Hotărârea nr. 289/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VITICULTORI NR. 145,NUMAR CADASTRAL 148179,intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate,anexe si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 145, NUMAR CADASTRAL 148179, intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate, anexe si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3542 din 29.10.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 24179 din 05.03.2019 prin care DOLACHI PELIN CONSTANTIN si DOLACHI PELIN MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA VITICULTORI NR. 145, NUMAR CADASTRAL 148179, intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate, anexe si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 969 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi 19.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 41 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68586 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA VITICULTORI NR. 145, NUMAR CADASTRAL 148179, intocmit pentru construirea a doua locuinte individuale cuplate, anexe si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 971,00 mp, aflat in proprietatea domnului DOLACHI PELIN CONSTANTIN si DOLACHI PELIN MARIA conform contractului de vanzare cumparare nr. 5928/2018.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 10,00 m masurata de la cota cea mai inalta a terenului natural (CTN) in aria construibila la coama, regim de inaltime P+1E+M;

 • • POT max = 25%;

 • • CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii verzi = 55,90%.

 • (4) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie albastră întreruptă și au următoarele distanțe:

-min. 10,00 m față de axul drumului aflat în partea de vest a terenului.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior al clădirilor a fost stabilit la:

 • - min. 5,00 m față de limita parcelei;

Regimul de aliniere lateral al clădirilor:

 • - la min. 3,00 m față de limita laterală stânga a parcelei;

 • - la min. 3,00 m față de limita laterală dreapta a parcelei,

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

 • (5) ÎMPREJMUIRI

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente la maxim 1.50 m din care un soclu de maxim 0,3m.

Împrejmuirile dintre proprietati pot fi realizate pe o înaltime de max. 1.50 m din materiale corespunzatoare sau elemente de vegetatie, în funcție de opțiunile proprietarilor Împrejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite sub nici o formă utilizarea sârmei ghimpate sau a împrejmuirilor din zidarie.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 289 din 26 Iulie 2019