Hotărârea nr. 286/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PROFESOR IOAN PETRU CULIANU,NR. 72,NUMAR CADASTRAL 152980,întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR IOAN

PETRU CULIANU, NR. 72, NUMAR CADASTRAL 152980, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 120 din 11.01.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 7411 din 22.01.2019 completata cu cererea 8624 din 25.01.2019 prin care BITIUSCA IOAN, BITIUSCA MARTA si BITIUSCA IOSIF solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA PROFESOR IOAN PETRU CULIANU, NR. 72, NUMAR CADASTRAL 152980, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 905 din 10.08.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 04.04.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 32 din 14.06.2019;

Având în vedere referat de aprobare nr. 65785 din 16.07.2019 intocmit de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA PROFESOR IOAN PETRU CULIANU, NR. 72, NUMAR CADASTRAL 152980, întocmit în vederea construirii a doua locuinte individuale cuplate si imprejmuire pe teren proprietate, persoane fizice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 833,47,00 mp aflat in proprietatea domnilor BITIUSCA IOAN, BITIUSCA MARTA si BITIUSCA IOSIF conform contractelor de vanzare cumparare nr. 2527/2004 si 1674/2017;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 8,00 m masurata de la CTN la cornisa, regim de inaltime P+1E+M;

• POT max = 35 %;

• CUT max = 0,90 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 55,18%.

  • (4) DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI

Față de limitele proprietății, aliniamentele sunt următoarele:

  • •  Către limitele frontale ale parcelelor - minim 6 m.

  • •  Către limitele laterale ale parcelelor - minim 2 m

  • •  Către limitele posterioare ale parcelelor - minim 5 m.

  • (5) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul in zona studiată prin P.U.Z. (833,47 m2) se face din strada Prof. Ioan Petru Culianu.

  • (6) ÎMPREJMUIRILE

Împrejmuirile spre stradă vor fi transparente la maxim 1,80 m din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile laterale pot fi din materiale opace și pot ajunge la maxim 1,8 m înălțime, din care un soclu de 0,3m.

Împrejmuirile pot fi dublate de gard viu.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 286 din 26 Iulie 2019