Hotărârea nr. 263/2019

HOTĂRÂRE privind reglementarea accesului şi folosirea gratuită a bazelor sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare ale Municipiului Iaşi pe durata vacanţelor şcolare,dar şi în week-end-uri,pe tot parcursul anului


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind reglementarea accesului și folosirea gratuită a bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași pe durata vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret și Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul înregistrat sub nr. 71849/28.06.2019 formulat si aprobat în plenul ședinței, consemnat si în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 36181 /02.04.2019 întocmit de către Biroul Relații cu Societatea Civilă;

Având în vedere Articolul 3 alin 1, lit a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată

Având în vedere Articolul 3 din Legea nr. 69 /28.04.2000, legea Educației Fizice și Sportului actualizată;

Având în vedere Prevederile Art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor Locali, actualizată;

Având în vedere HCL nr.194 / 30.05.2018 prin care s-a încheiat acordul de parteneriat între Municipiul Iași, ISJ Iași precum și unitățile școlare ale Municipiului Iași pentru utilizarea tetenurilor de sport pe durata vacanței de vară.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, unitățile școlare ale Municipiului Iași implicate în acest proiect și Poliția Locală Iași cu privire la accesul pe terenurile de sport a copiilor/tinerilor în mod gratuit pentru desfășurarea de activități sportive, pe durata vacanțelor școlare dar și în week-end-uri pe tot parcursul anului, în condiții de siguranță (Anexa 1, model acord de parteneriat).

Art.1.1. Pentru buna desfășurare a activităților sportive care vor avea loc în cadrul bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași pe durata vacanțelor școlare, dar și în week - end - uri, pe tot parcusul anului 2019 se alocă suma de 25.000 lei.

Cheltuielile pentru organizarea activităților anterior menționate vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local din capitolul bugetar 54.02.50 - Alte Servicii publice generale, pozitia Sarbatori si alte evenimente publice desfășurate în Municipiul Iași.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze acordul de parteneriat.

Art.3. Se adoptă Regulamentul privind reglementarea accesului și folosirea bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale municipiului Iași pe durata vacantelor școlare pe tot parcursul anului, în week-end-uri (Anexa 2 la prezenta).

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Juridice, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Inspectoratului Școlar Județean lași/unități școlare, Poliției Locală Iași, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Juridică, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Inspectoratul Școlar Județean Iași, unități școlare, Poliția Locală Iași .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 263 din 28 Iunie 2019

ANEXA 1

ACORD DE PARTENERIAT

privind reglementarea și folosirea gratuită a bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași pe durata vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic

În baza:

- Legii nr. 215/2001 republicată (art. 36, alin. (7), lit. a),

 • - Legii Educației Fizice si Sportului nr. 69/2000 cu modificările si completările ulterioare,

 • - HCL nr. 194 / 30.05.2018 privind încheierea acordului de parteneriat.

Municipiul Iași, cu sediul administrativ în Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, 700064, cod fiscal 4541580, cont RO64TREZ24A545000200130X, Banca Trezoreria Iași, telefon 0232 - 267.582, fax 0232 - 212.000, reprezentată prin Primarul Municipiului Iași, dl. Mihai Chirica, numit în continuare ORGANIZATOR,

Inspectoratul Școlar Județean Iași, cu sediul în Iași, str.Nicolae Bălcescu, nr.26, 700117, tel. 0232268014, reprezentată prin Inspector Școlar General, Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, numit in continuare PARTENER,

Poliția Locală Iași, cu sediul în Iași, str. Bucium, nr.30, Iași, 700280, tel. 0232 231 608, reprezentată prin Director General Liviu Zanfirescu, numit în continuare PARTENER,

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, cu sediul în Iași, Str.Toma Cozma, Nr.4, tel/fax 0232/210510, email: colegiul_negruzzi@yahoo.com, reprezentată prin Director, Elvira Rotundu, numit în continuare PARTENER,

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași cu sediul în Iași, Aleea Nicolina Nr. 4tel/fax 0232/234272, email: office@racovita.ro, reprezentat prin Director, Mihaela GOTCU, numit în continuare PARTENER,

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași cu sediul în Iași, Str. Oastei, Nr. 1, tel/fax 0232/264470, email: lic_ibraileanu@yahoo.com, reprezentată prin Director, Constantin CHIRILĂ, numit în continuare PARTENER,

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași cu sediul în Iași, Str. M. Kogălniceanu, Nr.10, tel/fax 0232/215746, email: colegiuleminescu@yahoo.co.uk, reprezentată prin Director, Gabriela SĂNDULESCU, numit în continuare PARTENER,

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” cu sediul în Iași, Str. Petre Andrei, Nr. 9, tel/fax 0232/211826, email: licinfoiasi@gmail.com, reprezentată prin Director, Carmen LOSONCZY, numit în continuare PARTENER,

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași cu sediul în Iași, Str.Decebal, Nr.13, tel/fax 0232/233970, email: cantlic@yahoo.com, reprezentat prin Director, Anca DIMITRIU, numit în continuare PARTENER,

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași cu sediul în Iași, Str. Mușatini, Nr. 12, tel/fax 0232/257408, email: lic_miron_costin@yahoo.ca, reprezentat prin Director, Viorica DOBRE, numit în continuare PARTENER,

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași cu sediul în Iași, Str. Ion Creangă, Nr. 37, tel/fax 0232/272904, email: alicuzaiasi@gmail.com, reprezentat prin Director, Ariadna Cristina MAXIMIUC, numit în continuare PARTENER,

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași cu sediul în Iași, B-dul Socola, Nr. 51-53, tel/fax 0232/437404, email: exam_stefanescu@yahoo.com, reprezentat prin Director, Liana Dolores VOINEA, numit în continuare PARTENER,

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași cu sediul în Iași, Str. Primăverii, nr.8, tel/fax 0232/231955, email: ionghica@yahoo.com, reprezentat prin Director, Vasile PAPAGHIUC, numit în continuare PARTENER,

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași, cu sediul în Iași, Ztr. Zugravi, Nr. 12, tel/fax 0332/808907, email: sc15iasi@yahoo.com, reprezentată prin Director, Nicolae VIUSENCO, numit în continuare PARTENER,

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași, cu sediul în Iași, Stradela Canta, Nr.10, tel/fax 0232/250210, email: scoalaecuza@yahoo.com, reprezentată prin Director, Georgiana-Livia ANTOCI, numită în continuare PARTENER,

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat, cuprinzând următoarele clauze principale:

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Art. 1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea părților privind accesul gratuit al elevilor/ studenților pe terenurile de sport din incinta unităților școlare, pentru a desfășura diferite activități sportive în condiții de siguranță, pe durata vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 2

 • (1)    Municipiul Iași se obligă, împreună cu ISJ Iași, să întocmească regulamentul privind accesul elevilor/studenților pe terenurile de sport ale unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași, precum și desfășurarea de activități sportive pe timpul vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic.

 • (2)    Inspectoratul Școlar Județean Iași va întocmi, împreună cu Municipiul Iași, regulamentul privind accesul elevilor/studenților pe terenurile de sport ale unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași, pe timpul vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic și va informa conducerile unităților de învățământ partenere în privința regulamentului întocmit prevăzut în anexa 1.

 • (3)    Unitățile de învățământ partenere în proiect, vor permite accesul pe terenurile de sport din incinta unității școlare preuniversitare a elevilor/studenților pe durata vacantelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic, în baza regulamentului întocmit(anexa1).

 • (4)   Poliția Locală Iași asigură ordinea publică la unitățile școlare partenere în proiect.

 • (5)  Implementarea acestui acord de parteneriat este prevăzut în perioada vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului, în urma regulamentului stabilit (anexa 1)

DURATA ȘI ÎNCETAREA ACORDULUI

Art. 3

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Art. 4

Prezentul acord de parteneriat încetează de comun acord prin înțelegerea părților, sau în caz de forță majoră.

FORȚA MAJORĂ

Art. 5

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia. Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incendiu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care împiedică executarea acordului etc.

Art. 6

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră, așa cum aceasta a fost definită la Art. 5 de mai sus.

Art. 7

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe celelalte părți în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de forță majoră și să comunice acestora actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Art. 8

Partea care invocă forța majoră trebuie să comunice de îndată celorlalte părți data încetării cazului de forță majoră.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 9

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Art. 10

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

CLAUZE FINALE

Art. 11

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Art. 12

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricărei modalități care asigură confirmarea.

Art. 13

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul contract a fost încheiat la Iași, în data de................................, în exemplare, fiecare

având putere de originale, câte unul pentru fiecare parte.

Director General D.G.E.F.P.L.

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea și legalitatea acestui înscris oficial

Direcția Juridică Director Executiv

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității


PARTENER,

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefanescu” Iași

Director,

Liana Dolores VOINEA

PARTENER,

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași Director,

Ariadna Cristina MAXIMIUC


PARTENER

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași Director

Viorica DOBRE

PARTENER

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași Director

Mihaela GOTCU


ORGANIZATOR,

PARTENER,

PARTENER,

Municipiul Iași,

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Poliția Locală Iași

PRIMAR,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL

Mihai CHIRICA

Prof.dr. Genoveva Aureliaș

Liviu Zanfirescu

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize

Legalitate

Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității


PARTENER,

Școala Gimnazială „Ștefan Bârsănescu” Iași,

Director,

Nicolae VIUSENCO


PARTENER

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Director,

Anca DUMITRU


Șef Birou Relații cu Societatea Civilă,

Dorina ȚICU

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului


PARTENER,

Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași Director,

Vasile PAPAGHIUC


PARTENER

Liceul Teoretic de Informatică G Moisil Director

Carmen LOSONCZY


Întocmit,Inspector de specialitate Compartimentul pentru Tineret si Sport

Ionel POPA

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris


PARTENER,

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași Director,

Constantin CHIRILĂ


PARTENER,

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași,

Director,

Georgiana-Livia ANTOCI


PARTENER,

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași Director,

Gabriela SĂNDULESCU


PARTENER

Colegiul Național„Costache Negruzzi

Director,

Elvira ROTUNDU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu

ANEXA 2

Regulament privind accesul și folosirea bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale Municipiului Iași pe durata vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic

Art. 1 Pentru asigurarea condițiilor organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și a sportului în bazele sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Iași, pe care Inspectoratul Școlar Școlar Județean Iași le va desemna, elevii și studenții ieșeni se vor supune următoarelor reguli:

 • a) Elevii și studenții vor avea acces în bazele sportive din curtea unităților de învățământ

preuniversitar din municipiul Iași pe tot parcursul anului școlar doar în week-end și, zilnic, pe

perioada vacanțelor, exceptând orele prevăzute pentru desfășurarea evenimentelor sportive proprii.

 • b) Elevii și studenții vor avea acces în bazele sportive din curtea unităților de învățământ

preuniversitar din municipiul Iași indiferent dacă solicitantul învață sau nu în unitatea respectivă de învățământ.

 • c) Pentru grupuri, accesul în incinta bazei sportive se realizează pe baza de rezervare la unitatea școlară în cauză, coordonatorul grupului urmând să prezinte carnetele de elev sau de student vizate la zi, însoțit de cartea de identitate a acestuia, care va fi înapoiată la finalul activității sportive. Dacă se constată că s-au produs pagube materiale, membrii grupului vor suporta consecințele legii și vor fi obligați să remedieze daunele. De asemenea, acestora le va fi interzis accesul pe terenurile de sport ale unităților de învățământ.

 • d) Rezervarea se face pe bază de tabel, înaintat de către conducătorul grupului directorului unității de învățământ. După aprobare, aceasta va fi înmânată paznicului școlii. Rezervarea are drept scop protejarea elevilor și studenților care desfășoară activități sportive în așa fel încât să se prevină accidentele sau conflictele, iar activitatea sportivă să se desfășoare în condiții de siguranță.

 • e) Rezervarea presupune folosirea terenului timp de maximum 2 ore și se face pentru un grup format din 4 până la 20 de tineri, numai în scopul desfășurării unor activități sportive: fotbal, handbal, baschet, volei, badminton etc.

 • f)  Accesul, individual al însoțitorilor și al membrilor echipelor, în incinta bazei sportive se va face pe baza cărții de identitate, a carnetului de elev sau student, vizate la zi. Dacă elevii sunt însoțiți de un adult, acesta va fi legitimat de agenții de pază pentru a dovedi gradul de rudenie cu participantul.

 • g) Accesul în baza sportivă va fi permis după un program stabilit de comun acord cu toți partenerii implicați în acest proiect.

 • h) Accesul pe terenul de sport se face pe propria răspundere și, în acest context, toți participanții sunt direct răspunzători de respectarea cu strictețe a legislației aflate în vigoare.

 • i)  Este interzisă folosirea bicicletelor sau a trotinetelor în curtea școlii. Acestea vor fi depozitate în imediata apropiere a terenului pentru a putea fi supravegheate de aparținători sau cei implicați în activitatea sportivă. Unitatea de învățământ în cauză nu își asumă răspunderea pentru bunurile elevilor/ studenților sau aparținătorilor. De asemenea, este interzis accesul în curtea școlii cu autoturisme/ autovehicule.

 • j)  Se interzice accesul în bazele sportive din curtea unităților de învățământ preuniversitar din Iași a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența alcoolului, a celor care încearcă sau introduc băuturi alcoolice în unitatea școlară.

 • k) Se interzice fumatul și practicarea jocurile de noroc în incinta bazei sportive.

 • l)  Solicitanții trebuie să dețină echipament sportiv adecvat anotimpului și sportului practicat și să își aducă propriile mingi/ echipamente necesare desfășurării activității sportive.

 • m) Elevii/ studenții se obligă să respecte regulile de conduită sportivă, ordinea și liniștea publică, să respecte cu strictețe orarul rezervat, să păstreze curățenia, să folosească un limbaj civilizat și să respecte bunurilor școlii.

 • n) Eleviii/studenții au obligația de a părăsi curtea școlii la finalul programului rezervat sau la somarea agenților de pază. Membrii familiei (numai adulți) au acces doar în curtea liceului/ școlii cu scopul de supraveghere a minorilor aflați pe teren.

 • o) Elevii/ studenții/ însoțitorii care desfășoară activități pe terenurile de sport ale unităților de învățământ vor respecta legislația școlară aflată în vigoare, normele de conviețuire socială a ordinii și a liniștii publice. În caz contrar, aceștia vor suporta consecințele legii.

Art. 2 Aplicarea măsurilor de la articolul 1 au drept scop încurajarea practicării educației fizice și sportului în comunitatea locală, într-un mediu organizat și civilizat, prin descurajarea perturbării programului școlar și diminuarea riscurilor de vandalizare a acestor terenuri de sport.

Art. 3 Conducerile unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Iași implicate în acest proiect vor afișa, la intrarea în bazele sportive, programul de folosire a acestora pe perioada vacanțelor școlare și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic. De asemenea, unitățile de învățământ vor desemna o persoană, un număr de telefon și/sau de e-mail unde se pot face rezervările.

Art. 4 Poliția Locală a Municipiului Iași va sprijini conducerile unităților de învățământ aflate conjunctural în dificultate, prin aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinei și a liniștii publice.

a) Poliția Locală Iași va asigura măsurile de securitate a activităților sportive care se vor desfășura pe terenurile de sport cuprinse în Acordul de parteneriat, sens în care acestea vor face parte din obiectivele supravegheate și itinerariile de patrulare.

Art. 5 În situațiile limită în care se impun, școala are dreptul de a modifica orarul de acces pe teren conform calendarului de evenimente școlare și extrașcolare. Școala are dreptul de a refuza accesul elevilor/ studenților și al adulților - însoțitori care nu respectă regulile și prevederile acestei proceduri.

Art. 6 Accesul în incintă bazei sportive a elevilor și studenților se va face cu respectarea principiului nediscriminării și înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității.

Art. 7 În cazul în care agentul de pază observă că nu sunt respectate regulile de mai sus, are dreptul de a soma participanții la părăsirea terenului și a curți școlii. Agentul de pază va apela la ajutorul Poliției Locale /112 în cazul unor evenimente care pun în pericol integritatea și viața copiilor sau a însoțitorilor acestora - acte de violență, altercații, distrugerea bazei sportive, orice altă situație pe care agentul consideră ca nu o poate gestiona singur.

Art. 8 Prezenta procedură se aduce la cunoștința publică în condițiile legii și se comunică Inspectoratului Școlar Județean Iași, Poliției Locale a Municipiului Iași, Direcției Juridice și a Centrului de Informare pentru Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Dispoziții finale

Prezentul Regulament privind accesul și folosirea bazelor sportive din incinta unităților școlare preuniversitare ale municipiului Iași pe durata vacanțelor școlare, dar și în week-end-uri, pe tot parcursul anului calendaristic, are în vedere doar unitățile de învățământ preuniversitar care dispun de servicii de pază, conform Acordului de parteneriat încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Gabriel Mihai Surdu