Hotărârea nr. 279/2019

HOTĂRÂRE privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la ,Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași, nr. 152/27.06.2013, prin care s-a aprobat Actul constitutiv al societății Compania de Transport Public Iași S.A.;

Având în vedere Referatul întocmit de către Biroul Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Juridice înregistrat sub nr.78095/15.07.2019;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art. 792- art. 857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale a Acționarului Unic la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, până la ocuparea postului respectiv prin procedură de selecție, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se propune în calitatea de administrator provizoriu la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A., până la definitivarea procedurii de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, Doamna Cristina RĂUȚU. naCristina RĂUȚU.

Art. 3. Se mandatează reprezentanții Adunării Generale a Acționarului Unic la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. să aprobe și să semneze contractul de administrare cu administratorul provizoriu ales, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni și să stabilească obiectivele și criteriile de performanță potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 4. Actul constitutiv al Societății Compania de Transport Public Iași S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează doamna av. Cristina Olariu - Cotnăreanu să reprezinte Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, persoanei prevăzute la art.2, Societății Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societății Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 279 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

5