Hotărârea nr. 268/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 30.06.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași

la data de 30.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 26.07.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2019, pe cele două secțiuni, de funcționare și de dezvoltare.

(2) Anexele nr. 1-2 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Mihai Liviu Gavril Consilier local,

Nr. 268 din 26 iulie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

6

JUDEȚUL IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa 1


HCL 268/26.07.2019

Execuția bugetului local la 30.06.2019

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

0

1

2

3

4

5 (4 - 3)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

732 570.84

443 475.62

336 164.34

-107 311.28

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

471 210.00

318 800.84

262 221.34

-56 579.50

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

513 968.88

353 950.73

294 680.84

-59 269.90

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

446 827.37

314 647.86

258 351.82

-56 296.04

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

290 009.99

199 368.41

142 663.20

-56 705.21

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

290 009.99

199 368.41

142 663.20

-56 705.21

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1 638.99

983.39

585.95

-397.44

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

1 638.99

983.39

585.95

-397.44

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05)

04.02

288 371.00

198 385.02

142 077.25

-56 307.77

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

285 994.00

197 592.02

141 480.28

-56 111.74

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

04.02.05

2 377.00

793.00

596.97

-196.03

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

80 556.82

57 760.40

59 297.35

1 536.95

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

80 556.82

57 760.40

59 297.35

1 536.95

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

57 448.16

41 417.38

42 946.40

1 529.02

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

17 590.18

13 086.46

13 920.59

834.13

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

39 857.98

28 330.92

29 025.81

694.89

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

16 807.93

12 562.58

13 158.57

595.99

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

5 064.18

3 787.34

4 080.39

293.05

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11 615.53

8 691.90

8 978.54

286.64

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

128.22

83.34

99.64

16.30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 300.73

3 780.44

3 192.38

-588.06

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

71 814.71

54 851.54

54 064.48

-787.06

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

45 609.07

37 684.07

34 970.91

-2 713.16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

6 165.83

6 165.83

4 706.67

-1 459.16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27 585.24

22 743.24

21 489.24

-1 254.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

11 858.00

8 775.00

8 775.00

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1 088.90

653.34

725.52

72.18

Impozit pe spectacole

15.02.01

19.23

11.53

9.94

-1.59

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

1 069.67

641.81

715.58

73.77

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

25 116.74

16 514.13

18 368.05

1 853.92

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18 766.32

12 703.89

14 074.12

1 370.23

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

11 701.42

8 010.17

8 894.22

884.05

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

7 064.90

4 693.72

5 179.90

486.18

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

922.29

553.37

632.88

79.51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

5 428.13

3 256.87

3 661.04

404.17

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

Alte impozite si taxe

18.02.50

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

67 141.51

39 302.87

36 329.02

-2 973.85

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

42 034.55

23 624.22

23 635.46

11.24

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

42 034.55

23 624.22

23 635.46

11.24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

37 688.27

22 612.96

22 298.97

-313.99

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

37 688.27

22 612.96

22 298.97

-313.99

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 + 30.02.08.03) *)

30.02.08

2 660.84

0.00

488.85

488.85

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

2 660.84

0.00

488.85

488.85

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1 685.44

1 011.26

847.64

-163.62

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

25 106.96

15 678.65

12 693.56

-2 985.09

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

438.36

263.00

143.38

-119.62

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

7.93

4.75

1.55

-3.20

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

430.43

258.25

141.83

-116.42

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

932.39

559.44

556.29

-3.16

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0.00

0.00

5.63

5.63

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

932.39

559.44

550.65

-8.79

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14 245.22

8 547.13

6 538.00

-2 009.14

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

14 245.22

8 547.13

6 537.94

-2 009.20

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

14 245.22

8 547.13

6 537.94

-2 009.20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

0.06

0.06

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.0

23.361.0+236.02.47

+36.02.9504)74.96

6 293.05

5 439.88

-853.17

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

347.94

208.76

113.29

-95.47

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

347.94

208.76

113.29

-95.47

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

5 254.77

3 152.86

2 217.05

-935.81

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0.00

0.00

0.57

0.57

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri

36.02.50

3 872.25

2 931.43

3 108.98

177.55

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

16.03

16.03

16.02

-0.01

Donatii si sponsorizari

37.02.01

16.03

16.03

16.02

-0.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-60 196.78

-24 510.17

-8 946.07

15 564.10

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2 866.22

2 550.21

2 527.44

-22.77

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2 866.22

2 550.21

2 527.44

-22.77

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

48.65

29.19

12.98

-16.21

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

741.37

444.82

334.09

-110.73

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

2 076.20

2 076.20

2 168.62

92.42

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0.00

0.00

11.75

11.75

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

Alte operatiuni financiare (41.02.05+41.02.14)

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

84 164.47

37 381.50

12 590.33

-24 791.17

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

84 164.47

37 381.50

12 590.33

-24 791.17

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77)

42.02

84 164.47

37 381.50

12 590.33

-24 791.17

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

15 730.03

7 338.00

0.00

-7 338.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0.00

0.00

281.42

281.42

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

50.75

50.75

2.50

-48.25

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

154.00

94.80

40.73

-54.07

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

3 923.00

1 200.00

0.00

-1 200.00

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.02.66

22 691.00

13 733.40

9 624.44

-4 108.96

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

37 641.69

14 964.55

2 641.24

-12 323.31

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0.00

0.00

626.15

626.15

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03+45.02.01.04) *)

45.02.01

0.00

0.00

626.15

626.15

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

0.00

0.00

626.15

626.15

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

131 571.27

49 593.18

8 817.88

-40 775.30

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

131 254.11

49 459.27

8 772.77

-40 686.50

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

128 471.08

46 968.60

6 275.59

-40 693.02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

2 783.03

2 490.67

2 497.18

6.51

Prefinantari

48.02.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European (FSE) (48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

317.16

133.91

45.12

-88.79

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

244.00

60.75

0.00

-60.75

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

25.21

25.21

15.75

-9.46

Prefinantari

48.02.02.03

47.95

47.95

29.37

-18.58

TOTAL CHELTUIELI

49.02

783 392.84

489 880.79

287 003.93

-202 876.86

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

107 155.53

66 657.62

45 634.06

-21 023.56

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

73 691.22

44 856.71

32 777.88

-12 078.83

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

60 598.02

36 461.96

27 842.50

-8 619.46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 789.66

5 363.91

3 568.90

-1 795.01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

599.04

405.00

291.82

-113.18

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4 796.50

2 171.84

1 339.48

-832.36

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908.00

454.00

452.95

-1.06

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-717.76

-717.76

Alte servicii publice generale

54.02

20 056.31

14 653.31

8 260.14

-6 393.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11 058.24

9 836.72

4 935.72

-4 901.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

7 021.31

4 213.00

3 493.00

-720.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

881.25

508.08

134.35

-373.73

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-302.94

-302.94

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

13 408.00

7 147.60

4 596.05

-2 551.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 059.00

966.57

33.58

-932.99

TITLUL III DOBANZI

30

12 349.00

6 181.03

4 562.48

-1 618.55

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02

30 573.17

18 338.44

13 249.29

-5 089.15

Aparare

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

30 573.17

18 338.44

13 249.29

-5 089.15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

80.05

42.55

3.46

-39.09

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

30 493.12

18 295.89

13 308.10

-4 987.79

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-62.28

-62.28

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63.02

284 010.87

174 789.92

101 592.12

-73 197.80

Invatamant

65.02

69 054.23

54 090.45

26 210.22

-27 880.23

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33 017.39

28 675.39

10 372.20

-18 303.19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

246.00

202.00

190.75

-11.25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

11 876.21

8 793.21

8 788.65

-4.56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6 650.57

6 034.57

3 076.37

-2 958.20

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

370.00

193.27

25.27

-168.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1 085.00

650.95

548.68

-102.27

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

15 809.06

9 541.06

3 249.03

-6 292.03

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-40.73

-40.73

Sanatate

66.02

38 677.55

19 611.97

9 700.33

-9 911.64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22 645.00

13 708.20

9 661.15

-4 047.05

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

9 000.00

3 039.19

39.18

-3 000.01

Cultura, recreere si religie

67.02

89 045.45

45 050.44

23 533.16

-21 517.28

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1 779.35

1 110.23

734.06

-376.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19 200.03

13 225.22

11 429.73

-1 795.49

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

10 209.56

6 121.13

4 754.51

-1 366.62

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

36 137.52

14 115.41

4 900.87

-9 214.54

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

7 780.55

4 689.60

1 196.82

-3 492.78

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

13 899.44

5 769.27

514.20

-5 255.07

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

39.00

19.58

9.47

-10.11

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-6.48

-6.48

Asigurări si asistenta sociala

68.02

87 233.64

56 037.06

42 148.41

-13 888.65

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51 841.73

33 849.96

25 117.98

-8 731.98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 650.50

4 783.65

3 439.08

-1 344.57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21 154.05

13 899.93

12 696.26

-1 203.67

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

408.36

227.36

21.02

-206.34

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2 378.00

1 452.71

1 061.10

-391.61

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

4 794.00

1 820.00

6.28

-1 813.72

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

7.00

3.45

1.54

-1.91

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-194.85

-194.85

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

52 835.84

36 435.41

23 864.76

-12 570.65

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

35 896.64

24 978.76

15 308.28

-9 670.48

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15 866.85

13 901.43

10 635.50

-3 265.93

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

12 434.79

7 302.49

1 994.01

-5 308.48

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

7 495.00

3 724.84

2 678.77

-1 046.07

Protecția mediului

74.02

16 939.20

11 456.65

8 556.49

-2 900.16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14 676.17

10 479.60

8 246.54

-2 233.06

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

2 145.03

918.25

251.14

-667.11

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

118.00

58.80

58.80

0.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

79.02

308 817.43

193 659.40

102 663.69

-90 995.71

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

81.25

27.50

0.00

-27.50

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

56.75

3.00

0.00

-3.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

24.50

24.50

0.00

-24.50

Combustibili si energie

81.02

74 794.39

46 172.57

12 853.89

-33 318.68

TITLUL IV SUBVENTII

40

8 000.00

7 999.90

6 658.42

-1 341.48

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

45 196.06

26 308.63

5 548.10

-20 760.53

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20 417.33

11 224.70

490.83

-10 733.87

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

652.00

321.94

156.54

-165.40

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi

84.02

233 285.96

147 038.24

89 673.72

-57 364.52

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi

anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe

(Realizări -

Prevederi)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26 467.67

23 782.08

20 993.94

-2 788.14

TITLUL IV SUBVENTII

40

51 270.16

50 270.16

46 257.40

-4 012.76

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

87 267.13

29 033.70

100.43

-28 933.27

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44 417.00

30 408.37

10 043.85

-20 364.52

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

23 864.00

13 543.93

12 278.10

-1 265.83

Alte acțiuni economice

87.02

655.83

421.09

136.09

-285.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

136.09

136.09

136.09

0.00

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-50 822.00

-46 405.17

49 160.41

95 565.58

REZERVE

97.02

0.00

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT (+) (98.02.96 + 98.02.97)

98.02

0.00

0.00

49 160.41

49 160.41

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0.00

0.00

37 741.99

37 741.99

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0.00

0.00

11 418.42

11 418.42

DEFICIT 1) (-) (99.02.96 + 99.02.97)

99.02

50 822.00

46 405.17

0.00

-46 405.17

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

106.47

106.47

0.00

-106.47

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

50 715.53

46 298.70

0.00

-46 298.70

) finantat din excedentul anilor precedenti

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

476 667.85

343 319.51

295 402.44

-47 917.07

VENITURI PROPRII (00.02-11.02+00.16-37.02)

49.90

468 343.78

316 250.63

259 693.90

-56 556.73

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

453 772.10

329 440.56

285 734.77

-43 705.79

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

446 827.37

314 647.86

258 351.82

-56 296.04

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

290 009.99

199 368.41

142 663.20

-56 705.21

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

290 009.99

199 368.41

142 663.20

-56 705.21

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

1 638.99

983.39

585.95

-397.44

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1 638.99

983.39

585.95

-397.44

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05)

04.02

288 371.00

198 385.02

142 077.25

-56 307.77

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

285 994.00

197 592.02

141 480.28

-56 111.74

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean

04.02.05

2 377.00

793.00

596.97

-196.03

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

80 556.82

57 760.40

59 297.35

1 536.95

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

80 556.82

57 760.40

59 297.35

1 536.95

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

57 448.16

41 417.38

42 946.40

1 529.02

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

17 590.18

13 086.46

13 920.59

834.13

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

39 857.98

28 330.92

29 025.81

694.89

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

16 807.93

12 562.58

13 158.57

595.99

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

5 064.18

3 787.34

4 080.39

293.05

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

11 615.53

8 691.90

8 978.54

286.64

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

128.22

83.34

99.64

16.30

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 300.73

3 780.44

3 192.38

-588.06

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

71 814.71

54 851.54

54 064.48

-787.06

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

45 609.07

37 684.07

34 970.91

-2 713.16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

6 165.83

6 165.83

4 706.67

-1 459.16

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

27 585.24

22 743.24

21 489.24

-1 254.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

11 858.00

8 775.00

8 775.00

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

1 088.90

653.34

725.52

72.18

Impozit pe spectacole

15.02.01

19.23

11.53

9.94

-1.59

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

1 069.67

641.81

715.58

73.77

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

25 116.74

16 514.13

18 368.05

1 853.92

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18 766.32

12 703.89

14 074.12

1 370.23

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

11 701.42

8 010.17

8 894.22

884.05

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

7 064.90

4 693.72

5 179.90

486.18

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

922.29

553.37

632.88

79.51

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

5 428.13

3 256.87

3 661.04

404.17

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

Alte impozite si taxe

18.02.50

4 445.85

2 667.51

2 326.79

-340.72

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

6 944.73

14 792.70

27 382.95

12 590.25

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

42 034.55

23 624.22

23 635.46

11.24

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

42 034.55

23 624.22

23 635.46

11.24

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

37 688.27

22 612.96

22 298.97

-313.99

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

37 688.27

22 612.96

22 298.97

-313.99

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+30.02.08.03 )

30.02.08

2 660.84

0.00

488.85

488.85

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

2 660.84

0.00

488.85

488.85

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

1 685.44

1 011.26

847.64

-163.62

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-35 089.82

-8 831.52

3 747.49

12 579.01

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

438.36

263.00

143.38

-119.62

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

7.93

4.75

1.55

-3.20

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

430.43

258.25

141.83

-116.42

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

932.39

559.44

556.29

-3.16

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

0.00

0.00

5.63

5.63

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

932.39

559.44

550.65

-8.79

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14 245.22

8 547.13

6 538.00

-2 009.14

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

14 245.22

8 547.13

6 537.94

-2 009.20

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02

14 245.22

8 547.13

6 537.94

-2 009.20

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0.00

0.00

0.06

0.06

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

9 474.96

6 293.05

5 439.88

-853.17

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

347.94

208.76

113.29

-95.47

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

347.94

208.76

113.29

-95.47

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

5 254.77

3 152.86

2 217.05

-935.81

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

0.00

0.00

0.57

0.57

Alte venituri

36.02.50

3 872.25

2 931.43

3 108.98

177.55

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-60 180.75

-24 494.14

-8 930.05

-15 564.09

Donatii si sponsorizari

37.02.01

16.03

16.03

16.02

-0.01

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-60 196.78

-24 510.17

-8 946.07

-15 564.10

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

22 895.75

13 878.95

9 667.67

-4 211.28

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

22 895.75

13 878.95

9 667.67

-4 211.28

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34+42.02.35+42.02.41 + 42.02.42+40.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

22 895.75

13 878.95

9 667.67

-4 211.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

50.75

50.75

2.50

-48.25

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

154.00

94.80

40.73

-54.07

Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica

42.02.66

22 691.00

13 733.40

9 624.44

-4 108.96

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

476 774.32

343 425.98

257 660.45

-85 765.53

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

101 417.78

63 917.70

44 100.25

-19 817.45

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

68 894.72

42 684.87

31 438.40

-11 246.47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

60 598.02

36 461.96

27 842.50

-8 619.46

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 789.66

5 363.91

3 568.90

-1 795.01

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

599.04

405.00

291.82

-113.18

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

908.00

454.00

452.95

-1.06

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-717.76

-717.76

Alte servicii publice generale

54.02

19 115.06

14 085.23

8 065.79

-6 019.44

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

11 058.24

9 836.72

4 935.72

-4 901.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6 961.31

4 153.00

3 433.01

-719.99

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-302.94

-302.94

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

13 408.00

7 147.60

4 596.05

-2 551.55

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 059.00

966.57

33.58

-932.99

TITLUL III DOBANZI

30

12 349.00

6 181.03

4 562.48

-1 618.55

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02)

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

30 081.17

18 043.24

13 182.34

-4 860.90

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

30 081.17

18 043.24

13 182.34

-4 860.90

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

80.05

42.55

3.46

-39.09

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

30 001.12

18 000.69

13 241.15

-4 759.54

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-62.28

-62.28

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

195 886.52

136 794.96

92 413.88

-44 381.08

Invatamant

65.02

52 875.17

44 356.12

22 935.92

-21 420.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

33 017.39

28 675.39

10 372.20

-18 303.19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

246.00

202.00

190.75

-11.25

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

11 876.21

8 793.21

8 788.65

-4.56

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6 650.57

6 034.57

3 076.37

-2 958.20

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1 085.00

650.95

548.68

-102.27

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-40.73

-40.73

Sanatate

66.02

22 925.58

13 855.78

9 661.15

-4 194.63

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22 645.00

13 708.20

9 661.15

-4 047.05

Cultura, recreere si religie

67.02

38 054.49

24 593.36

17 695.70

-6 897.66

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1 779.35

1 110.23

734.06

-376.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

19 200.03

13 225.22

11 429.73

-1 795.49

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

9 255.56

5 548.73

4 332.11

-1 216.62

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7 780.55

4 689.60

1 196.82

-3 492.78

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

39.00

19.58

9.47

-10.11

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-6.48

-6.48

Asigurari si asistenta sociala

68.02

82 031.28

53 989.70

42 121.11

-11 868.59

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

51 841.73

33 849.96

25 117.98

-8 731.98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 650.50

4 783.65

3 439.08

-1 344.57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

21 154.05

13 899.93

12 696.26

-1 203.67

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2 378.00

1 452.71

1 061.10

-391.61

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

7.00

3.45

1.54

-1.91

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

0.00

-194.85

-194.85

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

38 156.02

28 164.67

21 619.61

-6 545.06

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

23 361.85

17 626.27

13 314.26

-4 312.01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15 866.85

13 901.43

10 635.50

-3 265.93

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

7 495.00

3 724.84

2 678.77

-1 046.07

Protectia mediului

74.02

14 794.17

10 538.40

8 305.34

-2 233.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14 676.17

10 479.60

8 246.54

-2 233.06

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

118.00

58.80

58.80

0.00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

111 232.83

96 505.41

86 344.39

-10 161.02

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Combustibili si energie

81.02

9 181.00

8 639.24

6 814.95

-1 824.29

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL IV SUBVENTII

40

8 000.00

7 999.90

6 658.42

-1 341.48

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

652.00

321.94

156.54

-165.40

Transporturi

84.02

101 601.83

87 596.17

79 529.44

-8 066.73

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

26 467.67

23 782.08

20 993.94

-2 788.14

TITLUL IV SUBVENTII

40

51 270.16

50 270.16

46 257.40

-4 012.76

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

23 864.00

13 543.93

12 278.10

-1 265.83

Alte acțiuni economice

87.02

450.00

270.00

0.00

-270.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

450.00

270.00

0.00

-270.00

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)

96.02

-106.47

-106.47

37 741.99

37 848.46

REZERVE

97.02

0.00

0.00

0.00

EXCEDENT (98.02.96)

98.02

0.00

0.00

37 741.99

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0.00

0.00

37 741.99

DEFICIT 1)     (99.02.97)

99.02

106.47

106.47

0.00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.97

106.47

106.47

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+00.16+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

255 902.99

100 156.11

40 761.90

-59 394.21

VENITURI PROPRII (COD 00.02-11.02+00.15-37.02+00.16)

49.90

2 866.22

2 550.21

2 527.44

-22.77

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele dacat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

60 196.78

24 510.17

8 946.07

-15 564.10

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2 866.22

2 550.21

2 527.43

-22.78

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2 866.22

2 550.21

2 527.43

-22.78

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

48.65

29.19

12.98

-16.21

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

741.37

444.82

334.09

-110.73

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

2 076.20

2 076.20

2 168.61

92.41

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0.00

0.00

11.75

11.75

III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

16 921.71

16 921.71

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata*)

40.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

61 268.72

23 502.55

2 922.66

-20 579.89

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

61 268.72

23 502.55

2 922.66

-20 579.89

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02. 77)

42.02

61 268.72

23 502.55

2 922.66

-20 579.89

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

15 730.03

7 338.00

0.00

-7 338.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

0.00

0.00

281.42

281.42

Finantarea programului national de Dezvoltare Locala

42.02.65

3 923.00

1 200.00

0.00

-1 200.00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

37 641.69

14 964.55

2 641.24

-12 323.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

0.00

0.00

626.15

626.15

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0.00

0.00

626.15

626.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0.00

0.00

626.15

626.15

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

46.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

131 571.27

49 593.18

8 817.88

-40 775.30

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

131 254.11

49 459.27

8 772.77

-40 686.50

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.01.01

128 471.08

46 968.60

6 275.59

-40 693.02

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

2 783.03

2 490.67

2 497.18

6.51

Prefinantari

48.02.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

317.16

133.91

45.12

-88.79

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48.02.02.01

244.00

60.75

0.00

-60.75

Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori

48.02.02.02

25.21

25.21

15.75

-9.46

Prefinantari

48.02.02.03

47.95

47.95

29.37

-18.58

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

306 618.52

146 454.81

29 343.48

-117 111.33

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

5 737.75

2 739.92

1 533.83

-1 206.09

Autoritati publice si actiuni externe

51.02

4 796.50

2 171.84

1 339.48

-832.36

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4 796.50

2 171.84

1 339.48

-832.36

Alte servicii publice generale

54.02

941.25

568.08

194.35

-373.73

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

60.00

60.00

60.00

0.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

881.25

508.08

134.35

-373.73

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

60.02

492.00

295.20

66.95

-228.25

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

492.00

295.20

66.95

-228.25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

492.00

295.20

66.95

-228.25

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

88 124.35

37 994.96

9 178.25

-28 816.71

Invatamant

65.02

16 179.06

9 734.33

3 274.31

-6 460.02

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

370.00

193.27

25.27

-168.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15 809.06

9 541.06

3 249.04

-6 292.02

Sanatate

66.02

15 751.97

5 756.19

39.18

-5 717.01

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

9 000.00

3 039.19

39.18

-3 000.01

Cultura, recreere si religie

67.02

50 990.96

20 457.08

5 837.46

-14 619.62

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

954.00

572.40

422.40

-150.00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

36 137.52

14 115.41

4 900.87

-9 214.54

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

13 899.44

5 769.27

514.20

-5 255.07

Asigurari si asistenta sociala

68.02

5 202.36

2 047.36

27.30

-2 020.06

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

408.36

227.36

21.02

-206.34

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4 794.00

1 820.00

6.28

-1 813.72

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

14 679.82

8 270.74

2 245.16

-6 025.58

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

12 534.79

7 352.49

1 994.01

-5 358.48

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12 434.79

7 302.49

1 994.01

-5 308.48

Protectia mediului

74.02

2 145.03

918.25

251.14

-667.11

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2 145.03

918.25

251.14

-667.11

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

83.02

197 584.60

97 153.99

16 319.30

-80 834.69

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

81.25

27.50

0.00

-27.50

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

56.75

3.00

0.00

-3.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

24.50

24.50

0.00

-24.50

Combustibili si energie

81.02

65 613.39

37 533.33

6 038.93

-31 494.40

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN (FEN) AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

58

45 196.06

26 308.63

5 548.10

-20 760.53

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20 417.33

11 224.70

490.83

-10 733.87

Transporturi

84.02

131 684.13

59 442.07

10 144.28

-49 297.79

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020

58

87 267.13

29 033.70

100.43

-28 933.27

Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

44 417.00

30 408.37

10 043.85

-20 364.52

Alte actiuni economice

87.02

205.83

151.09

136.09

-15.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

136.09

136.09

136.09

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2019

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)

96.02

-50 715.53

-46 298.70

11 418.42

57 717.12

REZERVE

97.02

0.00

0.00

EXCEDENT ( 98.02.97)

98.02

0.00

0.00

11 418.42

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0.00

0.00

11 418.42

DEFICIT 1)    (99.02.97)

99.02

50 715.53

46 298.70

0.00

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

50 715.53

46 298.70

0.00

1) finantat din excedentul anilor precedenti

PRESEDINTE DE SEDINTA Mihai Liviu Gavril

JUDEȚUL IAȘI

Anexa 2

HCL 268/26.07.2019


Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IAȘI

Execuția bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la 30.06.2019

mii lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

0

1

2

3

4

5 (4 - 3)

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10+48,10)

00.01

289 627.83

167 993.28

133 082.35

-34 910.93

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

180 651.80

104 271.53

73 568.04

-30 703.49

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

180 651.80

104 271.53

73 568.04

-30 703.49

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2 753.80

1 691.17

618.06

-1 073.11

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2 753.80

1 691.17

618.06

-1 073.11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2 572.79

1 539.16

618.06

-921.10

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

181.01

152.01

0.00

-152.01

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

177 898.00

102 580.36

72 949.98

-29 630.38

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

177 590.86

102 393.22

72 727.52

-29 665.70

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5 159.12

4 184.02

2 516.60

-1 667.42

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5 287.08

3 065.01

2 356.73

-708.28

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

3 880.00

2 063.49

1 373.22

-690.27

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20 242.06

11 553.32

7 647.99

-3 905.33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

188.00

76.00

52.13

-23.87

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

55.00

55.00

23.10

-31.90

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

876.00

676.00

710.73

34.73

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

115 212.81

64 643.74

46 181.37

-18 462.37

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

22 692.23

13 615.22

10 694.21

-2 921.01

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

10.00

6.00

0.00

-6.00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

3 988.56

2 455.42

1 171.44

-1 283.98

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

300.00

180.00

215.31

35.31

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

300.00

180.00

215.31

35.31

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0.00

0.00

0.01

0.01

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

7.14

7.14

7.14

0.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

7.14

7.14

7.14

0.00

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-5 125.59

-2 857.73

-26.49

2 831.24

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5 125.59

2 857.73

26.49

-2 831.24

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0.00

0.00

11 276.97

11 276.97

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0.00

0.00

11 276.97

11 276.97

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

11 276.97

11 276.97

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

108 909.91

63 655.63

47 924.80

-15 730.83

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

108 909.91

63 655.63

47 924.80

-15 730.83

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.33)

43.10

108 909.91

63 655.63

47 924.80

-15 730.83

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

46 217.99

27 702.42

21 006.26

-6 696.16

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

80.58

27.58

0.00

-27.58

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

2 717.00

2 717.00

0.00

-2 717.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1 506.00

927.60

549.35

-378.25

Sume FEN

postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale

43.10.33

54 414.34

32 281.03

26 369.19

-5 911.84

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48

66.12

66.12

312.54

246.42

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.01

66.12

66.12

312.54

246.42

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.01.02

66.12

66.12

312.54

246.42

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

305021.05

182 476.40

114 997.97

-67 478.43

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

7 909.49

4 857.14

3 417.76

-1 439.38

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

7 909.49

4 857.14

3 417.76

-1 439.38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6 451.31

3 846.00

2 813.98

-1 032.02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 050.04

631.00

296.44

-334.57

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

277.14

277.14

277.14

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

71.00

43.00

30.20

-12.80

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

55.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 61.10)

59.10

30 493.12

18 295.89

13 054.82

-5 241.07

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

30 493.12

18 295.89

13 054.82

-5 241.07

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27 982.10

16 389.27

12 466.35

-3 922.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2 000.00

1 600.00

512.93

-1 087.07

TITLUL III DOBANZI

30

19.02

11.42

8.91

-2.51

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

492.00

295.20

66.63

-228.57

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

266 618.44

159 323.37

98 525.39

-60 797.98

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

34 419.71

22 215.36

11 220.35

-10 995.01

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                 0

10

5 183.23

4 338.13

2 200.13

-2 138.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

29 007.48

17 778.23

8 989.34

-8 788.89

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

20.00

10.00

2.92

-7.08

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

29.00

29.00

1.48

-27.52

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

180.00

60.00

26.49

-33.51

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

213 131.99

125 725.27

80 673.04

-45 052.23

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

119 094.00

70 676.59

56 102.43

-14 574.16

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

78 925.06

46 516.02

24 103.11

-22 412.91

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1 007.52

599.11

470.55

-128.56

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0.00

0.00

-3.05

-3.05

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

12 072.10

7 440.46

4 633.13

-2 807.33

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5 844.72

3 377.63

2 197.36

-1 180.27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4 976.39

3 312.24

2 394.60

-917.64

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

296.99

178.19

41.17

-137.02

Asigurari si

asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

6 994.64

3 942.28

1 998.87

-1 943.41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 824.64

3 822.28

1 998.87

-1 823.41

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96+99.10.97)

99.10

-15 393.22

-14 483.12

18 084.38

32 567.50

EXCEDENT

98.10

0.00

0.00

18 084.38

Deficitul sectiunii de functionare

99.10.96

12 820.52

12 010.42

0.00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

99.10.97

2 572.70

2 472.70

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

276 239.12

161 424.83

129 721.26

-31 703.57

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

175 526.21

101 413.80

73 541.54

-27 872.26

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

175 526.21

101 413.80

73 541.54

-27 872.26

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

2 753.80

1 691.17

618.06

-1 073.11

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

2 753.80

1 691.17

618.06

-1 073.11

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

2 572.79

1 539.16

618.06

-921.10

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

181.01

152.01

0.00

-152.01

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

172 772.41

99 722.63

72 923.48

-26 799.15

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

177 590.86

102 393.22

72 727.52

-29 665.70

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

5 159.12

4 184.02

2 516.60

-1 667.42

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

5 287.08

3 065.01

2 356.73

-708.28

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

3 880.00

2 063.49

1 373.21

-690.28

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

20 242.06

11 553.32

7 647.99

-3 905.33

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

188.00

76.00

52.13

-23.87

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

55.00

55.00

23.10

-31.90

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

876.00

676.00

710.73

34.73

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigu0rari sociale de sanatate

33.10.21

115 212.81

64 643.74

46 181.37

-18 462.37

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

22 692.23

13 615.22

10 694.22

-2 921.00

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

10.00

6.00

0.00

-6.00

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

3 988.56

2 455.42

1 171.44

-1 283.98

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

300.00

180.00

215.31

35.31

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

300.00

180.00

215.31

35.31

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

0.00

0.00

0.01

0.01

Alte venituri

36.10.50

0.00

0.00

0.01

0.01

Transferuri

voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-5 118.45

-2 850.59

-19.35

2 831.24

Donații și sponsorizări

37.10.01

7.14

7.14

7.14

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-5 125.59

-2 857.73

-26.49

2 831.24

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0.00

0.00

8 804.27

8 804.27

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0.00

0.00

8 804.27

8 804.27

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

8 804.27

8 804.27

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

100 712.91

60 011.03

47 375.45

-12 635.58

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+cod 43.10)

00.18

100 712.91

60 011.03

0.00

-60 011.03

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

100 712.91

60 011.03

47 375.45

-12 635.58

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

46 217.99

27 702.42

21 006.26

-6 696.16

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

80.58

27.58

0.00

-27.58

Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale

43.10.33

54 414.34

32 281.03

26 369.19

-5 911.84

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

289 059.64

173 435.25

114 904.85

-58 530.40

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

7 849.49

4 797.14

3 417.76

-1 379.38

Alte servicii

publice generale (cod 54.10.10)

54.10

7 849.49

4 797.14

3 417.76

-1 379.38

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6 451.31

3 846.00

2 813.98

-1 645.87

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1 050.04

631.00

296.44

8 358.34

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI INTERNE

55

277.14

277.14

277.14

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

71.00

43.00

30.20

-41.52

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

30 001.12

18 000.69

12 988.19

-5 012.50

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

30 001.12

18 000.69

12 988.19

-5 012.50

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

27 982.10

16 389.27

12 466.35

-3 922.92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

2 000.00

1 600.00

512.93

-1 087.07

TITLUL III DOBANZI

30

19.02

11.42

8.91

-2.51

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

251 209.03

150 637.42

98 498.91

-52 138.51

Invatamant

( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

34 239.71

22 155.36

11 193.85

-10 961.51

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5 183.23

4 338.13

2 200.13

-2 138.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019 TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0

20

29 007.48

17 778.23

8 989.34

-8 788.89

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

20.00

10.00

2.92

-7.08

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

29.00

29.00

1.48

-27.52

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

199 026.58

117 791.72

80 673.05

-37 118.67

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

119 094.00

70 676.59

56 102.44

-14 574.15

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

78 925.06

46 516.02

24 103.11

-22 412.91

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

1 007.52

599.11

470.55

-128.56

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF

85,01,01

0.00

0.00

-3.05

-3.05

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

11 118.10

6 868.06

4 633.13

-2 234.93

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5 844.72

3 377.63

2 197.36

-1 180.27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4 976.39

3 312.24

2 394.60

-917.64

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

296.99

178.19

41.17

-137.02

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

6 824.64

3 822.28

1 998.87

-1 823.41

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6 824.64

3 822.28

1 998.87

-1 823.41

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.10.96)

99.10

-12 820.52

-12 010.42

14 816.41

26 826.83

EXCEDENT

98.10

0.00

0.00

14 816.41

Deficitul sectiunii de functionare

99.10.96

12 820.52

12 010.42

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10+48,10) - TOTAL

00.01

13 388.71

6 568.45

3 361.09

-3 207.36

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

5 125.59

2 857.73

26.49

-2 831.24

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

5 125.59

2 857.73

26.49

-2 831.24

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

5 125.59

2 857.73

26.49

-2 831.24

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5 125.59

2 857.73

26.49

-2 831.24

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0.00

0.00

0.00

0.00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0.00

0.00

2 472.71

2 472.71

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10)

40.10

0.00

0.00

2 472.71

2 472.71

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0.00

0.00

2 472.71

2 472.71

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

8 197.00

3 644.60

549.35

-3 095.25

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

8 197.00

3 644.60

549.35

-3 095.25

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

8 197.00

3 644.60

549.35

-3 095.25

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

2 717.00

2 717.00

0.00

-2 717.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

3 974.00

0.00

0.00

0.00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1 506.00

927.60

549.35

-378.25

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18)

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi anuale 2019

TOTAL

Prevederi la semestrul I

Realizări la

30.06.2018

Diferențe (Realizări -Prevederi)

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 450.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari

48

66.12

66.12

312.54

246.42

Fondul European de Dezvoltare Regionala

48.01

66.12

66.12

312.54

246.42

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

48,01,02

66.12

66.12

312.54

246.42

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

15 961.41

9 041.15

93.12

-8 948.03

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

60.00

60.00

0.00

-60.00

Alte servicii publice generale (cod 54.10.101

54.10

60.00

60.00

0.00

-60.00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NA TIONALA (cod 61.10)

59.10

492.00

295.20

66.63

-228.57

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

492.00

295.20

66.63

-228.57

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

492.00

295.20

66.63

-228.57

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

15 409.41

8 685.95

26.49

-8 659.46

Invatamant

( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

180.00

60.00

26.49

-33.51

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

180.00

60.00

26.49

-33.51

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

14 105.41

7 933.55

0.00

-7 933.55

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

954.00

572.40

0.00

-572.40

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.501

68.10

170.00

120.00

0.00

-120.00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-2 572.70

-2 472.70

3 267.97

5 740.67

EXCEDENT

98.10

0.00

0.00

3 267.97

Deficit (99.10.97)

99.10

2 572.70

2 472.70

0.00

Deficitul sectiunii de dezvoltare

99.10.97

2 572.70

2 472.70

0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA

Mihai Liviu Gavril

Consilier local