Hotărârea nr. 28/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI–VOINESTI NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147937,întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta,pe teren proprietate privata,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, SOSEAUA IASI-VOINESTI NR. 8, NUMAR CADASTRAL 147937 întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta, pe teren proprietate privata, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul intocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iasi ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2674 din 29.09.2014 si certificatul de urbanism nr. 3326 din 05.10.2017 ;

Având în vedere cererea nr. 123331 din 08.12.2016 si cererea nr. 107773 din 27.10.2018 prin care SC AFRODITA SRL prin doamna AVADANEI MARIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA IASI-VOINESTINR. 8, NUMAR CADASTRAL 147937 întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta, pe teren proprietate privata, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 486 din 09.03.2016 si avizul de oportunitate nr. 956 din 27.11.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 07.07.2017 si sedinta din data de 06.12.2018 ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 168 din 05.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6352 din 21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente; Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, SOSEAUA IASI -VOINESTI NR. 8, NUMAR CADASTRAL 147937, întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinet kineto) si locuinta, pe teren proprietate privata, persoana juridica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 441,00 mp si este detinuta de SC AFRODITA SRL, conform contractului de vanzare cumparare nr. 2633/17.07.2008.

Prevederi P.U.Z.-R.L.U.

UTR : LC zona locuintelor individuale;

Functiuni predominante: locuinte individuale si colective mici, izolate si cuplate; Sala de sport; Cabinete kineto; Echipamente publice de nivel rezidential. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-retragerea minima fata de aliniament: 8,05 m din axul strazii si respectiv 3,40 m față de limita de proprietate;

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regim de aliniere lateral stânga - poziționat la 2,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regim de aliniere lateral dreapta - poziționat la 5,0 m fată de limita de proprietate a lotului.

Regimul de aliniere posterior - poziționat la 2,0 m față de limita de proprietate. Regim de construire: S+P+E+M (Hmax. = 9 m la cornisa masurat de la CTN);

POT max = 30%; CUT max. = 1,08 mp.ADC/mp.teren.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire imobil functiune mixta.

Art.4 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului S.C. AFRODITA S.R.L si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 28 din 31 Ianuarie 2019