Hotărârea nr. 266/2019

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4,6,8,NUMAR CADASTRAL 124952,intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor – amenajare baza hipica,construire adapost animale,amenajare teren antrenament,construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr.

234 din 5 iunie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de

echitatie si tehnologia creșterii cabalinelor - amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune pe teren proprietate si teren concesionat, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3569 din 02.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Tinand cont de prevederile Hotararii de Guvern nr. 2.066 din 24 noiembrie 2004 privind trecerea unor suprafețe de teren agricol aflate în domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea unor instituții de învățământ superior de stat;

Avand in vedere raportul de specialitatea nr. 71457 din 27.06.2019 intocmita de Biroul dezvoltare Urbana si monumente - Direcția Arhitectura si urbanism;

Avand in vedere eroarea materiala strecurata in titlul Hotararii Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019;

Avand in vedere eroarea materiala strecurate in alineatul din preambulul Hotararii Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019;

Avand in vedere eroarea materiala strecurata in articolul 1 alin. (1) si (2) din Hotararea Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurata in titlul Hotararii Consiliului Local nr. 234 din 5 iunie 2019, titlul care se va citi corect dupa cum urmeaza:

« privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia creșterii cabalinelor -amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune, persoana juridica;»

Art. 2 Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate in alineatul din preambulul H.C.L. -ului nr. 234 din 5 iunie 2019, alineatul se va citi corect dupa cum urmeaza:

« Având în vedere cererea nr. 17688 din 18.02.2019 prin care UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DE LA BRAD” IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor - amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune, persoana juridica;.»

Art. 3 Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la Art.1.(1) din H.C.L. nr. 234 din 5 iunie 2019, articolul se va citi corect dupa cum urmeaza:

« Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU NR. 4, 6, 8, NUMAR CADASTRAL 124952, intocmit in vederea construirii de spatii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitatie si tehnologia cresterii cabalinelor - amenajare baza hipica, construire adapost animale, amenajare teren antrenament, construire manej acoperit si amenajare tribune, persoana juridica;»

Art. 4 Se aproba indreptarea erorii materiale din alineatul (2) art. 1 din H.C.L. nr. 234 din 5 iunie 2019, alineatul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 13.571,00 mp aflat in proprietatea Statului Roman si cu drept de administrare de catre UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA “ION IONESCU DE LA BRAD” IASI conform HG nr. 2.066 din 24 noiembrie 2004;»

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local 526 din 29 noiembrie 2018 raman neschimbate;

Art. 6 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor prezentei hotărâri si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 266 din 28 Iunie 2019