Hotărârea nr. 270/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanţări din bugetul Municipiului Iaşi pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului,modificată şi completată prin Legea 90/2018

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată prin Legea 90/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 79839/19.07.2019;

Având în vedere solicitarea - proiectul structurii sportive centralizată în Anexa I ;

Având în vedere Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educației naționale ;

Având în vedere Procedura privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii 69/2000 a educației fizice și sportului, aprobată prin HCL nr. 131/30.03.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista proiectelor depuse de structurile sportive care vor fi finanțate de la bugetul local al Municipiului Iași, în conformitate cu Anexa I, ce face parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Sumele necesare sunt alocate la capitolul 67.05.01.59.11 - Alte cheltuieli. Asociații și fundații, art. bugetar Sport.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, structurilor sportive și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Mihai Liviu Gavril                          Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 270 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

16

Împotrivă

7

Abțineri

0

ANEXA I la H.C.L. nr. 270/26.07.2019

Nr. Crt.

Structura sportivă

Proiectul

Perioada de desfășurare

Buget (lei)

1.

Asociația

Clubul

Sportiv

Municipal

Politehnica

Iași—

Centrul de

Copii     și

Juniori -

Academia Politehnica Iași

Centrul de Copii și Juniori

CCJ    -   ACADEMIA

POLITEHNICA IASI”

August -noiembrie 2019

2.000.0000

TOTAL

2.000.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai Liviu Gavril Consilier local,