Hotărârea nr. 288/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI,STRADA AURORA,NR. 7-9,NUMAR CADASTRAL 156794,156894,întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA AURORA, NR. 7-9, NUMAR CADASTRAL 156794, 156894, întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4301 din 11.12.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 14843 din 11.02.2019 prin care BARBU MIHAI si BARBU DANIELA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA AURORA, NR. 7-9, NUMAR CADASTRAL 156794, 156894, întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 904 din 10.08.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 23 din 17.07.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 12.04.2019;

Având în vedere referatul de aprobare 52423/17.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA AURORA, NR. 7-9, NUMAR CADASTRAL 156794, 156894, întocmit pentru construire locuință individuală și împrejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 750 mp (masurat 777) detinut de persoane fizice conform contractului de vanzare cumparare nr. 1607/2017 si 1608/2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 9,00 m masurata de la cota ± 0.00 la cornisa/atic, regim de inaltime P+2E;

 • • POT max = 48 %;

 • • CUT max = 0,72 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii plantate = 29,3%.

 • (4) Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale construcțiilor:

 • -      clădirile se vor retrage față de limitele laterale și posterioare ale parcelei astfel încât să nu contravină condițiilor de protecție față de incendii sau altor norme tehnice specifice.

 • -     zona edificabilă propusă se va retrage, conform planșei atașate:

 • - latura de nord - în zona parcelei cu nr. cadastral 157707 retragerea va fi de 2,0 m față de limita proprietății cu posibilitatea construirii pe limita de proprietatea în baza acordului notarial al vecinului;

 • - latura de sud - retragerea va fi de 6,9 pe o distanță de 4,6 m de la construcția C1, apoi de 3,5m;

 • - latura de est - retragerea va fi de 4,0m față de limita de proprietate.

 • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 288 din 26 Iulie 2019