Hotărârea nr. 291/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31),NUMAR CADASTRAL 126902,intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate,persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31), NUMAR CADASTRAL 126902, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2216 din 03.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 28803 din 15.03.2019 prin care AILESEI FLORIN si AILESEI CATERINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31), NUMAR CADASTRAL 126902, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 936 din 06.11.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 12.04.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 39 din 14.06.2019;

Având în vedere referat de aprobare nr. 68267 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR (SC 31), NUMAR CADASTRAL 126902, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.500,00 mp, aflat in proprietatea domnului AILESEI FLORIN si a doamnei AILESEI CATERINA in baza contractului de vanzare cumparare nr. 852/07.04.2006;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 7,00 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime D+P+1E;

 • • POT max = 20 %;

• CUT max = 0,60 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 60%.

 • (4) ALINIERI STRADALE

 • •  19,50m fata de axul străzii Dealul Zorilor (13,50 - 15,50m fata de limita de proprietate din vest, 13,50m fata de aliniamentul propus).

ALINIERI LATERALE

 • •  2,00m fata de limita de proprietate din partea de nord;

 • •  2,00m fata de limita de proprietate din partea de sud.

ALINIERE POSTERIOARA

 • •  5,00m fata de limita de proprietate din partea de est;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se va realiza dinspre strada Dealul Zorilor din partea de vest a amplasamentului.

 • (6) ÎMPREJMUIRILE

Împrejmuirile se vor amplasa la 6,00m din axul strazii Dealul Zorilor;

Împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea maxima de 1,50m din care un soclu de 0,30m si o parte transparenta sau opaca de 1,20m;

Gardurile spre limitele separative vor putea fi transparente sau opace cu inaltimi de maximum 2,00m care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe si vor fi realizate din aceleasi materiale cu imprejmuirea stradala;

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu, plantatii in aliniament;

Nu se admit sub nici o forma a materialelor improprii: sarma ghimpata, tabla, etc.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 291 din 26 Iulie 2019