Hotărârea nr. 272/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente,și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari - Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului,Județul Iași”


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente, și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari - Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului, Județul Iași”.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 79298 din 18.07.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere adresa nr. 225.305/1 SR din 20.12.2018 remisă municipiului Iași și înregistrată sub nr. 1276 din 08.01.2019, prin care Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Serviciul Rutier solicită să fie amenajate stațiile destinate serviciului de transport public prin curse regulate, pe traseul drumului național DN 28, în zona de tranzitare a localității Valea Lupului;

Având în vedere procesul verbal nr. 79108 din 17.07.2019, emis de către Comisia Tehnico - Economica de avizare și recepționare a documentațiilor aferente proiectelor de investiții derulate de Municipiul Iași, pentru proiectul Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente, și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari - Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului, Județul Iași”;

Având în vedere avizul favorabil nr. 79111 din 17.07.2019, emis de către

Comisia Tehnico - Economica de avizare și recepționare a documentațiilor aferente proiectelor de investiții derulate de Municipiul Iași, pentru proiectul "Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente, și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari - Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului, Județul Iași”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare stații pentru transportul public în comun și dotările aferente, și amenajarea trecerilor pentru pietoni în lungul drumului național DN 28 Șoseaua Păcurari -Municipiul Iași - Comuna Valea Lupului, Județul Iași”.

(2) Valoarea totala a investitiei conform devizului general este -1.006.840,00 lei cu TVA (19%) din care C+M este 811.695,25 lei cu TVA.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; S.C. Compania de Transport Public Iași S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; S.C. Compania de Transport Public Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Mihai Liviu Gavril

Consilier local,

Nr. 272 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0