Hotărârea nr. 271/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al proiectului „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general al proiectului REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI

MONDIAL”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 76.065 din 09.07.2019, întocmit de Directia Implementare SIDU;

Având în vedere avizul CTE nr. 75534/08.07.2019;

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL”.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiție DALI, conform Anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă devizul general al proiectului „REABILITAREA MONUMENTULUI EROILOR DIN PRIMUL RAZBOI MONDIAL” si valoarea totală a investiției de 2.967.176 lei fara TVA, respectiv 3.526.741 lei inclusiv TVA din care C+M: 2.253.577 lei fara TVA, respectiv 2.681.757 lei cu TVA care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Implementare SIDU; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Implementare SIDU.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 271 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0