Hotărârea nr. 273/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către Direcția Tehnică

și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 72769 / 01. 07 .2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din

Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun, prevazut in Anexa nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de parteneriat menționat la articolul 1.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Asociatiei de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 273 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. 273 din 26 iulie 2019

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun

ACORD DE PARTENERIAT

intre Municipiul Iasi si Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun Nr...................../............................

Preambul

In baza Legii 215/2001 republicata si a Legii nr, 273/2006 privind finantele publice locale, precum si a HCL nr...........

Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun, cu sediul in comuna Valea Lupului, judetul Iasi, CIF 20233345, telefon 0746.125.366, reprezentata prin Presedinte Asociație - Sergiu Mihalache, numit in continuare ORGANIZATOR

Si

Municipiul Iasi, cu sediul in Iasi, bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr, 11, 700064, cod fiscal 4541580, Banca Trezoreria Iasi, cont RO64TREZ675000710101X, telefon 0232.267.582, fax 0232.211.200, reprezentat prin Primarul Municipiului Iasi, dl. Mihai Chirica, numit in continuare PARTENER,

Au convenit incheierea prezentului Acord de Parteneriat privind realizarea unei pasarele pietonale in municipiul Iasi, zona Ideo, soseaua Pacurari 138, cuprinzand urmatoarele clauze principale:

 • 1. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1. Obiectul prezentului Acord il constituie colaborarea partilor in vederea realizarii unei pasarele pietonale care va fi amplasata pe domeniul public al municipalitatii, respectiv peste drumul european DE 583-Șoseaua Pacurari, la numărul 138 (ansamblul de birouri Ideo) si care va avea de o parte si de alta stații de transport in comun.

 • 2. OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 2. ORGANIZATORUL se obliga:

 • (1) Sa initieze si sa finanteze proiectarea si executia unei pasarele pietonale care va fi amplasata peste drumul european DE 583-Șoseaua Pacurari, la numărul 138 (ansamblul de birouri Ideo) si care va avea de o parte si de alta stații de transport in comun.

 • (2) Sa obtina avizele stabilite prin certificatul de urbanism care va fi eliberat de catre Partener in acest scop.

 • (3) Sa predea acest obiectiv Partenerului, la finalizarea si receptia lucrarilor, in baza unui proces-verbal semnat de ambele parti.

 • (4) Sa instaleze pe fatadele pasarelei mesaje de <bun venit in oras> respectiv de <multumire pentru vizita facuta>, adresate publicului care utilizeaza drumul european 583. Textul final precum si forma de afisare a mesajelor de intampinare vor fi agreate de catre ambele parti, conform propunerilor Organizatorului.

PARTENERUL se obliga:

(1) Sa sprijine in obtinerea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire pe seama si in numele sau, in calitate de administrator al domeniului public pe care va fi realizata pasarela pietonala si beneficiar final al acestei investitii.

(2) Sa faciliteze si sa sprijine Organizatorul in demersurile sale privind realizarea pasarelei pietonale.

 • (3) Sa achite taxele privind eliberarea documentelor administrative solicitate in proiect, de natura celor prevazute la punctul (1), fara a se limita insa la acestea.

 • (4) Sa accepte instalarea unor mesaje de intampinare de catre Organizator, adresate publicului in conditiile art. 2 alineatul 4.

Art. 3. Partile vor desemna reciproc persoanele responsabile cu coordonarea si urmarirea proiectului de executie, care vor asigura comunicarea intre parti pe toata durata acestuia.

 • 3. INCETAREA ACORDULUI

Art. 4. Prezentul acord intra in vigoare din momentul semnarii sale si este valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor de catre parti.

Art. 5. Prezentul poate inceta in urmatoarele cazuri:

 • •  Prin acordul ambelor parti;

 • •  Prin indeplinirea obiectului prezentului Acord;

 • •  In caz de forta majora.

 • 4. FORTA MAJORA

Art. 6. Forta majora este orice imprejurare independenta de vointa partilor, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa incheierea prezentului Acord de Parteneriat si care impiedica executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forta majora, in sensul caestui articol, imprejurari care include, dar nu se limiteaza la: razboi, revolutie, cutremur, incendiu, mari inundatii, aparitia unor dispozitii legale care impiedica executarea acordului etc.

Art. 7. Nici una dintre parti nu va fi raspunzatoare pentru neexutarea obligatiilor asumate prin prezentul Acord, daca neexutarea este generate de un caz de forta majora, asa cum aceasta a fost definite la Art. 6 de mai sus.

Art. 8. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 2 zile calendaristice de la data aparitiei respectivlui caz de forta majora si sa-I comunice acestele doveditoare in cel mult 5 zile calendaristice de la aceeasi data.

Art. 9. Partea care invoca forta majora trebuie sa-I comunice de indata celeilalte parti data incetarii cazului de forta majora.

 • 5. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 10. Partile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea acestui acord.

Art. 11. Daca partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania, competente potrivit dreptului comun.

 • 6. CLAUZE FINALE

Art. 12. Dupa finalizare, pasarela pietonala care a facut obiectul prezentului Acord de Parteneriat va fi transmis cu titlu gratuit de catre Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun catre Municipiul Iasi si inventariat in domeniul public al Municipiului Iasi.

Art. 13. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Acord trebuie sa fie transmisa in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

Art. 14. Notificarile verbale nu se iau in considerare de catre nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalitati care asigura confirmarea.

Art. 15. Partile au obligatia sa comunice orice modificare intervenita privind datele mentionate in preambulul prezentului Acord in termen de maximum 48 de ore de la data modificarii.

Prezentul Acord a fost incheiat la lasi, in data de...................In 2 exemplare, fiecare

avand putere de originale, cate unul pentru fiecare parte.

PARTENER

ORGANIZATOR

MUNICIPIUL IASI

Asociatia de Sprijin Comunitar pentru un Viitor mai Bun

Presedinte de Sedinta Liviu Mihail Gavril Consilier local,