Hotărârea nr. 292/2019

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului,Local nr. 226 din 24 mai 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA UZINEI NR. 1,NUMAR CADASTRAL 156671,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului

Local nr. 226 din 24 mai 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru

Zona Construita Protejata IASI, STRADA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3144 din 19.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa cu nr. 70330/25.06.2019 prin care ABU NAHLEH OSAMA si ABU NAHLEH VIORICA solicită indreptarea erorii materiale strecurata in Hotararea Consiliului Local nr. 226 din 24 mai 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 783 din 15.11.2017;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 79197/17.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurata in titlul din H.C.L. nr. 226 din 24 mai 2019, titlul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, ALEEA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice»

Art.2. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la alineatul 6 din H.C.L. nr. 226 din 24 mai 2019, alineatul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«Având în vedere cererea nr. 32225 din 29.03.2018 prin care ABU NAHLEH OSAMA si ABU NAHLEH VIORICA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona construita protejata IASI, ALEEA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.»

2 / 3 la H.C.L. nr. 292 din 26 Iulie 2019

Art.3. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la strecurate la Art. 1. (1) din H.C.L. nr. 226 din 24 mai 2019, articolul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, ALEEA UZINEI NR. 1, NUMAR CADASTRAL 156671, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.»

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local 226 din 24 mai 2019 raman neschimbate;

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 292 din 26 Iulie 2019