Hotărârea nr. 293/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA TRANTOMIR NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147807,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe aferente prin demolare constructii existente pe teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA TRANTOMIR NR. 8, NUMAR CADASTRAL 147807, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe aferente prin demolare constructii existente pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2461 din 25.07.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 104118 din 11.10.2018 prin care DOSPINESCU SIMONA ANGELA si DOSPINESCU FLORIN SEBASTIAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA TRANTOMIR NR. 8, NUMAR CADASTRAL 147807, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe aferente prin demolare constructii existente pe teren proprietate, persoana fizica.;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 799 din 07.02.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.02.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 33 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65786 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA TRANTOMIR NR. 8, NUMAR CADASTRAL 147807, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si anexe aferente prin demolare constructii existente pe teren proprietate, persoana fizica;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 566,00 mp, se afla in proprietatea doamnei DOSPINESCU SIMONA ANGELA si domnului DOSPINESCU FLORIN SEBASTIAN conform Contract de vanzare cumparare nr. 1704/18.04.2016;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 9,00 m la coama masurat de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila, regim de inaltime D+P+1E;

• POT max = 50 %;

• CUT max = 1.5 mp. ADC/mp. teren;

• Spatii verzi = 2%.

  • (4) DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI

Amplasarea față de aliniament (limita de separare dintre domeniul public și cel privat):

  • -  Clădirile vor fi retrase de la aliniament cu o distanță de minim 2,00 m.

Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor:

  • -  La Nord, fata de proprietate privata la o distanta de 2,00m fata de limita de proprietate laterală;

  • - La Sud, fata de proprietati private, la o distanta de 3,00m, fata de limita de proprietate laterală;

  • -  La Est, fata de limita de proprietate privata, la o distanta de 3,00m fata de limita de proprietate posterioară;

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul in zona studiată prin P.U.Z. se face din strada Trantomir;

  • (6) ÎMPREJMUIRILE

Conform PUZ cu următoarele recomandări în vederea elaborării acestuia:

•        gardurile la stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1,70 metri, vor avea

un soclu opac de circa 0,30 partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu;

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 293 din 26 Iulie 2019