Hotărârea nr. 267/2019

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Gavril Mihai Liviu,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința ordinara din data de 26 Iulie 2019


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Gavril Mihai Liviu, in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași pentru ședința ordinara din data de

26 Iulie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 26 Iulie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Gavril Mihai Liviu, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere prevederile art. 123 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Gavril Mihai Liviu care va conduce lucrările ședinței ordinare din data de 26 Iulie 2019 și va semna hotărârile adoptate în această ședință.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Crucianu Bogdan Teodor

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Consilier local,

Nedelcu Vlad Nicolae

Consilier local,

Boca Adrian Florin

Consilier local,

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 267 din 26 Iulie 2019