Hotărârea nr. 264/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR. VICOL NR. 10,NUMAR CADASTRAL 150935 întocmit în vederea modificarii/actualizarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008,in vederea construirii de noi obiective pe teren in administrare,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA DR. VICOL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 150935 întocmit în vederea modificarii/actualizarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008, in vederea construirii de noi obiective pe teren in administrare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nefavorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3113 din 26.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Avand in vedere solicitarea nr. 113863 din 06.11.2018 prin care PENITENCIARUL IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DR. VICOL NR. 10 , NUMAR CADASTRAL 150935 întocmit în vederea modificarii/actualizarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008, in vederea construirii de noi obiective pe teren in administrare, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 933 din 11.10.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 36 din 14.06.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 19.02.2019;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68237 din 19.06.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DR. VICOL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 150935 întocmit în vederea modificarii/actualizarii PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 251/26.05.2008, in vederea construirii de noi obiective pe teren in administrare, persoana juridica.

Art.2. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

0

Împotrivă

1

Abțineri

17

Nr. 264 din 28 Iunie 2019