Hotărârea nr. 275/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Highlight Agency S.R.L. necesar implementării proiectului de reamenajare a unor zone de picnic și relaxare în bulevardul C.A. Rosetti Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Highlight

Agency S.R.L. necesar implementării proiectului de reamenajare a unor zone de picnic și relaxare în bulevardul C.A. Rosetti Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, inregistrat sub nr. 78679/16.07.2019;

Având în vedere adresa transmisă de Highlight Agency S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub numărul 74415/2019, prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat, în vederea implementării unui proiect de reamenajare a unor zone de picnic/agrement în bulevardul C.A. Rosetti Iași.

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Highlight Agency S.R.L. necesar implementării proiectului de reamenajare a unor zone de picnic și relaxare în bulevardul C.A. Rosetti Iași, prevăzut în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1;

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A., Highlight Agency S.R.L. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Salubris S.A. și Highlight Agency S.R.L.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 275 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 275/26.07.2019

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Highlight

Agency S.R.L. necesar implementării proiectului de reamenajare a unor zone de picnic și relaxare în bulevardul C.A. Rosetti Iași

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

  • A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:    4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215,

fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

și

Highlight Agency S.R.L. Sibiu cu sediul în Str. Reconstrucției nr. 7, Sibiu, Romania, RO24506936, J32/1560/2008, cont RO02BTRLRONCRT03 2459 4601, deschis la Banca Transilvaniei, reprezentată legal prin Manager Alexandru PETREA ;

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

  • B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a proiectului de reamenajare a zonei de agrement.

  • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate, prin act adițional.

  • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Highlight Agency S.R.L. va furniza elementele necesare pentru proiect, ce vizează reamenajarea unor zone de picnic și relaxare, respectiv, 13 bucăți foișoare, 24 bucăți băncuțe și mese, poartă intrare, totem, șase bucăți panouri mesaje educaționale Ciucaș, grilaje de lemn pentru toalete ecologice si pubele de colectare selectivă a deșeurilor, 15 bucăți grătare 60x60 cm și panou cu indicații privind normele legale și recomandări pentru păstrarea zonei în bune condiții și va suporta integral partea montaj a elementelor enumerate mai sus.

Municipiul Iași va pune la dispoziție terenul în suprafață de 2468 mp situat în bulevardul C.A. Rosetti, două toalete ecologice și trei pubele de colectare selectivă a deșeurilor.

  • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

  • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

  • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării. Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ..............................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

f

Primar,

Mihai CHIRICA


HIGHLIGHT AGENCY S.R.L.

Manager,

Alexandru PETREA

Presedinte de Sedinta

Liviu Mihail Gavril

Consilier local,