Hotărârea nr. 262/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 8,62 mp din Iaşi,Bdul. Țuțora,nr. 2A,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi,identificat cadastral în T50,DP 2076/1,CAT 2075 având nr. cadastral 19435,înscris în cartea funciară 161532 Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 8,62 mp din Iași, Bdul. Țuțora, nr. 2A, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași, identificat cadastral în T50, DP 2076/1, CAT 2075 având nr. cadastral 19435, înscris în cartea funciară 161532 Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 67667/18.06.2019 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Adresa nr. 85965 din 27.08.2018 prin care SC CONTRAST IMPEX SRL, cu sediul social în București, București reprezentată de dnl. Ciuca Doru, imputernicită doamna Buhu Mihaela, domiciliată în Iași, com. Tomești, str. Stupinilor, nr. 190, CI seria MZ, nr. 279442, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, Bdul. Țuțora, nr. 2A, județul Iași, având nr. cadastral 19435, înscris în cartea funciară nr. 161532, în suprafață de 8,62 mp, pentru care a fost încheiat contractul de concesiune nr. 40/08.08.2008;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 40 din 08.08.2008 ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 123599/29.11.2018 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Bulau Vlad;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 100235/03.10.2018 privind analizarea solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Municiopiului Iași, constituită prin Dispoziția 81/11.01.2018;

Având în vedere Raportul nr. 53568/16.05.2019 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administrației publice locale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Iași, Bdul. Țuțora, nr. 2A, având nr. cadastral 19435, înscris în cartea funciară 161532 Iași, în suprafată de 8,62 mp, ce face parte din domeniul privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL 211/30.05.2018, anexa 4.1, pozitia 308.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare nr. 123599/29.11.2018, întocmit de BULAU VLAD, în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 48531/11.05.2018, încheiat cu Municipiului Iași, pentru terenul situat în Iași, Bdul. Țuțora, nr. A2, având nr. cadastral 19435, înscris în cartea funciară 161532 Iași, în suprafată de 8,62 mp, care stabilește prețul de 170 euro/mp, respectiv de 1.530 euro pentru întreaga suprafață de 8,62 mp, echivalentul a 7.137 lei.

Art.3. Comisia de vânzare constituită potrivit HCL nr. 222 din 23 iunie 2017 va vinde prin negociere directă cu proprietarul construcției, terenul în suprafață de 8,62 mp din Iași, Bdul. Țuțora, nr. 2A, având nr. cadastral 19435, înscris în cartea funciară 161532 Iași, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) și g) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art.4 Proprietarul construcției edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administrației publice locale.

Art.5. În situația în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitații publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numită la art. 3 al prezentei hotărâri.

Art.6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Economică și de Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri;SC CONTRAST IMPEX SRL, J40/8206/1992, CUI RO 332158, sediul social în București, str. Mamulari, nr. 2, bl. C1, sc. 2, ap. 35, București, reprezentată prin dnl. Ciuca Doru, imputernicită dna. Buha Mihaela și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale; Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 262 din 28 Iunie 2019