Hotărârea nr. 281/2019

HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare,cu titlu gratuit,către Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi,a platformelor asfaltate aferente Aleii Prof. Dr. Vasile Petrescu,Aleii Prof. Dr. Gheorghe Alexa,Aleii Prof. Dr. Dimitrie Atanasiu,situate in aria Campusului „Tudor Vladimirescu”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, către Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, a platformelor asfaltate aferente Aleii Prof. Dr. Vasile Petrescu, Aleii Prof. Dr. Gheorghe Alexa, Aleii Prof. Dr. Dimitrie Atanasiu, situate in aria Campusului „Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, privind introducerea unui nou alineat la Art. 9 - privind Obligatiile administratorului, la contractul de administrare, dupa cum urmeaza :

„ Sa permita accesul, cu titlul gratuit, pentru operatorii economici, unitati publice si riverani pe platformele asfaltate, respectiv:

 • •      Cod clasificare 1.3.7.2- aferenta Aleii Prof. dr. Vasile Petrescu, nr. inv. 12600, val inv. 502.749,79 lei

 • •      Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Gheorghe Alexa, nr. inv. 13191, val. inv. 1.356.668, 16 lei

 • •      Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Dimitrie Atanasiu, nr. inv. 13192, val. inv. 278.919,31 lei.”

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 78522 / 16.07. 2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Având în vedere Adresa nr 37888/5.04.2019 a Universitatii Tehnice Gh. Asachi din Iasi, prin care solicită analizarea posibilității de preluare in administare a platformelor asfaltate aferente unor alei situate in aria Campusului universitar Tudor Valdimirescu ;

Având în vedere H.G. nr. 35/20012 si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 212/2018, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind insusirea inventarului actualizat al domeniului public al Municicipiului Iasi ;

Având în vedere prevederile art. 298 - 301 al O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea in administrare, cu titlu gratuit, pentru o perioada de 25 ani, catre Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi, a platformelor asfaltate aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi:

 • -  Cod clasificare 1.3.7.2- aferenta Aleii Prof. dr. Vasile Petrescu, nr. inv. 12600, val inv. 502.749,79 lei

 • -  Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Gheorghe Alexa, nr. inv. 13191, val. inv. 1.356.668, 16 lei

 • -  Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Dimitrie Atanasiu, nr. inv. 13192, val. inv. 278.919,31 lei.

Prezenta hotarare va produce efecte dupa inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Municipiului Iasi asupra acestor bunuri.

Art. 2. Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iași va executa, pe cheltuiala sa, lucrarile de reabilitare/asfaltare/marcare/intretinere a bunurilor enumerate la art.1, va asigura curatenia zilnica a acestora, va monta semnele de circulatie rutiera precum si alte lucrari necesare pentru buna functionare a acestora.

Art. 3. Se aproba modelul contractului de administrare, cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi va inscrie dreptul de administrare in cartea funciara.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” lasi; Direcției Generale Tehnice si Dezvoltare - Serviciului Strazi Municipale; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 281 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1 a HCL nr. 281/26 iulie 2019

MUNICIPIUL IASI

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art.1 Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1,2 și 4 din Constituția României;

Art. 298 - 301 al OUG 57/2019 privind Codul administrativ

Art. 867-870 și art. 1273 din Codul Civil;

HCL nr. ____/2019 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, către Universitatea

Tehnica Gh. Asachi Iasi a unor bunuri aflate in proprietatea publica a Municipiului Iasi

II. PARTILE CONTRACTANTE

Municipiul Iași, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica, pe de o parte, si

Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi, cu sediul in Iasi, Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 67, 700050 Iași, reprezentata prin Rector, prof.univ.dr.ing. Dan Cascaval, in calitate de titular al dreptului de administrare, pe de alta parte,

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Obiectul contractului il constituie darea in administrare, cu titlu gratuit, catre Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi, a unor bunuri aflate in proprietatea Municipiului Iasi:

 • -  Platforma asfaltata aferenta Aleii Prof. Dr. Vasile Petrescu, nr. inv. 12600, val. inv. 502.749,79 lei, cod clasificare 1.3.7.2

 • -  Platforma asfaltata aferenta Prof. Dr. Gheorghe Alexa, nr. inv. 13191, val. inv. 1.356.668, 16 lei cod clasificare 1.3.7.2

 • -  Platforma asfaltata aferenta Prof. dr. Dimitrie Atanasiu, nr. inv. 13192, val. inv. 278.919,31 lei cod clasificare 1.3.7.2

Art. 3. Predarea - primirea bunurilor se va consemna in procesul verbal de predare -primire, încheiat odata cu semnarea contractului.

IV DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 Prezentul contract se încheie pe o perioada de 25 ani, începând cu data semnarii lui de către părți.

Art. 5 Administratorul are obligatia sa-l notifice pe proprietar, cu 30 de zile inainte, în situația în care bunurile nu mai sunt utilizate de acesta.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6 Drepturile proprietarului:

- Să verifice dacă utilizarea bunurilor este efectuată în conformitate cu prevederile contractului de administrare;

- Să intervină ori de câte ori este nevoie asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract în vederea efectuării unor lucrări ce cad în sarcina sa;

 • - Să urmărească modul în care administratorul își îndeplinește obligațiile stabilite prin contract;

 • - Să revoce dreptul de administrare în situația în care administratorul nu își îndeplinește cu bună credință obligațiile stabilite prin contract.

Art. 7 Drepturile titularului dreptului de administrare:

 • - sa foloseasca si sa dispuna de bunurile date in administrare in conditiile stabilite de lege si de actul de dare in administrare;

 • - Să efectueze la bunurilor enumerate la art. 2 lucrari de reabilitare/ intretinere, lucrari de modernizare, marcare rutiera, semnalizare rutiera, lucrari de cutatenie, deszapezire etc care sunt necesare bunei functionari a acestora, pe cheltuiala sa, fara pretentii din partea proprietarului;

 • - Să nu aducă prejudicii proprietarului;

 • - Să utilizeze bunurile pe toată durata contractului de administrare, conform destinației lor;

 • - Să exploateze în mod direct bunurile în condițiile prezentului contract.

Art. 8 Obligațiile proprietarului:

 • - Să predea, in vederea administrarii, bunurile in baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - Să controleze periodic modul cum sunt folosite și întreținute bunurile, cu respectarea destinației;

 • - Să preia bunurile, la incetarea contractului, libere de sarcini.

Art. 9 Obligațiile administratorului:

 • - Să preia in administrare bunurile ce face obiectul prezentului contract de administrare pe baza de proces verbal de predare-primire;

 • - Sa asigure paza, conservarea si protectia bunurilor ca un bun propritar si sa suporte toate cheltuielile necesare bunei functionari;

 • -  Sa foloseasca bunurile conform destinatiei stabilite - drum public, sa nu obstructioneze in niciun fel circulatia masinilor pe acestea

 • - Să efectueze lucrări de reabilitare/ intretinere/marcare, lucrari de modernizare, marcare rutiera, semnalizare rutiera, lucrari de cutatenie, deszapezire etc care sunt necesare bunei functionari a acestora pe cheltuiala sa, fara pretentii din partea proprietarului; sa instiinteze proprietarul despre toate investitiile executate

 • - Să aduca bunurile in sare de functionare si sa le întrețină și să depună toate diligențele pentru obținerea tuturor autorizațiile sau avizelor prevăzute de lege în vederea bunei funcționări, să păstreze în bune condiții bunurile încredințate precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea totală sau parțială a acestora, dacă s-ar datora culpei sale.

 • - Să aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana;

 • - Să intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea tehnica a bunurilor si a instalatiilor aferente acestuia, precum si a tuturor modificarilor aduse in conditiile stabilite conform legii;

 • - Să folosească, să posede și să dispună de bunurile transmise în administrare, în condițiile prezentului contract;

 • - Să asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a altor norme tehnice specifice activității desfășurate;

 • - Să comunice proprietarului în termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind revendicarea vreunui drept asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract;

 • - Să nu constituie garanții asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convenție;

 • - Să nu cesioneze contractul unei terțe persoane;

 • - Să permită accesul proprietarului în bunurile încredințate pentru a controla starea acestora si modul de utilizare;

 • - Răspunde de pagubele pricinuite de incendii, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forta majora sau defect de constructie, ori prin comunicarea focului de la o cladire vecina;

 • - Să restituie bunurile, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare în deplină proprietate, libere de orice sarcini, inclusiv cu investițiile efectuate care se amortizeaza pe perioada derularii pezentului contract; bunurile trebuie sa aiba o stare tehnica imbunatatita fata de cea de la predare;

 • - Să achite impozitele si taxele prevazute de lege, daca este cazul;

 • - sa reevalueze bunurile in conditiile legii;

 • - Să transmită proprietarului inventarul bunurilor date în administrare anual sau de câte ori intervine o modificare a datelor tehnice și contabile (modificări ale valorii de inventar prin executări lucrări de investiții/reabilitari, reevaluări etc; modificări tehnice)

 • - Să raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • - Să arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, in caz contrar purtand raspunderea pentruprejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii;

 • - Sa inscrie in cartea funciara dreptul de administrare asupra bunurilor;

 • - Sa permita accesul, cu titlul gratuit, pentru operatorii economici, unitati publice, riverani si alte categorii pe platformele asfaltate, respectiv:

 • •  Cod clasificare 1.3.7.2- aferenta Aleii Prof. dr. Vasile Petrescu, nr. inv. 12600, val inv. 502.749,79 lei

 • •  Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Gheorghe Alexa, nr. inv. 13191, val. inv. 1.356.668, 16 lei

 • •  Cod clasificare 1.3.7.2 - aferenta Aleii Prof. dr. Dimitrie Atanasiu, nr. inv. 13192, val. inv. 278.919,31 lei.

VI. INCETAREA ADMINISTRARII

Art. 10 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

 • - bunurile înceteaza sa mai existe,

 • - schimbarea destinației bunurilor, fara acodul proprietarului;

 • - acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;

 • - desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al bunurilor date in administrare ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;

- prin revocare, ca sancțiune în cazul în care administratorul nu si-a exercitat drepturile si obligatiile ce deriva din prezentul contract.

VII . RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.13 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei române, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.

Art.14 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cum ar fi hotararile Consiliului Local al Municipiului Iași sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonante ale caror prevederi sunt imperative.

IX. LITIGII


Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

X. DISPOZITII FINALE

Art. 16 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 17 Prezentul contract de administrare s-a încheiat in 2 (doua exemplare), din care unul pentru administrator și unul pentru proprietar, astazi ______________. Procesul

verbal de predare primire face parte integranta din prezentul document.

PROPRIETAR,

Municipiul Iași


Primar

Mihai CHIRICA


ADMINISTRATOR, Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi

Rector,

DAN CASCAVAL

Presedinte de Sedinta

Mihai Liviu Gavril

Consilier local,