a jumătate plus unul din membrii AGA, în următoarele situații:

 • a)  nu își îndeplinește obligațiile față de Asociație;

 • b) nu își plătește, la scadență, cotizația anuală;

 • c) folosește prerogativele statutare în interes propriu;

 • d) acționează prin orice mijloace în scopul vădit de defăimare a Asociației și a membrilor ori al periclitării activității acesteia;

 • e) aduce prejudicii morale și materiale Asociației;

 • f) este condamnat pentru fapte penale, stare incompatibilă cu aceea de membru al Asociației;

 • g) în cazul declarării incapacității sau decesului membrilor - persoane fizice

h. Nu respectă obligațiile prevăzute la Art 15, lit. a-h.

Art.21. Excluderea din Asociație nu conduce la ștergerea obligațiilor asumate de către membrul în cauză dacă, la data adoptării hotărârii de excludere, obligațiile asumate față de Asociație nu erau stinse.

Art.22. Membrii Asociației care se retrag sau care sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului social și își pierd ulterior drepturile și obligațiile conferite de calitatea de membru, cu excepția obligațiilor prevăzute la art.19 si la art.21.

Art.23. Calitatea de membru al Asociației încetează în cazul în care persoana juridică ce deține calitatea de membru al Asociației intră în procedura falimentului, conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență.

CAPITOLUL V Organele Asociației

 • A. Adunarea Generală a Asociaților

Art.24. (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației alcătuit din totalitatea membrilor fondatori si asociați. Membrii fondatori si membrii asociați sunt reprezentați în Adunarea Generală a Asociaților de către un mandatar - persoană fizică, desemnat de reprezentanții legali ai membrilor asociați, care participă si votează, în numele si pe seama asociatului mandant, în cadrul ședințelor organului de conducere al Asociației. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociației. Hotărârile adunării generale sunt asimilate actelor administrative și intră sub incidența prevederilor legii contenciosului administrativ. Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele asociației.

 • (2) Fiecare membru fondator și fiecare membru asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociaților. Mandatul reprezentaților este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea asociatului.

 • (3) Hotărârile de numire/revocare/ înlocuire a mandatarilor vor fi transmise, în copie, asociaților și Președintelui Asociației, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adoptării lor/expirării termenului legal prevăzut pentru menționarea lor la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

 • (4) Din rândul mandatarilor desemnați de către asociați, Adunarea Generală a Asociaților îi alege pe președintele și pe vicepreședintele Asociației, care exercită atribuțiile prevăzute în prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel. Președintele și vicepreședintele Asociației sunt aleși cu votul a două treimi din numărul membrilor fondatori și al membrilor asociați.

Art.25. Membrii consultanți au dreptul de a participa la ședințele Adunării Generale, dar nu au drept de vot.

Art.26. La ședințele Adunării Generale pot fi invitați reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai mass-mediei și ai diferitelor instituții și organizații cu scopuri si activități similare din țară și din străinătate. În mod obligatoriu, la ședințele Adunării Generale va participa, fără drept de vot, directorul executiv al Asociației sau, în lipsa acestuia, o persoană împuternicită de acesta.

Art.27. (1) Adunarea Generală a Asociaților îndeplinește atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările si completările ulterioare, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut.

 • (2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților cu privire la activitatea proprie sunt: a) stabilirea Strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

 • b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de către Consiliul Director;

 • c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

 • d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației;

 • e) stabilirea prerogativelor, limitelor si a duratei mandatului Consiliului Director ;

 • f) alegerea și revocarea Cenzorului Asociației;

 • g)  alegerea Președintelui si a vicepreședintelui Asociației și stabilirea prerogativelor, limitelor și a duratei mandatului acestora;

 • h) ia act de numirea / revocarea din funcție a directorului executiv al Consiliului Director, care îndeplinește și funcția de director executiv al Asociației;

 • i) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociației, și, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor;

 • j) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației;

 • k) aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Consiliului Director;

 • l) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 50.000 Euro;

 • m) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

 • n) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

 • o) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și excluderii unor membri din Asociație;

 • p) aprobarea cuantumului cotizației anuale, a periodicității și a modului de plată a acesteia;

r) aprobarea raportului anual al cenzorului;

s) confirmă afilierea Asociației la diverse organisme naționale sau internaționale; ș) schimbarea sediului Asociației, la propunerea Consiliului Director;

t) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.

Art.28. Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra finanțării unor obiective majore de interes comun și stabilește cuantumul cotelor de contribuție ale membrilor. Hotărârile Adunării Generale vor fi supuse aprobării organelor decizionale aparținând membrilor Asociației, în condițiile în care aceste finanțări converg cu competențele acestora în stabilirea bugetului propriu.

Art.29. Reprezentanții membrilor fondatori si ai membrilor asociați în Adunarea Generală a Asociaților sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale referitoare la mandate si cu dispozițiile Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale.

Art.30. Adunarea Generală a Asociaților se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și a Cenzorului.

Art.31. (1) Adunarea Generală a Asociaților va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către Președintele Asociației ori, în lipsa acestuia, de vicepreședintele Asociației sau de un număr reprezentând cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor fondatori și ai membrilor asociați.

 • (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice anterioare datei desfășurării ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței.

 • (3) Ședințele Adunării Generale a Asociaților vor fi conduse de Președintele Asociației sau, în absența acestuia, de vicepreședintele Asociației ori de persoana desemnată de către Adunarea Generală dintre mandatarii asociaților participanți.

 • (4) Adunarea Generală a Asociaților va alege dintre mandatarii asociaților participanți la ședință, un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței sau va desemna, din rândul salariaților Asociației, un secretar tehnic de ședintă.

 • (5) Procesul-verbal este semnat de Președinte sau, în absența acestuia, de vicepreședintele Asociației ori de persoana desemnată și de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, fiecărui membru fondator și fiecărui membru asociat, convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la ședință. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (6) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art.32. (1) Fiecare membru fondator și fiecare membru asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociaților.

(2) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociaților se adoptă cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor fondatori și asociați, prezenți la ședință, cu excepția hotărârilor privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.27, alineatul (2), literele k), l), m) si n), pentru adoptarea cărora sunt necesare voturile a 2/3 din numărul total al membrilor fondatori si asociați.

Art.33. În exercitarea atribuțiilor care îi revin, Adunarea Generală a Asociaților adoptă hotărâri, iar voturile se exercită doar de către reprezentanții membrilor fondatori și ai membrilor asociați, în limitele mandatului acordat.

Art.34. Reprezentantul membrului fondator și/sau al membrului asociat care, într-o anumită problemă supusă aprobării Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, prin ascendenții sau descendenții săi, prin rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot, sub sancțiunea de daune - interese dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârii.

Art.35. Hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Asociaților, în limitele legii, ale Actului Constitutiv, ale Statutului și cu respectarea hotărârilor adoptate de organele de conducere ale membrilor fondatori și asociați sunt obligatorii chiar și pentru membrii fondatori și asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă, precum si pentru membrii consultanți.

Art.36. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii fondatori și/sau asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoștință despre acea hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art.37. Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul.

Art.38. (1) Președintele și vicepreședinții Asociației sunt aleși pe o perioadă de 3 (trei) ani, iar președintele are dreptul la doar două mandate succesive.

 • (2) Președintele Asociației îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) convoacă și conduce lucrările Adunării Generale;

 • b) reprezintă Asociația în relațiile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel în mod expres;

 • c) semnează actele și documentele adoptate de organul de conducere al Asociației;

 • d) urmărește și asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

 • e) îndeplinește orice alte sarcini dispuse de către Adunarea Generală.

 • (3) Vicepreședintele Asociației îndeplinește oricare din atribuțiile președintelui în absența acestuia și orice alte atribuții încredințate de către președinte.

 • B. Consiliul Director

Art.39. (1) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației și este format din președintele asociației și încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.

 • (2) Consiliul Director îl desemnează, dintre membrii săi, pe directorul executiv al Consiliului Director, care va îndeplini și funcția de director executiv al Asociației.

 • (3) Pot fi membri în Consiliul Director și persoane care ocupă funcții de conducere în cadrul instituțiilor și autorităților publice membre ale Asociației dat fiind faptul că interesul respectivelor autorități și instituții, în calitatea lor de membre asociate, este de a sprijini activitatea Asociației.

 • (4) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.40. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul Statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației:

 • a) propune cuantumul cotizației care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus spre aprobare Adunării Generale;

 • b) propune principalele direcții de acțiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor Asociației;

 • c) angajează Asociația în relațiile cu autorități publice naționale și străine, cu finanțatori și organisme internaționale, precum și cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obținerii de finanțări ne-rambursabile și rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun;

 • d) îl numește si îl revocă din funcție pe directorul executiv al Consiliului Director, care îndeplinește și funcția de director executiv al Asociației.

 • e) aprobă organigrama și statutul funcțional al personalului angajat al Asociației care se constituie într-un aparat tehnico-operațional (inclusiv Regulamentul Intern al salariaților Asociației), precum și politica de resurse umane;

 • f) elaborează metodologia și organizează concursul pentru ocuparea posturilor existente în organigrama aprobată de către Adunarea Generală a Asociaților;

 • g) propune Adunării Generale a Asociaților numirea și revocarea Cenzorului;

 • h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în sarcina sa prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației;

 • i) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 50.000 Euro;

 • j) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociaților și ținând cont de bugetul aprobat de aceasta;

 • k) acceptă donații si sponsorizări legate de activitatea Asociației, în condițiile legii;

 • l) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul Asociației și decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut;

 • m) votează obiectivele, strategia Asociației propuse de Directorul executiv și echipa sa tehnică, dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea și promovarea turismului ivite în perioada dintre ședințele Adunării Generale si care prezintă urgență, sens în care adoptă hotărâri cu concluzii si propuneri de măsuri corespunzătoare;

 • n) împuternicește, în caz de nevoie și în condițiile legii si ale Statutului, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuții cu caracter special în numele și în favoarea Asociației;

 • o) orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. Art.41. (1) Consiliul Director se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului executiv al Consiliului Director ori la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Director.

(2) Ședințele Consiliului Director sunt conduse de către directorul executiv al Consiliului sau, în lipsa acestuia, de către președintele Consiliului Director sau membrul Consiliului desemnat să conducă ședința.

Art. 42. Convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședințelor, iar în situații care reclamă urgență, cu cel puțin 48 de ore înainte. Convocarea se va face în scris de către directorul executiv al Consiliului Director precizându-se ordinea de zi, data, ora și locul desfășurării ședinței și, după caz, orice alte documente anexate ordinii de zi.

Art.43. (1) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența a jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului Director și cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului Director prezenți la ședință.

(2) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință sau va desemna, din rândul salariaților Asociației, un secretar care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației.

Art.44. Deciziile se semnează de către membrii Consiliului Director prezenți la ședință. Art.45. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului Asociației pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii acestuia, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data când au luat cunoștință despre decizie sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Art.46. Membrul Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă deciziei Consiliului Director, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

Art.47. Calitatea de membru în Consiliul Director încetează:

 • a) la data expirării mandatului, dacă nu a fost reales;

 • b) prin renunțarea expresă la mandat;

 • c) prin deces sau punere sub interdicție;

 • d) prin revocarea mandatului de către Adunarea Generală a Asociaților, în următoarele situații:

 • i) dacă e condamnat printr-o sentință penală;

 • ii) dacă a compromis imaginea si integritatea Asociației;

 • iii) dacă dovedește lipsă de interes în îndeplinirea mandatului încredințat;

 • iv) dacă obține rezultate slabe în îndeplinirea mandatului încredințat;

 • v) dacă lipsește la mai mult de jumătate din ședințele anuale ale Consiliului Director.

Art.48. (1). Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 7 (șapte) membri, numiți de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Primul Consiliu Director este propus în cadrul prezentului Act Constitutiv dintre membrii fondatori, în urma unei adunări consultative dintre viitorii membri fondatori și asociați, iar din componența acestora vor face parte 7 membri: 1 președinte, 2 vicepreședinți, 1 secretar general, 2 membri, 1 director executiv (ales în urma unui concurs, neafiliat niciunei entități fondatoare sau asociate).

Membrii Consiliului Director vor primi o indemnizație lunară de 50 euro/lună (echivalent în lei), condiționată de prezența la ședința din acea lună.

Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu Director:

 • 8. Dl. Daniel JURAVLE (Primăria Municipiului Iași) - vicepreședinte

 • 9. Dl. Mihai BULAI (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) - președinte;

 • 10. Dl. Nicușor Gabriel APOSTOL (Rolandia Travel) - vicepreședinte;

 • 11. Dna Andreea BANU (Aeroportul Internațional Iași) - membru;

 • 12. Dna Dora Gabriela MORHAN (Hotel Pleiada) - secretar general;

 • 13. Dl. George MOISESCU (Hotel Ramada); membru

 • 14. Dl. Marius ȘORĂNESCU (Bellaria Hotel) ; membru

În urma concursului pentru desemnarea Directorului Executiv, acesta va ocupa automat o poziție în Consiliul Director, urmând ca prin alegeri unul dintre membrii Consiliului să devină membru supleant (acesta poate înlocui unul dintre membrii permanenți la cererea acestuia). Pentru alinierea la cerințele Organizațiilor de Management al Destinației propuse de Legea turismului privind echilibrul între entitățile publice și private în board-ul OMD-urilor, ceilalți 6 membri aleși dintre membrii fondatori sau asociați ulterior vor aparține 50% entităților publice (3 membri) și 50% entităților private (3 membri). Acest echilibru se va păstra pe parcursul existenței asociației pentru a garanta utilizarea judicioasă a fondurilor asociației.

Cei 50% membri reprezentând mediul public aparțin următoarelor entități:

- 1 membru din cadrul autorității publice locale

- 1 membru din cadrul mediului academic (universități de profil)

- 1 membru dintr-o altă structură publică (aeroport, instituții muzeale, consilii județene etc.) sau non-guvernamentală interesată de turism

Cei 50% membri reprezentând mediul privat aparțin următoarelor entități:

- 1 membru din cadrul unei agenții de turism receptoare („incoming”) din Iași, cu o componentă „receptoare” de minim 30% din afaceri

- 1 membru din cadrul unui hotel de rang superior și/sau cu capacitate mare de cazare

- 1 membru din cadrul unei alte structuri private interesată de turism (hoteluri, agenții de turism, restaurante, lanțuri de magazine etc.)

Art.49. Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația constituie un aparat tehnic propriu care reprezintă, prin personalul angajat în acesta, structura de activitate curentă a Asociației care lucrează în baza organigramei, a fișelor de post si a dispozițiilor Regulamentului Intern al salariaților.

Art.50. Aparatul tehnic este condus de către un Director executiv care se numește și se revocă de către Consiliul Director si care îndeplinește și funcția de director executiv al Asociației. Directorul executiv al Consiliului Director / Asociației își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat de 4 ani.

Art.51. Atribuțiile Directorului executiv vizează, în principal:

 • a) administrarea documentelor și bunurilor Asociației;

 • b) elaborarea și semnarea documentelor înaintate spre aprobare Adunării Generale a Asociaților și Consiliului Director al Asociației;

 • c) informarea Adunării Generale a Asociaților și a Consiliului Director asupra activităților desfășurate de aparatul tehnic al Asociației;

 • d) organizarea, conducerea și gestionarea activității curente a Asociației;

 • e) reprezentarea și angajarea, prin semnătură, a Asociației în raporturile cu terții din țară si/sau din străinătate, inclusiv în raporturile cu instituțiile publice și cu cele bancare;

 • f) negocierea și semnarea, în condițiile legii, a contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare depășește echivalentul în Lei al sumei de 50.000 Euro;

 • g) duce la îndeplinire deciziile adoptate de Consiliul Director;

 • h) negocierea, încheierea, suspendarea, modificarea, desfacerea sau încetarea, în condițiile legii, a contractelor individuale de muncă încheiate de Asociație;

 • i) formularea către Consiliul Director a propunerilor privind nivelul de salarizare în funcție de studii și muncă efectiv prestată și alte forme de remunerare a personalului, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

 • j) asigurarea bunei gestionări a patrimoniului Asociației și a veniturilor acesteia;

 • k) asigurarea managementului economic și financiar al organizației;

 • l) prezintă Consiliului Director și Adunării Generale a Asociaților raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației;

 • m) alte atribuții stabilite conform contractului de mandat, hotărârilor AGA si deciziilor Consiliului Director.

Art.52. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv emite decizii.

Art. 53. Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale înființarea unui aparat tehnic, finanțat din resursele asociației.

 • C. Controlul financiar al Asociației

Art.53. (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de către cenzorul numit de către Adunarea Generală a Asociaților pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului.

(2) Este numit Cenzor al Asociației doamna/domnul _________, Expert

Contabil autorizat _________, domiciliat în______________.

Art.54. Cenzorul Asociației trebuie să dețină calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, în condițiile legii. Acesta nu poate fi membru/reprezentant în Adunarea Generală a Asociaților și/sau în Consiliul Director.

Art.55. În realizarea competenței sale, cenzorul are următoarele atribuții:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;

 • b) întocmește rapoartele pe care le prezintă Consiliului Director și Adunării Generale;

 • c) participă la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;

 • d) îndeplinește orice alte atribuții de control financiar prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de către Adunarea Generală a Asociaților.

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea

Art.56. Asociația se dizolvă:

 • a) de drept;

 • b) prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art.57. Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;

 • c) reducerea numărului de asociați sub limita de 2, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop (6 luni).

Art.58. Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când:

 • a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;

 • b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art.59. (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art.60. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 61. (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de minim 2/3 din membrii fondatori și asociați.

(2) Modificarea sau completarea prezentului Statut se realizează in forma scrisă, cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă, prin înscrierea acestor modificări/completări în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

Art.62. (1) Asociația va ține la sediul său evidențele contabile, registrele cerute de lege, rapoartele corecte și complete ale conturilor, procesele-verbale ale ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director, precum și un registru cuprinzând dispozițiile emise de directorul executiv.

(2) Toate dosarele și registrele Asociației pot fi inspectate de către oricare dintre asociați și oricare dintre membrii Consiliului Director, inclusiv de cenzorul Asociației.

Art.63. (1) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (2) Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

 • (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice

problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente. Prezentul STATUT a fost redactat și semnat în ___ (_______) exemplare originale,

astăzi, data autentificării/atestării sale.

ASOCIAȚII:

MUNICIPIUL IAȘI prin Primar - Mihai CHIRICA

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Rector - Toader TUDOREL

S.C. Rolandia Travel S.R.L., prin Manager - Nicușor Gabriel APOSTOL

S.C. Aeroportul Internațional Iași S.A. prin Director General - Cătălin BULGARIU

S.C. MCM Boutique Resort SRL (Hotel Pleiada) prin Manager general - Dora Gabriela MORHAN

S.C. Hotel Orizont SRL (Hotel Ramada) prin Director General - George MOISESCU

S.C. Complex Onyx SRL (Bellaria Hotel) prin Director General - Marius SORĂNESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril