Hotărârea nr. 276/2019

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale din conținutul H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2019 și H.C.L. nr. 206 din 24 mai 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din conținutul H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2019 și H.C.L. nr. 206 din 24 mai 2019

J

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare - în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, modificat și completat prin acte adiționale;

Având în vedere H.C.L. nr. 42/28.02.2019 prin care s-a aprobat Actul Adițional nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Având în vedere H.C.L. nr. 206/24.05.2019 prin care s-a aprobat Actul Adițional nr.13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 78754 /17.07.2019, întocmit de către Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice din cadrul Direcției Tehnice și Servicii Comunitare;

Având în vedere solicitarea SC Veolia Energie Iași SA, privind îndreptarea erorii materiale din Actele Adiționale nr.12 și nr.13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producție, transport, distribuție și furnizare în Municipiul Iași nr. 61634/06.07.2012, privind informațiile referitoare la adresele societăților Veolia Energie România SA și Veolia Energie Iași SA.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din conținutul Actului Aditional nr.12 și Actului Adițional nr.13, aprobate prin HCL nr.42/28.02.2019, respectiv HCL nr.206/24.05.2019, astfel:

În cuprinsul Actului Adițional nr.12, pagina 1, paragraful 2 și paragraful 3 și a Actului Adițional nr.13, pagina 1, paragraful 2 și paragraful 3 se va înlocui textul :

„ 2. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în București, Strada Barbu Văcărescu nr. 241A, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Domnul Ovidiu GABOR, în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Romania nr. 2/05.10.2017, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul") ;

3. VEOLIA ENERGIE IASI S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în Iași, Șoseaua Națională nr. 43, camera 19, etaj 1, județul Iași, înmatriculată la

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Cristian PUȘCAȘ în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Iasi nr. 3/19.04.2018, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul")”,

cu textul:

„ 2. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în București, Strada Tunari nr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, etaj 9, birourile 9, 14 și 9.02, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/20081/1992, cod unic de înregistrare 1595802, reprezentată de Domnul Ovidiu GABOR, în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Romania nr. 2/05.10.2017, în calitate de adjudecatar (în continuare "Adjudecatarul");

3. VEOLIA ENERGIE IASI S.A., societate pe acțiuni de drept român, cu sediul în Iași, sediul în Iași, Calea Chișinăului nr.25, etaj 2, camera1, Județul Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu numărul J22/1399/2012, cod unic de înregistrare 30570461, reprezentată de Dl. Alexandru Cristian PUȘCAȘ în calitate de Director General, semnatar autorizat potrivit Hotărârii Consiliului de Administratie Veolia Energie Iasi nr. 3/19.04.2018, în calitate de delegat (în continuare "Delegatul")”

- b) Celelalte prevederi ale actelor adiționale nr.12 și nr.13 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și

Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Mihai Liviu Gavril

Consilier local,

Nr. 276 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0