Hotărârea nr. 29/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 162077,137637,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 162077, 137637, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Certificatele de urbanism nr. 4310 din 30.12.2016 si 216 din 23.01.2019, eliberate de Primaria Municipiului Iasi;

Având în vedere cererea nr. 75590 din 27.07.2017 prin care SARAMET CEZAR si SARAMET MARIA ROXANA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 162077, 137637, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 652 din 08.03.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 31.10.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 174 din 05.12.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 17304 din 16.02.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 162077, 137637, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica.

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.044 mp detinut de SARAMET CEZAR si SARAMET MARIA ROXANA conform act de vanzare cumparare 4208/19.04.2016 si actul notarial nr. 1509/2018 completat cu incheierea nr 23/2018, iar suprafata de 256 mp (nr. cad 162076) apartine domeniului privat al Municipiului Iasi conform act notarial nr. 1509/2018 completat cu incheierea nr 23/2018.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 14,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime 2S+D+P+3E;

• POT max = 37,40 %;

• CUT max = 1,57 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 18,80%.

  • (4) Accesul si circulatia in interiorul zonei este posibil prin intermediul celor doua drumuri si anume: DR 3367/1, din partea de SV a amplasamentului si DR 4110/1, din partea de NE a amplasamentului;

  • (5) ALINIAMENT

Aliniament stradal 10,50 m fata de axul drumului si la 7,30 m fata de limita proprietatii din partea de sud-vest;

Aliniament stradal 10,90 m fata de axul drumului si la 7,20 m fata de limita proprietatii din partea de nord-est;

Alinierea constructiei este de 3,00 m fata de limitele laterale;

  • (6) IMPREJMUIRI

Gardurile stradale vor avea inaltimea de 1.50 m din care un soclu opac de 0,30 m si o parte transparenta de 1.20 m dublata sau nu de gard viu.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Volumetria constructiei, proportia POT, CUT si regimul de inaltime nu poate varia la autorizatia de construire.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SARAMET CEZAR, SARAMET MARIA ROXANA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 29 din 31 Ianuarie 2019