Hotărârea nr. 287/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI FN,NUMAR CADASTRAL 150547,150545,intocmit in vederea construirii unei locuinte colectiva pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI FN, NUMAR CADASTRAL 150547, 150545, intocmit in vederea construirii unei locuinte colectiva pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2969 din 06.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 99395 din 01.10.2018 prin care domnul TATARU STEFAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CICOAREI FN, NUMERE CADASTRALE 150547, 150545, intocmit in vederea construirii unei locuinte colectiva pe teren proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 921 din 07.09.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 05.06.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 37 din 14.06.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68263 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA CICOAREI FN, NUMAR CADASTRAL 150547, 150545, intocmit in vederea construirii unei locuinte colectiva pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1000,00 mp, aflat in proprietatea domnului TATARU STEFAN in baza CVC nr. 4402/2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 22,00 m masurat de la cota ± 0.00 la coama, regim de inaltime 2S+P+6E;

 • • POT max = 40 %;

 • • CUT max = 3,00 mp. ADC/mp. teren;

 • • Spatii verzi = 15%;

 • (4) ALINIERI STRADALE

 • •  10,30m fata de fata de limita de proprietate la strada (in partea S-V);

 • •  18.20m din axul strazii fata de limita cladirii.

ALINIERI LATERALE si ALINIERE POSTERIOARA

 • •  S-E 2,75m lateral dreapta;

 • •  N-V 2.00m lateral stanga;

 • •  N-E 3,00 m posterior fata de limita de proprietate.

 • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se va realiza dinspre strada Cicoarei din partea de sud-vest a amplasamentului.

 • (6) ÎMPREJMUIRILE

Se recomanda garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioara de 2,00m (panouri transpatente fixate pe stalpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu);

Se pot adopta acolo unde este cazul, solutii de imprejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.);

Nu se admit sub nici o forma a materialelor improprii: sarma ghimpata, tabla, etc.

 • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 287 din 26 Iulie 2019