Hotărârea nr. 278/2019

HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A.


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.145/18.06.2001 privind înființarea Societății TERMO-SERVICE S.A.;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică - Biroul Guvernanță Corporativă, înregistrat cu nr. 78128/15.07.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) și (4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.3 lit. (b), art.4 alin. (3) și (4) din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Codului civil Titlul V. Administrarea bunurilor altuia, art.792 - art.857;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de recrutare și selecție a unui membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A. Iași.

Art.2. Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în vederea declanșării procedurii de selecție pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO-SERVICE S.A. Iași.

Art. 3. Procedura de selecție pentru funcția de administrator la Societatea TERMO-SERVICE S.A. se va realiza de către autoritatea publică tutelară prin Comisia de selecție înființată conform H.C.L. 355/08.09.2017 privind constituirea Comisiei de selecție la nivelul autorității publice tutelare modificată prin H.C.L. nr.138/30.03.2018.

Art.4. Comisia de selecție va fi asistată de către un expert independent contractat în conformitate cu art.50 din H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 5. Se mandatează Primarul Municipiului Iași, Comisia de selecție și structura de Guvernanță Corporativă să întocmească și să aprobe conform atribuțiilor din Componenta inițială a Planului de selecție: Profilul consiliului, Profilul candidatului, Planul de selecție, Raportul final precum și alte documente întocmite în cadrul procedurii de selecție cu respectarea prevederilor legale.

Art.6. (1) Actul constitutiv al Societății TERMO-SERVICE S.A. se va modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării modificării și semnării Actului constitutiv la Registrul Comerțului, se mandatează domnul consilier juridic Marian Russo să reprezinte Municipiul lași și Societatea

TERMO-SERVICE S.A. în fața instituțiilor și a persoanelor implicate în procesul înregistrării.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice - Biroul Guvernanță Corporativă, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat, Serviciului Audit Public Intern, Societatea TERMO-SERVICE S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea TERMO-SERVICE S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 278 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0