Hotărârea nr. 285/2019

HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al ,Municipiului Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 75005/05.07.2019 întocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere Procesul verbal de costatare nr. 64306/10.06.2019 al Curtii de Conturi a Romaniei;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/2018 privind insusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2018 privind insusirea

inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a bunurilor cuprinse in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea implementarii recomandarilor Curtii de Conturi a Romaniei, conform Procesului verbal nr. 64306/10.06.2019.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarele domeniului public si privat ale Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcției Generala a Finanțelor Publice Iași -Serviciul Contabilitate;Directiei Exploatare Patrimoniu;Directiei Generale Tehnica si Dezvoltare;Muzeului Regina Maria Iași; Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcția Generala a Finanțelor Publice Iași - Serviciul Contabilitate;Directia Exploatare Patrimoniu;Directia Generala Tehnica si Dezvoltare;Muzeul Regina Maria Iasi;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 285 din 26 Iulie 2019