Hotărârea nr. 283/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a platformei betonate,denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279,in vederea casarii,si aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,în suprafată de 5.279 mp,situat in Iasi,la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei ( aferent Pietii Natiunii) in vederea amenajarii unei parcari subterane etajate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a platformei betonate, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279, in vederea casarii, si aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei ( aferent Pietii Natiunii) in vederea amenajarii unei parcari subterane etajate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în unanimitate în plenul ședintei referitoare la componenta comisiei de licitatie, care va fi aceeasi componenta aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr 255 din 28 .06 2019 respectiv: Presedinte: viceprimar Botez Radu; Membri: consilier local BOZ PETRU EDUARD, consilier local SURDU GABRIEL MIHAI, consilier local GABURICI VIOLETA ADRIANA, reprezentant al DGFP Iasi - Damian Cristian Constantin, Presedinte de rezerva: viceprimar HARABAGIU GABRIEL VASILE, Membri de rezerva: consilier IGNAT ETIENNE, consilier local POSTOLACHE ANDREI, reprezentant al DGFP Iasi - Bocancea Paul, consemnată și în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 80001/19.07.2019 întocmit de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Certificatul de urbanism de informare înregistrat cu nr. 1464 din 20.05.2019;

Având în vedere Raportul 78.929/17.07.2019 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 82/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Raportul de Oportunitate 78.937/17.07.2019 al Comisiei de oportunitate privind concesionarea/vanzarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 81/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere Referatul 79591/18.07.2019 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 76522/10.07.2019, întocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad, conform contractului de prestari servicii 74533/4.07.2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 29 martie 2019 privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi) ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 68/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA UNIVERSITATII NR.16, intocmit pentru reabilitare zona centrala - PUZ pentru intreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi, pe teren proprietate privata si teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 29 martie 2019 privind modificarea și completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 212/2018;

Având în vedere O.U.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Ordinul nr. 34 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea/neincadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor proprietate publica;

Având în vedere prevederile art. 297 alin1 lit b) si ale art. 302,303, 305-331 ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile 129 si art. 196 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a platformei betonate, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279, inregistrata ca mijloc fix cu nr. de inventar 13452 in Anexa 3.1.2. - Directia Generala Tehnica si Dezvoltare-Biroul Versanti, avand o valoare de inventar de 2.186.638,50 lei, in vederea casarii. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 212/2018 si evidentele contabile.

Art.2 Se aproba casarea bunului reprezentand platforma betonata, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279, inregistrata ca mijloc fix cu nr. de inventar 13452. Procedurile de casare vor demara dupa incheierea contractului de concesiune pentru edificarea unei parcari subterane. Sumele obtinute prin valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dupa deducerea cheltuielilor, se fac venit la bugetul local.

Art.3. Se aproba Studiul de Oportunitate 79777/19.07.2019 privind amenajarea unei parcari subterane etajate pe terenul in suprafață de 5.279 mp, situat in Iași, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei (aferent “Esplanadei Piata Natiunii”), cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se aprobă concesionarea, prin licitație publica, a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafață de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei (aferent “Esplanadei Piata Natiunii”), avand numar cadastral 164135 inscris in Cartea Funciara 164135 UAT Iasi, identificat conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, in scopul construirii unei parcari subterane etajate, in conformitate cu HCL68/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iasi, Strada Universitatii .

Art.5. Se însușește raportul de evaluare nr. 76522/10.07.2019, intocmit pentru bunul in suprafață de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei (aferent “Esplanadei Piata Natiunii”), care stabileste o valoarea de 4.769.250 euro (893 euro/mp), respectiv echivalentul a 22.517.553 lei.

Art.6. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizata in conditiile OUG 57/2019 - Codul administrativ și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 182.655 euro/an. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.7. Durata concesionării va fi de 25 ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

Art.8. Se aprobă Documentatia de atribuire a contractului de concesiune, incluzand si Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafață de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei (aferent “Esplanadei Piata Natiunii”), avand nr cadastral 164135 inscris in Cartea Funciara 164135, cuprinsa în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului si parcarii care se va realiza pe acesta. Concesionarul are obligatia ca la amenajarea platformei supraterane sa pastreze suprafata de 974 mp de spatiu verde si sa reamplaseze bunurile (jardnierele, monumentul, fantana, statuile etc) existente in prezent pe esplanada.

Art.9. Se aproba comisia de licitatie, in urmatoarea componenta:

 • -  Presedinte: viceprimar Botez Radu

 • -  Membri: consilier BOZ PETRU EDUARD

consilier SURDU GABRIEL MIHAI consilier GABURICI VIOLETA ADRIANA reprezentant al DGFP Iasi - Damian Cristian Constantin

 • -  Presedinte de rezerva: viceprimar HARABAGIU GABRIEL VASILE

 • -  Membri de rezerva: consilier IGNAT ETIENNE

consilier POSTOLACHE ANDREI

reprezentant al DGFP Iasi - Bocancea Paul

Secretariatul comisiei va fi asigurat de DEPPP.

Art.10. Dupa finalizarea investiției espalanada reamenajata, pe care vor fi reamplasate bunurile existente in prezent, devine proprietatea publica a Municipiului Iasi.

Art.11. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art.12. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.13. Demararea procedurii de concesionare prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafață de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei, denumit generic “Esplanada Piata Natiunii”, cu numar cadastral 164135 inscris in Cartea Funciara 164135, in vederea amenajarii unei parcari publice subterane etajate, se va face ulterior comunicarii de catre Ministerul Afacerilor Interene - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a avizului prin care se precizeaza faptul ca bunul supus concesiunii nu se incadreaza in infrastructura sistemului national de aparare.

Art.14. Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara de catre concesionar.

Art.15. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Generale Economice și de Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.16. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către: Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locale; Comisia de licitatie.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Mihai Liviu Gavril

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 283 din 26 Iulie 2019

Anexa nr. 3 a HCL nr. 283 din 26 Iulie 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI

D.E.P.P.P.

TEL./FAX 0232.264.508

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru concesionarea prin licitatie a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, în suprafată de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si Bulevardul Independentei, avand denumirea generica Esplanada Piata Natiunii, in vederea amenajarii unei parcari subterane etajate

Continut :

 • 1.  informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;

 • 2. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;

 • 3. caietul de sarcini;

 • 4. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • 5.  informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • 6. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

 • 7. informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii - Contractul cadru de concesiune

 • I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

CONCEDENT : MUNICIPIUL IAȘI

SEDIUL : IAȘI, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11

COD FISCAL : 4541580

TELEFON 0232-264246; FAX 0232-264508

Organizarea licitatiei se face de catre Comisia de licitatie numita prin HCL nr. __________, secretariatul acesteia fiind asigurat de DEPPP.

 • II. INSTRUCTIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

A. Procedura licitatiei publice

 • 1. In cazul acestei proceduri, concedentul are obligatia sa publice anuntul de licitatie in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a VI a , intr-un cotidian de circulatie nationala, intr-unul de circulatie locala si pe site-ul Municipiului Iasi

 • 2. Anuntul se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor .

 • 3. Documentatia de atribuire se ridica contra cost de la sediul DEPPP din sos. Nationala nr. 43, et.5. Persoanele interesate pot solicita clarificari iar reprezentantii concedentului au obligatia de a le transmite raspunsul intr-o perioada ce nu depaseste 4 zile lucratoare. Pentru comunicarea clarificarilor, persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).

 • 4. Ofertele se depun la sediul concedentului, intr-un singur exemplar, in doua plicuri inchise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele solicitate de concedent. Pe plicuri va fi trecut obiectul concesiunii pentru care se depune oferta. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Procedura de licitatie se desfasoara numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin doua oferte. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ''Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor” si intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei. Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile de participare.

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti , numai daca exista cel putin 2 oferte valabile.

 • 8. In cazul in care in urma publicarii anuntului de licitatei nu au fost depuse cel putin doua oferte valabile, concedentul va anula procedura si va organiza o noua procedura de licitatie, cu aceeasi documentatie. In cazul organizarii unei noi licitatii, procedura este valabila in situatia in care a fost depusa cel putin o oferta valabila.

 • 9. Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie

 • 10. In cazul egalitatii pretului oferit de 2 sau mai multi participanti admisi, comisia va solicita acestora sa faca o noua oferta, in plic inchis.

 • 11. In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 7, in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii si ofertantul declarat castigator.

 • 14. Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricaror clarificari si completari necesare .

 • 15. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

 • 16. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 4 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 17. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie.

 • 18. Daca nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui castigator aceasta se va consemna intr-un proces verbal care va constitui temeiul pe baza caruia comisia de evaluare va recurge la reluarea procedurii de licitatie.

C.Garantii

1. In vederea participarii la licitatie ofertantii sunt obligati sa depuna garantia de participare la licitatie.

 • 2. Garanția de participare este de 258.733 lei, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREz4o65006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății;

 • III. CAIETUL DE SARCINI

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

Licitatia se va desfasura in conformitate cu prevedeile legale in vigoare, respectiv:

 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • HCL nr.____________________

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1.Obiectul concesionarii : terenul proprietate publica a Municipiului lasi, în suprafată de 5.279 mp, situat in Iasi, la intersectia str. Universitatii si B-dul Independentei, avand denumire generica - Piata Natiunii. Terenul are nr. cadastral 164135, fiind inscris in Cartea funciara 164135 UAT Iasi.

2 Scopul concesiunii : terenul se concesioneaza in vederea construirii unei parcări subterane etajate in conformitate cu HCL 68/31.01.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA UNIVERSITATII NR.16, intocmit pentru reabilitare zona centrala - PUZ pentru intreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi, pe teren proprietate privata si teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local.

2.3.Caracteristicile generale ale obiectului concesiunii : terenul in suprafata de 5279 mp nu are asigurat racord la reteaua de energie electrica, retea de apa si canalizare gaz sau alte utilitati.

CAPITOLUL 3. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA CE URMEAZA A FI REALIZATA

3.1 Autorizatii, avize, studii etc

Concesionarul are obligatia elaborarii si obtinerii documentatiilor tehnice: documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. Cheltuielile vor fi suportate in exclusivitate de concesionar, acestea neputand fi recuperate in cazul rezilierii contractului de concesiune din orice motiv. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia dezafectarii platformei betonate, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279 mp pe cheltuiala sa. Concesionaul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale in acest scop. Sumele obtinute prin valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dupa deducerea cheltuielilor, se fac venit la bugetul local. Concesionarul va executa pe cheltuiala sa toate lucrarile de ridicare a bunurilor existente pe esplanada ( monumente, jardiniere, statui, mobilier urban etc ), de pastrare a acestora in conditii de siguranta pe toata durata executiei investitiei, urmand ca la finalizare sa le reamplaseze in zona parcarii supraterane. Dupa finalizarea investitiei espalanada reamenajata, pe care vor fi amplasate statui, fantani arteziene, jardiniere etc devine proprietatea publica a Municipiului Iasi. Constructiile supraterane se vor limita la intrarile-iesirile pietonilor din parcarea subterana. Amplasarea lucrarilor artistice se va face doar cu acordul Directiei Judetene pentru Cultura Iasi-lateral si posterior. Accesele/intrarile la parcarea subterana se vor pozitiona astfel incat sa nu obtureze prin volumul lor cladirile importante sau alte amenajari ale zonei.Se vor admite retrageri locale fata de aliniamentul constructiilor noi cu maxim 3,00 m. Pavimentul pietei se va realiza din pavele/dale demontabile, antiderapante. Cel putin un acces pietonal in parcarea subterana va avea ascensor pentru persoanele cu dizabilitati, in afara scarilor. Pentru parcaje: se vor amenaja doar in subteran pe mai multe niveluri. Nu se admit locuri de parcare la sol in zona aferenta pietei urbane. Intrarile-iesirile din parcarea subterana se vor integra in caracterul zonei. Concesionarul va respecta, daca situatia o impune, prevederile OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

 • 3.2. Investiția constă în construirea unei parcări subterane etajate si a cailor de acces, în conformitate cu PUZ existent. Concedentul va pune la dispozitia concesionarului terenul dupa semnarea contractului de concesiune. Concesionarul va construi parcarea subterana pe cheltuiala sa. In situatia in care pe parcursul executarii lucrarilor se constata existenta unor vestigii arheologice, concesionarul va instiinta concedentul. La solicitarea concesionarului, suprafata concesionata poate fi diminuata cu suprafata afectata de vestigii, care va fi preluata de concedent, redeventa urmand a fi diminuata in mod corepunzator. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca investitia, reprezentand parcarea subterana si dotarile aferente, va fi achizitionata de Municipiul Iasi, la o valoare acceptata de parti.

 • 3.3. Execuția lucrărilor:

 • a) durata de executie a lucrarii se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • b) se vor respecta prevederile specificațiilor tehnice, stabilite prin documentatiile de urbanism: proiecte, autorizatii etc.

 • c) concedentul își rezerva dreptul de control și verificare a execuției lucrărilor, pe tot parcursul execuției. Concesionarul are obligația sa furnizeze concedentului, la cererea acestuia, toate informatiile si detaliile solicitate.

 • d) prin soluțiile adoptate concesionarul se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

3.4. Programul de execuție a lucrărilor:

 • a) programul general de execuție a lucrărilor care fac obiectul concesiunii se întocmește de către concesionar. La stabilirea termenelor de realizare a investitiei, trebuie avuta in vedere acordarea unei perioade pentru efectuarea cercetarii arheologice, avand in vedere ca zona concesionata este zona protejata.

 • b) recepția lucrărilor se va efectua de către o comisie numita de concesionar; vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism);

 • c) punerea în exploatare a parcării se va face după ce o comisie, din care fac parte reprezentanți ai concesionarului, verifică și consemnează îndeplinirea tuturor condițiilor și a reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

CAPITOLUL 4. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI/CONCEDENTULUI:

4.1 Obligațiile concesionarului :

 • (1) Concesionarul va obtine documentațiile tehnice: proiect dezafectare platforma betonata, documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului. Concesionarul are obligatia dezafectarii platformei betonate, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279 mp pe cheltuiala sa. Concesionaul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale in acest scop. Sumele obtinute prin valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dupa deducerea cheltuielilor, se fac venit la bugetul local. Concesionarul va executa pe cheltuiala sa toate lucrarile de ridicare a bunurilor existente pe esplanada ( monumente, jardiniere, statui, mobilier urban etc ), de pastrare a acestora in conditii de siguranta pe toata durata executiei investitiei, urmand ca la finalizare sa le reamplaseze in zona parcarii supraterane. Concesionarul va reface esplanada (platforma) urmand ca la finalizarea acesteia si dupa reamplasarea tuturor statuilor, fantanilor, jardinierelor etc aceasta sa intre in patrimoniul public al Municipiului Iasi. In situatia in care pe parcursul executarii lucrarilor se constata existenta unor vestigii arheologice, concesionarul va instiinta concedentul. La solicitarea concesionarului, suprafata concesionata poate fi diminuata cu suprafata afectata de vestigii, care va fi preluata de concedent, redeventa urmand a fi diminuata in mod corepunzator. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la Cap. 2 al caietului de sarcini.

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența si penalitatile/majorarile calculate de concedent in caz de nerespectare a termenelor de plata.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7)  In vederea promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, parcarea va fi prevazuta cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pe toata durata contractului de concesiune un procent de aproximativ 10% din numarul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule.

 • (8) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (9) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (10) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (11) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

 • (12) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (13) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (14) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (15) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul (bun de retur) in mod gratuit si liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca constructia realizata « Parcare subterana » va putea intra in proprietatea Municipiului Iasi, prin achizitie la o valoare acceptata de parti, in conformitate cu prevederile legale.

 • (16) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.

 • (17) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (18) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (19) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate. In cazul de modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

 • (20) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (21) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (22) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (23) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (24) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

 • (25) Concesionarul va respecta, daca situatia o impune, prevederile OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

4.2. Cheltuieli în sarcina concesionarului:

- concesionarul va suporta cheltuielile necesare dezafectarii platformei betonate, proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce se va edifica pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune, pe toata durata acestuia, refacerii platformei -esplanadei. Concesionarul are obligatia ca parcarea supraterana sa fie realizata pe cheltuiala sa astfel incat sa se pastreze suprafata de 974 mp de spatiu verde si sa reamplaseze monumentul, fantana si statuile existente in prezent pe esplanada. Concesionarul va executa pe cheltuiala sa toate lucrarile de ridicare a bunurilor existente pe esplanada ( monumente, jardiniere, statui, mobilier urban etc ), de pastrare a acestora in conditii de siguranta pe toata durata executiei investitiei, urmand ca la finalizare sa le reamplaseze pe esplanada.

4.3. Exploatarea construcției și instalațiilor aferente:

 • - concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice, pe toata durata contractului.

4.4. Reglementări și măsuri de poliție rutieră:

 • - concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării, pe toata durata contractului;.

4.5. Întreruperi și restricții de circulație:

 • - concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

4.6 Renuntarea la concesiune

 • (a) Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul imposibilității de a realiza obiectul concesiunii, motivat de disparitia bunului concesionat, dintr-o cauza de forta majora, sau datorita faptului ca pe parcursul executarii lucrarilor se constata existenta unor vestigii arheologice. Concesionarul va instiinta deindata in scris concedentul. Motivația renunțării la concesiune va fi analizată de o comisie numita de concedent, formată din specialiști de profil ai acestuia și ai altor autorități legale competente. In situtia in care nu intreg terenul concesionat este afectat de vestigii, la solicitarea concesionarului, suprafata concesionata poate fi diminuata cu suprafata afectata de vestigiile istorice, care va fi preluata de concedent, redeventa urmand a fi diminuata in mod corepunzator. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

b) În cazul in care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obligatiilor de catre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrărilor și a celorlalte cheltuieli suportate. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanța de judecata.

 • d) În cazul renunțării la concesiune, din alte motive decat cele prevazute la alin 1 (a) ce tin de culpa sa, concesionarul este obligat la plata unor despagubiri:

 • - in situatia in care constructia nu este inceputa, despăgubirea în sarcina concesionarului consta in contravaloarea lucrarilor executate de concedent in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii - executarea unei esplanade ( nivelare teren, executie platforma betonata, amenajarea spatiilor verzi, amplasarea monumentului, statuilor, refacerea fantanei arteziene si mobilierului urman, precum si a altor lucrari necesare punerii in functiune a esplanadei); concesionarul este obligat sa plateasca redeventa si accesoriile acesteia pana la data preluarii terenului de catre concedent;

 • - in situatia in care constructia este in diverse stadii de construire sau finalizata, despagubirea in sarcina concesionarului reprezinta valoarea investitiilor executate pana la data renuntarii la concesiune. Bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

4.7 Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptând situațiile excepționale legate de interesul național sau local sau alte situatii prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

CAPITOLUL 5. REGIMUL FINANCIAR AL CONCESIUNII

 • 5.1. Costurile estimate de realizare a obiectului concesiunii cad in sarcina concesionarului.

 • 5.2. Sursele de finantare se asigura de concesionar.

 • 5.3. Valoarea redeventei anuale rezulta in urma licitatiei publice. Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 182.655 euro/an. Redevența adjudecată în euro va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății și se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • 5.4. Concesionarul are obligația sa achite impozitele și alte venituri datorate bugetului local, stabilite de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL 6. DURATA CONCESIUNII

 • 6.1 Durata concesiunii este de 25 de ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani. Concesiunea decurge de la data semnarii și inregistrarii contractului. Obligația plății redeventei începe de la această dată.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITAȚIEI SI TAXE

 • 7.1 La licitatie pot participa agenti economici.

 • 7.2 Ofertanții interesați în a participa la licitația publică privind concesionarea terenului în

suprafată de 5.279 mp, situat în municipiului Iași, situat in strada Musatini nr. 57, vor depune la Registratura D.E.PPP. din Iasi, sos. Nationala nr. 43, până în data de .........................., ora............., documentele solicitate.

 • 7.3 Comisia de licitatie are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare ; orice document lipsa sau neconform duce la descalificare.

 • 7.4 Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data licitatiei.

 • 7.5 Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

 • 7.6 Garanția de participare se pierde în situația în care solicitantului căștigător nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului procedurii de atribuire.

CAPITOLUL 9 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 9.1 Deschiderea licitației are loc în data de_____________, ora________, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11. In ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru licitatie. Pentru desfasurarea procedurii licitatiei publice este obligatoriu depunerea a cel putin 2 oferte.

 • 4. Dupa primirea ofertelor, in perioada anuntata si inscrierea lor in ordinea primirii in registrul “Candidaturi si oferte”, plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de evaluare , constituita prin hotararea de consiliu local.

 • 5. Sedinta de deschidere a plicurilor este publica.

 • 6. (a) Dupa deschiderea plicurilor exterioare, comisia de evaluare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor cerute in ,,Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor”.

 • (b) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

 • (c) Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către concedent ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

 • (d) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • (e) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

 • (f) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

 • 7. Deschiderea plicurilor interioare ale ofertelor se face numai dupa semnarea procesului verbal care consemneaza operatiunile descrise la pct. 4 de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertanti, numai daca exista cel putin 2 oferte valabile. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

 • 8. In cazul in care nu exista cel putin 2 oferte valabile comisia de evaluare va intocmi un proces verbal care va constata imposibilitatea de deschidere a plicurilor interioare, urmand a se repeta procedura de licitatie publica. La a doua licitatie procedura este valabila daca s-a prezentat o singura oferta valabila.

9.   Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 10. Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriul de atribuire prevazut in documentatie.

 • 11.  In urma analizarii ofertelor de catre comisia de evaluare, secretarul comisiei intocmeste un proces verbal in care mentioneaza ofertele valabile, oferta declarata castigatoare, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

 • 12. In baza procesului verbal care indeplineste conditiile prevazute la pct. 6 lit (f), in termen de o zi, comisia de evaluare intocmeste un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare si operatiunile de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului castigator sau, in cazul in care nu a fost desemnat nici un castigator, cauzele respingerii pe care il comunica concedentului.

 • 13. Dupa primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul, in termen de 3 zile lucratoare informeaza in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale caror oferte au fost excluse indicand motivele excluderii, si ofertantul declarat castigator.

 • 14. In cazul in care licitatie publica nu a condus la desemnarea unui castigator se va consemna aceasta situatie intr-un proces verbal si se va organiza o noua licitatie, aceasta fiind valabila daca s-a depus o oferta valabila..

 • 15. In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, concedentul anuleaza procedura de licitatie. Concedentul va consemna aceasta intr-un proces verbal. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

 • 9.2 Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

 • 9.3 Pretul minim pe care trebuie sa-l ofere participantii admisi in procedura de licitatie este de 182.655 euro/an.

 • 9.4  Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 25 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

 • 9.5 După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației. Concedentul va publica in Monitorul oficial al Romaniei, partea a VI a, Anuntul de atribuire, continand rezultatele procedurii, in cel mult 20 zile calendaristice de la finalizarea proceduri de atribuire a contractulu de concesiune.

CAPITOLUL 10. CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

10.1. Ofertele se redacteaza in limba romana. Fiecare participant poate depune o singura oferta.

 • 10.2  Ofertantii transmit ofertele lor pana la data de __________ ora _______in 2 plicuri

sigilate (unul exterior si unul interior) conform documentatiei de atribuire, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în Registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 10.3      Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent, respectiv 120 zile calendaristice de la data depunerii.

 • 10.4     Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • 10.5       Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 10.6      Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

11. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 11.1  Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

 • 11.2 La expirarea duratei initiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • 11.3 La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despagubiri, caz in care acesta va notifica indata concedentul despre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ;

 • 11.4 In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

 • 11.5 In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • 11.6 In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

 • 11.7 In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • 11.8  Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • 11.9 La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul (bunul de retur), în mod gratuit și liber de orice sarcini.

 • 11.10 Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare, cu plata unei despagubiri, constand in valoarea redeventei si a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.

11.11. In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, forta majora sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in prezentul contract, pana la preluarea de catre concedent

IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ȘI PREZENTARE A OFERTELOR

 • 1. Ofertele se redacteaza in limba romana

 • 2. Ofertantii transmit ofertele lor in 2 plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.

 • 3. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta si acesta va contine :

 • - o fisa cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare semnata de ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • - certificat de inmatriculare la ORC

 • - certificat constatator emis de ORC

 • - certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

 • -  certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

- cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul;

- declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;

 • - certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, pentru reprezentantul legal al societății;

Nota : certificatele fiscale, certificatele ORC si cazierul trebuie sa fie valabile la data depunerii documentatiei.

 • - acte doveditoare privind achitarea caietului de sarcini, a taxei de participare si a garantiei de participare la licitatie : taxa de participare este în valoare de 43.130 lei (OP sau la caserie), garantia de participare este de 258.733 lei, care se va depune prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății iar valoarea Documentatiei de atribuire este de 50 lei.

 • - imputernicire pentru reprezentantul societatii, daca nu este reprezentantul legal al acestuia

 • - declaratie proprie care sa cuprinda adresa, fax-ul si email-ul unde doreste sa i se comunice rezultatele procedurii sau alte documente (clarificari etc)

 • - declaratie notariala ca va realiza investitiile consemnate in Caietul de Sarcini, ca este de acord cu toate prevederile caietului de sarcini si isi asuma obligatiile stabilite prin acesta, ca isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

 • - scrisoare de bonitate bancara.

 • 4. Pe plicul interior care contine oferta propriu-zisa se inscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, precum si bunurile pentru care se liciteaza; acesta va cuprinde redeventa in euro/an oferita.

 • 5. Ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de primire prevazut in anuntul publicitar vor fi excluse de la licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise

 • 6. Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

 • V. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE, PRECUM ȘI PONDEREA LOR

 • 5.1 Criteriul de atribuire al contractului de concesiune este cel mai mare nivel al redeventei.

 • 5.2 Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a contractului de concesiune. Comunicarea se va face de catre concedent la adresa declarata de ofertant ca fiind adresa de corespondenta.

 • 5.3 Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

 • 5.4 Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de concesiune in termenul stabilit atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de garanție de participare de catre acesta se pierde (nu se va restitui intrand in bugetul concedentului) iar acesta este obligat sa achite catre bugetul local un sfert din suma adjudecata reprezentand redeventa anuala, cu titlu de daune. Ofertantul in cauza nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

 • 5.5 În cazul în care concedentul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, depunand documente pentru probarea celor precizate anterior, concedentul are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • 5.6 În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului sau nu il semneaza in termen de 20 zile de la comunicarea rezultatului , procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea.

VI. ANULAREA LICITATIEI

 • 6.1  Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute de legislatie, respectiv art. 311 al OUG 57/2019

 • b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute de legislatie respectiv art. 311 al OUG 57/2019.

Anularea licitației are loc si atunci când:

 • •  nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile in cadrul primei proceduri de licitatie sau o oferta valabila in cadrul celei de a doua proceduri de licitatie;

 • •  ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului sau nu se prezinta in termenul stabilit pentru semnarea contractului;

 • •  în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

 • 6.2 Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație. Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 6.3 Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • 6.4 Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • VII. CAI DE ATAC

7.1 In măsura în care partile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

 • VIII. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII - CONTRACTUL CADRU DE CONCESIUNE

MUNICIPIUL IASI

CONTRACT DE CONCESIUNE

1.     Părțile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, pe de o parte, și

 • 2.  _________________, cu sediul în cu sediul _________________, identificata

prin cod unic de inregistrare RO __________ si numar de inregistrare la Registrul

Comertului Iasi _________________, reprezentata prin administrator _______________

în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr........... precum și a procesului verbal

nr._____________, s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

 • II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenului in suprafata de 5.279 mp situat in Iasi la intersectia str. Universitatii cu B-dul Independentei, avand denumirea generica esplanada Piata Natiunii, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

Terenul se concesioneaza in vederea construirii unei parcari subterane etajate, a unor cai de acces, a instalatiilor si altor lucrari/bunuri necesare functionarii acesteia in conformitate prevederile urbanistice. Se va executa si platforma supraterana, pe care se vor amplasa toate bunurile existente la momentul incheierii prezentului document : statui, fantani arteziene, jardiniere, mobilier urban etc. Esplanada finalizata si amenajata va intra in proprietatea publica a Municipiului Iasi.

 • III.    Termenul

Art. 2

 • (1) Durata concesiunii este de 25 ani, și intră în vigoare începând cu data de

 • (2) Durata contractului de concesiune poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

 • IV.   Redevența

Art. 3

Redevența este de___________Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflatie in cazul in care redeventa se transforma in moneda nationala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei/ an.

 • V.    Plata redevenței

Art. 4

 • (1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

 • (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2019.

 • (3) Începând cu anul 2020, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

 • (4) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

 • (5) Pact comisoriu :

Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (6) Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

 • (1)    Concesionarul are dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, imobilul ce face obiectul contractului de concesiune.

 • (2)    Concesionarul are dreptul de a executa lucrarile de constructie a parcarii supraterane, a cailor de acces, a instalatiilor si a altor lucrari/bunuri necesare functionarii pe cheltuiala sa.

 • (3)    Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunului ce face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia si obiectivelor stabilite de parti prin prezentul contract de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

 • (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea bunului concesionat se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului, in scris, cu min. 3 zile inainte de data stabilita pentru vizitare.

 • (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • (3) Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, anuntand in prealabil in scris concesionarul

 • (4) Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu, conform art.3.

 • VI. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

 • (1) Concesionarul va obtine documentatiile tehnice: proiect dezafectare platforma betonata, documentatii urbanistice, proiect tehnic, detalii de executie etc. pe cheltuiala sa. Concesionarul are obligatia obtinerii tuturor avizelor/autorizatiilor necesare realizarii investitiei, in conformitate cu prevederile legale. Concesionarul va suporta cheltuielile necesare proiectării, construirii, exploatării și întreținerii parcării ce va fi construita pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune. Concesionarul are obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate, eficacitate și permanență a bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta, pe toata durata contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii si a parcarii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestora pe toată durata contractului. Concesionarul are obligatia dezafectarii platformei betonate, denumita generic «Esplanada Piata Natiunii » cu suprafata de 5.279 mp pe cheltuiala sa. Concesionaul are obligatia obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale in acest scop. Sumele obtinute prin valorificarea materialelor rezultate in urma demolarii, dupa deducerea cheltuielilor, se fac venit la bugetul local. Concesionarul va executa pe cheltuiala sa toate lucrarile de ridicare a bunurilor existente pe esplanada ( monumente, jardiniere, statui, mobilier urban etc ), de pastrare a acestora in conditii de siguranta pe toata durata executiei investitiei, urmand ca la finalizare sa le reamplaseze in zona parcarii supraterane. Concesionarul va reface esplanada (platforma) urmand ca la finalizarea acesteia si dupa reamplasarea tuturor statuilor, fantanilor, jardinierelor etc aceasta sa intre in patrimoniul public al Municipiului Iasi.

 • (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii. Pe toata durata contractului, concesionarul nu va schimba obiectul concesiunii, asa cum a fost stabilit la art.1

 • (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

 • (4) Concesionarul are obligația sa respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului

 • (5) Concesionarul este obligat să plătească redevența si penalitatile/majorarile calculate de concedent in caz de nerespectare a termenelor de plata.

 • (6) Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

 • (7)  In vederea promovarii infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, parcarea va fi prevazuta cu stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Pe toata durata contractului de concesiune un procent de aproximativ 10% din numarul locurilor de parcare va fi rezervat acestor tipuri de autovehicule.

 • (8) Concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercitiului functiunii organelor de politie, pompieri, salvare, protectie civila, aparare nationala si alte asemenea.

 • (9) Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat si a parcarii construite pe acesta pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune (lucrari de intretinere, curatenie, deszapezire etc).

 • (10) Concesionarul are obligatia de a permite accesul proprietarului bunului concesionat, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

 • (11) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta, daca situatia o impune, prevederile OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

 • (12) Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

 • (13) Concesionarul va lua toate masurile necesare pentru ca prin lucrarile realizate sa nu afecteze proprietatile vecine; este direct raspunzator pentru defectiunile/degradarile/distrugerile si alte asemenea si va suporta exclusiv prejudiciile create.

 • (14) Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară.

 • (15) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, terenul in mod gratuit si liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca constructia realizata « Parcare subterana » va putea intra in proprietatea Municipiului Iasi, prin achizitie la o valoare acceptata de parti, in conformitate cu prevederile legale.

 • (16) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza prezentului contract.

 • (17) Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de construire sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate ; la recepția lucrărilor vor fi invitati și reprezentanți ai concedentului, din personalul de specialitate (tehnic, urbanism); punerea în exploatare a parcării se va face daca sunt îndeplinite toate condițiile și a reglementările tehnice în vigoare cu privire la confortul și siguranța circulației rutiere, a functionarii parcarii si cailor de acces.

 • (18) Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

 • (19) Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate. In cazul de modificarea unilaterala a contractului de concesiune ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

 • (20) Concesionarul va asigura evacuarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare a orașului și va avea grija ca prin lucrarile executate sa nu afecteze imobilele vecine.

 • (21) Concesionarul are obligația sa asigure continuitatea traficului rutier, în condiții de confort și securitate și sa mențină toate lucrările și instalațiile în buna stare de funcționare, conform prevederilor regulamentarilor in vigoare privind exploatarea parcărilor publice;

 • (22) Concesionarul trebuie sa se conformeze tuturor prevederilor legale, privind controlul traficului rutier și al securității utilizatorilor parcării;

 • (23) Concesionarul are obligația de a lua toate măsurile în vederea semnalizării și dirijării traficului rutier, atunci când intervin perturbații generate de execuția unor lucrări de întreținere, exploatare sau de alte cauze de forța majora.

 • (24) Concesionarul are obligatia de a executa lucrarile de construire in termenul stabilit prin autorizatia de construire. Concesionarul va respecta specificatiile tehnice stabilite prin documentatiile de urbanism.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

 • (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

 • (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice unilateral contractul de concesiune, exceptand situatia prevazuta la art.6 alin (2) sau alte situatii prevazute expres de lege.

 • (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 • (4) Transmiterea concesiunii asupra terenului se face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

 • VII. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

Art. 9

 • (1) Prin simplul acord de vointa al partilor de la data restituirii de către concesionar a bunului concesionat ;

 • (2) La expirarea duratei initiale stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • (3) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fara plata unei despagubiri, caz in care acesta va notifica indata concedentul despre disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune, in conformitate cu art. 14.1 (a) al prezentului document. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

 • (4) In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanta de judecata. Concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

 • (5) In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

 • (6) In cazul in care concesionarul intra in procedura de faliment sau este decăzut din drepturi.

 • (7) In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului. Concesionarul este obligat sa achite folosinta terenului pana la predarea efectiva a acestuia catre concedent. Cuantumul lipsei de folosinta teren, pe luna, reprezinta 1/12 din valoarea anuala a redeventei licitate. Plata se va efectua lunar pana la ultima zi a lunii in curs. Pentru nerespectarea acestei obligatii se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare.

 • (8) Pact comisoriu : Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, in termen de 3 luni de la expirarea perioadei pana la care era obligat sa faca plata, duce la rezilierea de plin drept a contractului, fara a mai fi necesara semnarea sau punerea in intarziere si fara interventia instantei judecatoresti.

 • (9) La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul (bun de retur), în mod gratuit și liber de orice sarcini.

Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare, cu plata unei despagubiri, constand in valoarea redeventei si a penalitatilor calculate pana la preluarea bunului.

 • (10) In conditiile incetarii contractului de concesiune din alte cauze decat ajungerea la termen, forta majora sau cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica, in conditiile stipulate in prezentul contract, pana la preluarea de catre concedent.

 • VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10

 • (1) Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează : majorări de întârziere in cazul neachitarii in termenul stabilit a redeventei, conform art. 4.4. si despagubiri, conform art 9.7.

 • (2) Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

 • IX. Decaderea din drepturi a concesionarului

Art. 11

(1) Decăderea din drepturi a concesionarului echivalează cu retragerea concesiunii și are drept consecința încetarea contractului de concesiune din culpa concesionarului.

Decăderea din drepturi se pronunță de către instanța de judecata. Aceasta sancțiune se aplică în cazul când concesionarul:

 • a) ignoră sistematic prevederile contractului de concesiune;

 • b) abandonează sau întrerupe activitățile legate de realizarea obiectului concesiunii;

 • c) alte situații care conduc la nerealizarea obiectului concesiunii.

În situațiile prevăzute mai sus, concedentul va transmite o somație scrisă concesionarului, cu menționarea situațiilor care pot conduce la decăderea sa din drepturi. Prin somație se va acorda un termen pentru înlăturarea deficiențelor. În cazul în care situațiile se mențin și după expirarea acestui termen, se va sesiza instanța de judecata.

(2) Decăderea din drepturi a concesionarului conduce la încetarea de drept a contractului de concesiune și obligă pe concesionar la acoperirea tuturor prejudiciilor suportate de concedent.

Înainte de sesizarea instanței de judecata pentru decăderea din drepturi a concesionarului, concedentul este obligat sa anunțe finantatorii lucrării în vederea exercitării dreptului de a decide invocarea beneficiului substituirii concesionarului. Finantatorii vor comunica concedentului intenția lor ferma de a constitui o persoană juridică substitutoare, care va trebui sa posede capacitate financiară și tehnica suficienta pentru a continua concesiunea. Concedentul este obligat ca, în termen de două luni de la notificarea persoanei juridice substitutoare, sa comunice confirmarea sa sau motivele respingerii. De la data confirmării exprese a substituirii, unitatea substitutoare se bucură de totalitatea drepturilor și își asumă totalitatea obligațiilor aferente concesiunii.

 • X. Litigii

Art. 12

In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, precum si a celor privind acordarea despagubirilor se realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 • XI. Rascumpararea concesiunii

Art. 13

(1) a) Concedentul are posibilitatea, cu un preaviz de un an, de a răscumpăra concesiunea după epuizarea a 2/3 din durata acesteia.

 • b) Răscumpărarea concesiunii se face când interese majore ale Municipiului Iasi o impun și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

 • c) Pretul rascumpararii se stabilește de comun acord intre parti iar în caz de dezacord, părțile se vor adresa instanței de judecata.

 • XII. Renuntarea la concesiune

Art. 14

14.1 a) Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul imposibilității de a realiza obiectul concesiunii, motivat de disparitia bunului concesionat, dintr-o cauza de forta majora, sau datorita faptului ca pe parcursul executarii lucrarilor se constata existenta unor vestigii arheologice. Concesionarul va instiinta deindata in scris concedentul. Motivația renunțării la concesiune va fi analizată de o comisie numita de concedent, formată din specialiști de profil ai acestuia și ai altor autorități legale competente. In situtia in care nu intreg terenul concesionat este afectat de vestigii, la solicitarea concesionarului, suprafata concesionata poate fi diminuata cu suprafata afectata de vestigiile istorice, care va fi preluata de concedent, redeventa urmand a fi diminuata in mod corepunzator. In aceste situatii concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar.

b) În cazul in care obiectul concesiunii nu poate fi realizat datorita nerespectarii obligatiilor de catre concedent, atunci concesionarul are dreptul la despagubiri pentru acoperirea costurilor lucrărilor și a celorlalte cheltuieli suportate. În cazul în care nu se va ajunge la un acord, se va sesiza instanța de judecata.

 • d) În cazul renunțării la concesiune, din alte motive decat cele prevazute la alin 1 (a) ce tin de culpa sa, concesionarul este obligat la plata unor despagubiri:

 • - in situatia in care constructia nu este inceputa, despăgubirea în sarcina concesionarului consta in contravaloarea lucrarilor executate de concedent in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii - executarea unei esplanade ( nivelare teren, executie platforma betonata, amenajarea spatiilor verzi, amplasarea monumentului, statuilor, refacerea fantanei arteziene si mobilierului urman, precum si a altor lucrari necesare punerii in functiune a esplanadei); concesionarul este obligat sa plateasca redeventa si accesoriile acesteia pana la data preluarii terenului de catre concedent;

 • - in situatia in care constructia este in diverse stadii de construire sau finalizata, despagubirea in sarcina concesionarului reprezinta valoarea investitiilor executate pana la data renuntarii la concesiune. Bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

 • XIII. Alte clauze

Art. 15

 • (1) La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei sau daca investitia, reprezentand parcarea subterana si dotarile aferente, va fi achizitionata de Municipiul Iasi, la o valoare acceptata de parti. Parcarea supraterana devine proprietate publica a Municipiului Iasi.

 • (2) Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

Art. 16

(1) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 17

(1) Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art. 18

(1) In situatia în care la termenul de încetare a concesiunii vor apărea alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, părtile contractante vor putea negocia și stabili alte conditii decît cele prevăzute în prezentul document.

 • XIV. Definiții

Art. 19

 • (1) Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

 • (2) Prin interes national sau local, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, prin care se impune realizarea unor obiective de interes național, județean și local.

Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in Iași, strada Musatini nr. 57 s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,


CONCESIONAR,

MUNICIPIULUI IAȘI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril

Anexa nr. 1 a HCL nr. 283 din 26 Iulie 2019

Nr. 79777/19.07.201

AVIZAT,

MIHAI CHIRICA Primarul Municipiului Iași

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind amenajarea unei parcari publice subraterane etajate prevazuta cu cai de acces rutier si pietonal, pe teren in suprafata de 5.279 mp situat in Iasi, intersectia dintre str. Universitatii si B-dul Independentei -pe amplasamentul ESPLANADEI - PIATA NAȚIUNII

Prezentul studiu de Oportunitate este intocmit in conformitate cu prevederile:

 • > Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • > Hotararea nr. 68 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, IASI, STRADA UNIVERSITATII NR.16, intocmit pentru reabilitare zona centrala - PUZ pentru intreaga zona ocupata de corpurile de cladiri ale Universitatii de Medicina si Farmacie Iasi, pe teren proprietate privata si teren proprietatea Municipiului Iasi, aflat in administrarea Consiliului Local.

 • > Hotararea nr. 113 din 29 martie 2019 HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iași însușit prin H.C.L. nr. 212/2018.

 • > Hotararea nr. 133 din 29 martie 2019 privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi) ;

 • > Certificatul de Urbanism pentru Informare nr. 1464 din 20.05.2019. Capitolul I

Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Terenul in suprafata de 5.279 mp situat in intravilanul municipiului Iasi-zona Centrala-Bulevardul Independentei amplasat in fata Universitatii de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa, inventariat sub denumirea generic “ESPLANADA PIATA NATIUNII” face parte din domeniul public al Municipiului Iasi conform HCL nr. 113 din 29.03.2019.

Identificatorii cadastrali caracteristici, conform datelor transmise de Serviciul GIS Cadastru Iasi, sunt :

 • Cvartal 25, parcelele: CR 738, CR 744, CR 757, CR 758

 • Cvartal 27, parcelele: DP 887, CAT 897, DS 891, CR 890

 • Cvartal 0, parcelele: DS 888, DS 904

Terenul ce face obiectul prezentului studiu de oportunitate se afla in municipiul Iasi , zona centrala a orasului fiind studiat prin PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 68/2012 intocmit pentru reabilitarea zonei centrale pentru suprafata de 34.000 mp, avand ca vecinatati:

 • > Bulevardul Independentei - pe latura de sud

 • > Strada Universității - pe latura de vest

 • > Cladirea C1 a Universitatii de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa-pe latura de nord

 • > Corpuri de cladire ale Universitatii de Medicina si Farmacie Gr.T. Popa si ale Universitatii Al . I. Cuza - pe latura de est

Terenul se prezinta ca o suprafata terasata, cu usoara panta de la nord spre sud, nefiind supus alunecarilor de teren, inundatiilor sau viiturilor de apa datorita faptului ca se afla pe un platou superior cursurilor de apa si a existentei unei retele de rigole si canalizari ce pot prelua in bune conditii apele pluviale in cazul unor precipitatii abundente in interval scurt de timp.

Terenul are o accesibilitate foarte buna in raport cu toate cartierele orasului. Principala cale de acces la teren este Bulevardul Independentei cu 6 benzi de circulatie pe directia est-vest. Accesul spre est se face catre Tg. Cucu, iar spre vest catre Piata M.Eminescu - Copou respectiv strada si Soseaua Pacurari. Bulevardul Independentei este modernizat si exista transport in comun auto, neexistand statii sau alveole pentru pietoni in dreptul Pietei Natiunii. Strada adiacenta, Universitatii nu are transport in comun, dar reprezinta legatura catre Spitalul Clinic de Pneumologie strada dr. Iosif Cihac. Dinspre strada Universitatii va fi realizat accesul principal catre parcarea subterana. Strada Sfantul Teodor, situata pe latura estica a amplasamentului este o strada secundara, fara statii de transport in comun; spre aceasta strada va fi edificat accesul secundar(de siguranta) al parcarii subterane.

Zona dispune de o echipare edilitara completa: apa, canalizare,energie electrica, gaze naturale, telefonie, internet etc.

Trotuarele si esplanada pietonala a pietei este realizata in totalitate din pavele antiderapante pentru a permite interventia facila la retelele edilitare si refacerea lor partiala ori de cate ori situatia o impune.

Platoul pietei este excesiv construit cu suprafete mari de dalaj, decupeurile pentru vegetatie lipsind, fapt ce a determinat amplasarea de jardiniere plantate cu vegetatie joasa si a unei fantani arteziane pentru infrumusetare urbana.

Capitolul II

1.Aspecte de ordin economic, financiar

Pe amplasamentul propus se va edifica o parcare subterana, cu cel putin 2(doua niveluri), dotata cu doua cai de acces principale si una de urgenta, realizarea acesteia urmand a se efectua prin atragerea de fonduri private in urma unei licitatii publice de concesionare a terenului.

Prin concesiune amplasamentul ar fi modernizat si valorificat din punct de vedere functional si arhitectural, iar construirea parcarii ar oferi o dezvoltare durabila a zonei asigurand locuri de parcare noi in zona centrala . Se va pune in valoare ansamblul statuar amplasat pe esplanada Piata Natiunii si infrumusetarea urbana prin mentinerea /extinderea spatiului verde .

Se va proiecta pentru suprafata terana a parcarii un ansamblu peisagistic ce sa se incadreze cu aspectul zonei, dar care sa mentina suprafata spatiului verde-prin amplasarea de arbusti si pomi ornamentali, prin regandirea amplasarii terasate a jardinierelor existente, prin extindere/reconstructia fantanilor arteziene .

Solutia propusa de municipalitate pentru realizarea investitiei este concesionarea prin licitatie publica, in conformitate cu prevederile OUG 57/2019. Astfel, prin concesiune sar obtine venituri importante pentru bugetul local.

Redeventa minima de pornire la licitatie este 182.655 euro/an, fiind stabilita prin Referatul 79591/18.07.2019 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017.

Prin realizarea concesiuni , Consiliul Local ar obtine:

 • -  Redeventa anuala - venit al bugetului local

 • -  Asigurarea locurilor de parcare pentru utilizatorii zonei;

 • -  Reamanajarea urbanistica a esplanadei Piata Natiunii;

 • -  Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale;

 • -  Atragerea de capital privat ;

 • -  Acoperirea in intregime a costurilor ocazionate cu realizarea investitiei din fonduri private.

Pe amplasamentul propus se va edifica o parcare subterana edificata pe minim 2 (doua) niveluri, cai de acces, amenajari aferente in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Crestere Iasi(PMUD Iasi), parcare moderna, eficienta din punct de vedere economic si cu asigurarea normelor de protectie a mediului.

2.Aspecte de ordin juridic

Din punct de vedere juridic, concesionarea terenului din Piata Natiunii se va face in conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

3. Aspecte de ordin tehnico-urbanistice

Prin PUZ-ul aprobat s-a urmarit si rezolvarea parcarii autoturismelor in zona prin amenajarea unei parcari subterane pe minim doua nileluri pe zona aferenta Esplanadei Piata Natiunii cu intrarea/iesirea principala din strada Universitatii, dar si cu prevederea de doua iesiri de siguranta, in caz de necesitate, una direct din strada Universitatii (in vecinatatea corpului principal al UMF) si a doua in zona amfiteatrului Facultatii de Farmacie , cu iesire in strada Sf. Teodor.

Intrarile/iesirile persoanelor din parcarea subterana se va realiza in 3(trei) puncte de circulatie verticala, din care una va fi prevazuta cu ascensor. Inchiderea exterioara a acestor circulatii vor fi realizate numai din materiale transparente (sticla, PVC, etc.).

Numarul de locuri de parcare asigurat va fi intre 200 si 350 .

In cazul in care conditiile geotehnice si cele financiare vor permite , parcarea poate fi realizata pe mai mult de 2(doua) niveluri subterane, fara a se depasi numarul de 550 locuri ce reprezinta numarul maxim de locuri de parcare ce trebuie asigurate in perioadele exceptionale (ceremonii in Piata Natiunii, perioade de examen scolar, alte evenimente majore)

Piata pietonala este amenajata pe axul central fiind prevazuta o suita de jardiniere si o mica oglinda cu apa si 2(doua) circulatii pietonale majore de o parte si de alta a acestui ax central. Circulatia pietonala este terasata, urmarind panta terenului si in concordanta cu deminivelurile parcarii subterane , denivelarile pot fi preluate cu pachete de trepte cu inaltimea de 15 cm si rampe pentru persoane cu handicap.

Piata Natiunii este pusa in valoare prin grupul statuar ”Romania Mare” a carei amplasare a fost gandita si realizata pe o axa longitudinala a pietei si pe o axa transversala, paralel cu bulevardul Independentei, ax pe care s-au dezvoltat o serie de platforme succesive ce conduc spre grupul statuar ce se proiecteaza pe fata laterala stanga a cladirii Universitatii Al.I. Cuza(vechiul corp B al Muzeului de Stiinte Naturale).

Prin Certificatul de Urbanism pentru Informare nr. 1464 din 20.05.2019 in conformitate cu PUZ-ul aprobat prin HCL nr.68/2012 este reglementat regimul tehnic al parcarii subterane, stabilind urmatoarele conditionari :

 • •  Construcțiile nou edificate constând in amenajari de parcare subterane, cai de acces auto si pietonal se vor realiza in conditiile de aliniament impuse de PUZ, cu mentinerea aliniamentelor existente pentru toate constructiile monument istoric;

 • •  Amenajarile sau/si modificarile privind constructiile existente, monumentele istorice si de refacere a fatadelor se vor realiza fara afectarea arhitecturii traditionale initiale ale cladirilor si numai in limita avizelor obtinute de la Directia Judeteana pentru Cultura Iasi;

 • •  Extinderea constructiilor existente, monumente istorice, in subteran se va face cu avizul Directiei Judeteane pentru Cultura Iasi;

 • •  P.O.T. :10%;C.U.T.:0,20MP;ADC/mpteren;Regim de inaltime:Hmax= 3,00 m.

 • •  Constructiile supraterane se vor limita la intrarile/iesirile pietonilor din parcarile subterane;

 • •  Amplasarile/reamplasarile lucrarilor artistice se va face cu acordul Directiei Judeteane pentru Cultura Iasi lateral si posterior conform PUZ aprobat.Pentru constructiile noi se vor respecta aliniamentele prevazute in plansa U2-1. Se permit retrageri locale fata de aliniament a constructiilor noi cu maxim 3,00 m.

 • •  Pentru toate constructiile monument istoric se mentin aliniamentele existente.

 • •  Accesele/intrarile la parcarea subterana se vor pozitiona astfel incat sa nu obtureze prin volumul lor cladirile importante sau alte amenajari ale zonei

ACCESE:

 • •  conform PUZ-aprobat accesele carosabile in subteran vor avea latimea de 4,00 m din circulatiile publice existente si trotuar cu o latime de 0,60 m;

 • •  circulatiile auto stradale vor avea latimea de 7,00m

 • •  pavimentul pietei se va realiza din pavele/dale demontabile,antiderapante, cu exceptia scarilor;

PARCAJE:

 • •  parcajele se vor realiza numai in subteran pe minim 2(doua) niveluri;

 • •  nu se admit locuri de parcare la sol in zona aferenta pietei urbane;

 • •  intrarile/iesirile parcarii subterane se vorintegra in caracterul zonei „Echipare edilitara”

 • •  se vor respecta prevederile HCL nr. 321/29.08.2017.

Vor fi interzise constructiile provizorii de orice natura, lucrarile de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate .

In functie de caracteristicile parcelei (suprafete, forma, dimensiune) se poate reconfigura forma parcelarului initial in functie de necesitatile urbanistice.

4. Aspecte privind protecția si amenajarea mediului

Realizarea parcarii subterane va respecta prevederile Legii nr. 137/29.12.1995 privind protecția mediului, astfel incat prin modificarile finale efectuate de constructor sa se aduca un plus de valoare zonei aferente esplanadei Piata Natiunii.

Titularul activității de construcții, persoană fizică/juridică, pe numele căruia se va emite autorizația de construire va fi obligat :

 • a) să întocmească și să depună la autoritatea emitentă a autorizației de construire, înainte de eliberarea acesteia, Planul de Prevenire și Reducere a Poluării pe Șantier

 • b) să respecte măsurile asumate prin Planul de Prevenire și Reducere a Poluării pe Șantier, pe durata desfășurării lucrărilor

 • c) la închiderea șantierului să ia toate măsurile pentru sortarea și îndepărtarea deșeurilor de pe amplasament

 • d) sa nu abandoneze și sa nu depoziteze deșeurile provenite din lucrări de construcții și/sau desființări/demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

 • e) in cazul deșeurilor provenite din lucrări de construcții prin a căror manipulare se degajă praf, operatorul economic care efectuează transportul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru acoperire și umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie cât mai redusă.

 • f)  este obligatorie curățarea sau spălarea eficientă a tuturor vehiculelor înainte de plecarea din șantier / sit;

 • g) toate încărcăturile ce sunt transportate din sau în șantier / sit trebuie să fie acoperite prin utilizarea de prelate sau materiale ce acoperă încărcătura corespunzător pe întreaga sa suprafata.

 • a) Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a parcarii subterane si de amenajare a esplanadei nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafață, fiind astfel proiectate incat să conducă la conservarea gradului de stabilitate generală și locală din zonă și să asigure drenarea corectă a apelor meteorice. Apele pluviale căzute pe terenurile limitrofe vor fi drenate spre canalizarile existente in zona .

b) Protecția ecosistemelor

Activitatea de amenajare a parcarii subterane nu va trebui sa producă modificări ale echilibrului ecologic din perimetru. Se va avea in vedere - pe cat posibil - ca in perioada organizarii de santier oazele de spatiu verde sa fie protejate.

 • c) Amenajarea mediului

Suprafata spatiului verde nu va putea fi diminuata. Constructorul va avea in vedere sa amenajeze terenul suprateran aferent Espalanadei Piata Natiunii ca un loc de promenada pietonala dotat cu jardiniere, arbusti si copaci ornamentali si ca un spatiu in aer liber, deschis in care se vor desfasura activitati festive ale oficialitatilor locale si judetene.

4. Aspecte privind norme de protecția mediului si PSI

Parcarea subterana va trebui încât să îndeplinească cerința esențială de calitate „securitate la incendiu”, prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată.

Vor fi respectate prevederile normativului cu indicativ NP 127:2009 ce este obligatoriu la proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor parcajelor subterane noi și a instalațiilor utilitare aferente acestora, precum și in cazul extinderilor de parcaje subterane existente sau in cazul schimbarii destinației construcțiilor subterane existente în parcaje,indiferent de forma lor de proprietate.

Pentru îndeplinirea cerinței esențiale de calitate „securitate la incendiu”, construcțiile subterane destinate parcării autoturismelor vor fi proiectate, executate și exploatate astfel încât, în cazul inițierii unui incendiu:

 • a) stabilitatea elementelor portante ale construcției subterane să fie asigurată pe perioada de timp normată;

 • b) posibilitățile de inițiere și propagare a focului și a fumului în interiorul construcției subterane să fie reduse;

 • c) propagarea și extinderea incendiului la spațiile învecinatesă fie limitate;

 • d) utilizatorii să aibă prevăzute posibilități de părăsire aconstrucției subterane sau alte mijloace de salvare;

 • e) securitatea echipelor de intervenție în caz de incendiu să fie luată în considerare

5. Aspecte privind protejarea monumentelor istorice/vestigiilor

Concesionarul va respecta, daca situatia o impune, prevederile OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

Capitolul III

Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune și justificarea alegerii procedurii

In conformitate cu prevederile OUG 57/2019, concesiunea terenului situat in Iasi, la intersectia dintre str. Universitatii si b-dul Independentei (in fata Universitatii de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa), in suprafata de 5.279 mp se face prin procedura licitatiei publice , motivat de faptul ca terenul face parte din domeniul public al Municipiului lasi conform HCL nr. 113/29.03.2019 .

OUG 57/2019 prevede:

SECȚIUNEA a 3-a

Concesionarea bunurilor proprietate publică

ART. 302

Obiectul dreptului de concesiune

Bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale și producte pot face obiectul concesiunii.

ART. 303

Titularii dreptului de concesiune

 • (1) Bunurile proprietate publică pot fi concesionate de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale în baza unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • (2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevențe.

 • (3) Statul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a statului, fiind reprezentat, în acest sens, de ministere sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

 • (4) Județul are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a județului, fiind reprezentat, în acest sens, de către președintele consiliului județean.

 • (5) Comuna, orașul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, fiind reprezentat, în acest sens, de către primarul comunei, al orașului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al municipiului București.

ART. 305

Exercitarea dreptului de concesiune

 • (1) Subconcesionarea este interzisă.

 • (2) Bunurile imobile proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior încheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • (4) Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară.

ART. 306

Durata concesiunii

 • (1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naționalitatea sau de cetățenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăși 49 de ani, începând de la data semnării lui.

 • (2) Durata concesiunii se stabilește de către concedent pe baza studiului de oportunitate.

 • (3) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiția ca durata însumată să nu depășească 49 de ani.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (3), prin legi speciale se pot stabili concesionări cu durată mai mare de 49 de ani.

ART. 307

Redevența

 • (1) Redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

 • (2) Redevența obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, se constituie venit după cum urmează:

 • a) 40% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

 • b) 40% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

 • c) 20% la bugetul de stat.

 • (3) Redevența obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale unităților administrativ-teritoriale, se constituie venit la bugetul unității administrativ-teritoriale concedente.

 • (4) Modul de calcul și de plată a redevenței se stabilește de către ministerele de resort sau de către alte organe de specialitate ale administrației publice centrale ori de către autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale.

 • (5) La inițierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redevenței prevăzut la alin. (4), ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau autoritățile administrației publice locale, după caz, vor avea în vedere următoarele criterii:

 • a) proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;

 • b) valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;

 • c) corelarea redevenței cu durata concesiunii.

ART. 309

Studiul de oportunitate

 • (1) Concedentul este obligat ca, în termen de 30 de zile de la însușirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.

 • (2) În cazurile în care autoritatea publică nu deține capacitatea organizatorică și tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la art. 308 alin. (4), aceasta poate apela la serviciile unor consultanți de specialitate.

 • (3) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și a legislației naționale și europene în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

 • (4) În măsura în care, după întocmirea studiului de oportunitate, se constată că exploatarea bunului ce va face obiectul concesionării implică în mod necesar și executarea unor lucrări și/sau prestarea unor servicii, concedentul are obligația ca, în funcție de scopul urmărit și de activitățile desfășurate, să califice natura contractului potrivit legislației privind achizițiile publice sau concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz. În acest scop, concedentul poate solicita punctul de vedere al autorității competente în domeniu.

 • (5) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz.

 • (6) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), prin hotărâre a Guvernului, a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.

 • (7) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (5), concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

ART. 310

Conținutul caietului de sarcini

 • (1) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind obiectul concesiunii;

 • b) condiții generale ale concesiunii;

 • c) condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

 • d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • (2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) includ cel puțin următoarele:

 • a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

 • b) destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

 • c) condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

 • (3) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) includ cel puțin următoarele:

 • a) regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii;

 • b) obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;

 • c) obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;

 • d) interdicția subconcesionării bunului concesionat;

 • e) condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;

 • f) durata concesiunii;

 • g) redevența minimă și modul de calcul al acesteia;

 • h) natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;

 • i) condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii, condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

ART. 311

Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică sunt:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;

 • c) proporționalitatea - orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, potrivit condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

ART. 312

Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • (1) Concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică prin aplicarea procedurii licitației.

 • (2) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei secțiuni, concedentul are obligația de a asigura protejarea acelor informații care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

 • (3) Documentația de atribuire se întocmește de către concedent, după elaborarea caietului de sarcini, și se aprobă de către acesta prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz.

 • (4) Concedentul are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.

 • (5) Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

 • (6) Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • (7) Concedentul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

 • (8) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalități de obținere a documentației de atribuire de către persoanele interesate:

 • a) asigurarea accesului direct, nerestricționat și deplin, prin mijloace electronice, la conținutul documentației de atribuire;

 • b) punerea la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau pe suport magnetic.

 • (9) În cazul prevăzut la alin. (8) lit. b), concedentul are dreptul de a stabili un preț pentru obținerea documentației de atribuire, cu condiția ca acest preț să nu depășească costul multiplicării documentației, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.

 • (10) Toate sistemele informatice și aplicațiile informatice utilizate trebuie să respecte legislația națională în vigoare privind interoperabilitatea electronică și cea privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

ART. 313

Conținutul documentației de atribuire

 • (1) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind concedentul, precum: numele/denumirea, codul numeric personal/codul de identificare fiscală/altă formă de înregistrare, adresa/sediul, datele de contact, persoana de contact;

 • b) instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;

 • c) caietul de sarcini;

 • d) instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;

 • e) informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;

 • f) instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

 • g) informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

 • (2) În cazul în care concedentul solicită garanții, acesta trebuie să precizeze în documentația de atribuire natura și cuantumul lor.

ART. 314

Licitația

 • (1) Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

 • (2) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei secțiuni referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de licitație și data-limită pentru depunerea ofertelor, concedentul are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică și de cerințele specifice.

 • (3) În situația în care ofertele nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele concesiunii, perioada stabilită de concedent pentru depunerea ofertelor este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta secțiune pentru procedura de licitație utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor. Concedentul va organiza sesiunile de vizitare a amplasamentului sau de consultare la fața locului a documentelor suplimentare, separat pentru fiecare operator economic interesat.

 • (4) Anunțul de licitație se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către concedent și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

 • b) informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

 • c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;

 • d) informații privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuse ofertele; numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

 • e) data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

 • f) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • g) data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

 • (5) Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 • (6) Persoana interesată are dreptul de a solicita și de a obține documentația de atribuire.

 • (7) În cazul prevăzut la art. 312 alin. (8) lit. b) concedentul are obligația de a pune documentația de atribuire la dispoziția persoanei interesate cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.

 • (8) Persoana interesată are obligația de a depune diligențele necesare, astfel încât respectarea de către concedent a perioadei prevăzute la alin. (7) să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 • (9) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

 • (10) Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 • (11) Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei secțiuni, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

 • (12) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (10), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

 • (13) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (12), acesta din urmă are obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

 • (14) Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

 • (15) În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (1) - (13).

 • (16) În cazul organizării unei noi licitații potrivit alin. (15), procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

ART. 316

Reguli privind oferta

 • (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

 • (2) Ofertele se redactează în limba română.

 • (3) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • (4) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului;

 • c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

 • (5) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • (6) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent și prevăzut în anunțul de licitație. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • (7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

 • (8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

 • (9) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • (10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • (11) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • (12) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

ART. 318

Criteriile de atribuire a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • (1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică sunt următoarele:

 • a) cel mai mare nivel al redevenței;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților;

 • c) protecția mediului înconjurător;

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului concesionat.

 • (2) Ponderea fiecărui criteriu se stabilește în documentația de atribuire și trebuie să fie proporțională cu importanța acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și eficiente economic a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depășească 100%.

 • (3) Concedentul trebuie să țină seama de toate criteriile prevăzute în documentația de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2).

ART. 322

Încheierea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • (1) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.

 • (2) Predarea-primirea bunului se face pe bază de proces-verbal.

Capitolul IV

Durata estimtă a concesiunii

Conform legislatiei in domeniu si a valorii stabilite in raportul de evaluare a terenului, se estimeaza ca in cazul concesiunarii terenul situat in Iasi, Bulevardul Independentei-Esplanada PIATA NATIUNII amplasat in fata Universitatii de Framacie si Medicina Gr. T. Popa, in suprafata de 5.279 mp , valoarea acestuia poate fi recuperata in maxim 25 ani.

Capitolul V

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, si a Hotararii nr. 168 din 14 februarie 2007, preconizam ca incheierea procedurilor de concesionare a terenului situat in Iasi, situat in Iasi, Bulevardul Independentei-Esplanada PIATA NATIUNII amplasat in fata Universitatii de Framacie si Medicina Gr. T. Popa, in suprafata de 5.279 mp este de aproximativ 45-50 zile de la data aprobarii Proiectului de Hotarare (proiect ce include si aprobarea Studiul de Oportunitate respectiv a Caietului de Sarcini), publicarea anuntului de organizare a licitatiei (în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală), transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a a anuntului de atribuire a contractului de concesiune de la data finalizarii procedurii de atribuire a contractului, rezolvarea contestatiilor.

NOTA : Datele tehnice au fost preluate din proiectul de PUZ aprobat prin HCL nr. 68 din 31 ianuarie 2012 si Certificatul de Urbanism pentru informare nr. 1464 din 20.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Mihai Liviu Gavril