Hotărârea nr. 274/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Protectia Mediului, Turism si Agricultura a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, inregistrat sub nr. 70383/25.06.2019;

Având în vedere adresa transmisă de Antibiotice S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub numărul 58907/2019, prin care solicită sprijin în vederea reabilitării spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști, prevăzut în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. Antibiotice S.A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. și Antibiotice S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 274 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 274/26.07.2019

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Antibiotice S.A. necesar implementării proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști f                  f

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

  • A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:    4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215,

fax 0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA, și

Antibiotice S.A. cu sediul în Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, cod postal 707410,

RO1973096, J22/285/1991, cont RO04BACX0000003010678000, deschis la Unicredit

Iași, reprezentată legal prin Director General Ec. Ioan NANI;

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

  • B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a proiectului de reabilitare a spațiilor verzi prin crearea unui aliniament de arbori și arbuști.

  • C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate, prin act adițional.

  • D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Antibiotice S.A. va participa la reabilitarea spațiilor verzi prin plantarea unui număr de 200 de arbori și 6000 de arbuști (100 bucăți de Fraxinus excelsior, 100 bucăți de Catalpa spp., 2500 bucăți de Hibiscus syriacus, 3500 bucăți de Cornus spp.).

Municipiul Iași va pune la dispoziție un număr de 200 de arbori și 6000 de arbuști și va sprijini cu lucrări de reabilitare a spațiilor verzi, lucrări ce constau în săparea gropilor în vederea plantării arborilor și arbuștilor, plantarea arborilor și arbuștilor, și asigurarea de apă până ce materialul dendrologic ajunge la maturitate deplină și după. Lucrările vor fi executate de S.C. Servicii Publice S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010, încheiat între S.C. Servicii Publice S.A. și Municipiul Iași.

  • E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

  • F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

  • G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării. Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ..............................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

f

Primar,

Mihai CHIRICA


ANTIBIOTICE S.A.

Director general, Ec. Ioan NANI

Presedinte de Sedinta

Liviu Mihail Gavril

Consilier local,