Hotărârea nr. 282/2019

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 143/30.03.2018,modificata prin HCL 569/220.12.2019 privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi,a unui imobil


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 143/30.03.2018, modificata prin HCL 569/220.12.2019 privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi, a unui imobil

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 79434/18.07.2019 întocmit de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere adresele nr. 65157/10.05.2019 si 72908/02.07.2019 ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, referitoare la promovarea proiectului de Hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi, a unui imobil;

Având în vedere adresa nr. 59048/23.04.2019 privind punctul de vedere al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, cu privire la proiectul de Hotarare de Guvern privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi, a unui imobil;

Având în vedere H.C.L. nr. 143/2018 privind trecerea din domeniul public al Statului Roman si administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, a unui imobil, modificata prin HCL 569/20.12.2018;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba completarea HCL 143/30.03.2018, modificata prin HCL 569/20.12.2018, in sensul ca dupa art. 2 se introduc alte 4 noi articole, respectiv articolele 3,4,5,6, astfel:

Art. 3. Imobilul mentionat la art. 1, ce face obiectul prezentei hotărâri, va fi integrat in proiectul de construire a unui nou ”Centru Administativ al Municipiului Iasi” , va avea destinație de sediu al unității administrativ teritoriale și va fi afectat interesului public general al administrației publice locale. Sursa de finantare a acestei investitii este bugetul local.

Art. 4. Lucrarile de investitii pentru imobilul mentionat la art.1 vor fi realizate intr-un termen de 10 ani de la preluarea acestuia. Predarea - preluarea acestuia se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data emiterii Hotărârii de Guvern.

Art. 5. În cazul în care nu se respectă destinația stabilita sau termenul prevăzut la art. 4, imobilul revine în domeniul public al statului și în administrarea Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 6. a) Pentru realizarea proiectului de construire a unui nou “Centru Administrativ”, Municipiului Iasi va solicita avizul Ministerului Culturii si Identitatii Naționale - Direcția Judeteana pentru Cultura Iași, in conformitate cu OG 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național republicata, respectiv a Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata.

b) Municipiul Iasi va avea in vedere la stabilirea termenelor de realizare a investitiei, acordarea unei perioade pentru efectuarea cercetarii arheologice.”

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice - Directia Generala Juridica; Relatia cu Parlamentul si Afaceri Europene; Serviciului Avizare - Reglementari; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi; Ministerului Culturii si Identitatii Nationale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Iași -Administratia Judeteana a Finantelor Publice Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 282 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0