Hotărârea nr. 27/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MARGARETA BACIU NR. 41,NUMAR CADASTRAL 159469,întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MARGARETA BACIU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 159469, întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2343 din 16.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 84680 din 22.08.2018 prin care COJOCARU IONEL DANIEL, IONESCU SPIRIDON si IONESCU CONSTANTA GEORGETA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA MARGARETA BACIU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 159469, întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 165 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 15.11 .2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 5253/17.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA MARGARETA BACIU NR. 41, NUMAR CADASTRAL 159469, întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 2.550,00 mp conform act de vanzare cumparare nr. 1673/2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 7,00 m, masurat de la CTN pana la coama, regim de inaltime P+1E;

 • • POT max = 15 %;

 • • CUT max = 0,3 mp.ADC/mp.teren;

 • •  Spatii plantate amenajate pentru suprafata totala a terenului = 1822,74 mp;

 • Spatii plantate amenjate pentru parcela studiata prin PUD = 482.11 mp

 • (4) Accesul pe amplasament, atat carosabil cat si pietonal, se va realiza din Strada Margareta Baciu;

 • (5) Amplasare si retrageri obligatorii

Constructia va fi retrasa la minim 8.00 m fata de axul drumului de acces, iar fata de parcelele invecinate constructia va pastra urmatoarele aliniamente:

 • Posterior retras cu minim 5,00 m;

 • Distanta fata de limita din stanga va fi de minim 3,00 m;

 • Distanta fata de limita din dreapta va fi de minim 3,00 m;

 • (6) Plansa de reglementari U2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului COJOCARU IONEL DANIEL, IONESCU SPIRIDON si IONESCU CONSTANTA GEORGETA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 27 din 31 Ianuarie 2019