Hotărârea nr. 290/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,IASI,STRADA HLINCEA,HLINCEA VECHE NR. 9,11,17-19A,21,65,71,NUMAR CADASTRAL 159280,160908 întocmit pentru construire de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA HLINCEA, HLINCEA VECHE NR. 9,11,17-19A, 21, 65, 71, NUMAR

CADASTRAL 159280, 160908 întocmit pentru construire de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2851 din 28.08.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 24450 din 05.03.2019 prin care SC DESIGN GROUP SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA HLINCEA, HLINCEA VECHE NR. 9,11,17-19A, 21, 65, 71, NUMAR CADASTRAL 159280, 160908 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 14.06.2019;

 • 1 / 3 la H.C.L. nr. 290 din 26 Iulie 2019

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68266 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HLINCEA, HLINCEA VECHE NR. 9,11,17-19A, 21, 65, 71, NUMAR CADASTRAL 159280, 160908 întocmit pentru construire de locuinte colective si parcari subterane si supraterane pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 5195,00 mp cu acte (5508,00mp masurata), se afla in proprietatea SC DESIGN GROUP SRL conform act de alipire nr. 1430/2018, act de alipire nr. 134/2018;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 24,50 m masurat de la CTN la streasina/atic, regim de inaltime D+P+5E, D+P+7E;

 • • POT max = 26 %;

 • • CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii vezi = 36,60%.

 • (4) ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR PENTRU TERENUL CU NR. CAD. 160908:

- aliniament stradal - variabil 69,00-89,00 metri;

 • 2 / 3 la H.C.L. nr. 290 din 26 Iulie 2019

- aliniament posterior est - 2,50 metri;

- aliniament lateral nord - 8,00 metri;

- aliniament lateral sud - 5,00 metri;

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR PENTRU TERENUL CU NR. CAD. 159280:

- aliniament stradal - 4,00 metri;

- aliniament posterior - 2,00 metri;

 • - aliniament lateral nord - 10,50 metri;

 • - aliniament lateral sud - 6,50 metri;

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se va realiza dinspre strada Hlincea.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 290 din 26 Iulie 2019

 • 3 / 3 la H.C.L. nr. 290 din 26 Iulie 2019