Hotărârea nr. 261/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea schimbului de terenuri : terenul proprietate privată localizat în Fnd.Armeană,Nr.8,identificat cadastral cu CF 146301,cu suprafața de 308 mp pe UAT Mun.Iași (anexa A),cu terenurile amplasate în mun.Iași,str.Petru Rareș nr.3,5,7,identificate cu nr.cad.17063/2 suprafață de 111,58 mp,nr.cad.12360/2 în suprafață de 43 mp,nr.cad.18647/2 în suprafață de 28,58 mp (anexa B) și cvartal 32,CAT 1073 din str.George Emil Palade nr 13,în suprafață de 125 mp (anexa C) proprietatea municipalității


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea schimbului de terenuri : terenul proprietate privată localizat în Fnd.Armeană, Nr.8, identificat cadastral cu CF 146301, cu suprafața de 308 mp pe

UAT Mun.Iași (anexa A), cu terenurile amplasate în mun.Iași, str.Petru Rareș nr.3, 5, 7, identificate cu nr.cad.17063/2 suprafață de 111,58 mp, nr.cad.12360/2 în suprafață de 43 mp, nr.cad.18647/2 în suprafață de 28,58 mp (anexa B) și cvartal 32, CAT 1073 din str.George Emil Palade nr 13, în suprafață de 125 mp (anexa C) proprietatea municipalității.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul GIS- Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge schimbul echivalent de terenuri între terenurile situate in str. Petru Rareș nr.3, nr. 5 și nr.7 (anexa B), în suprafata de 183,16 m.p, str. George Emil Palade (fosta str. Malu) nr.13 in suprafața de 125 m.p. (anexa C), proprietățile municipalității, și terenul din Fnd.Armeana nr.8, proprietate privată în suprafață de 308 m.p. (anexa A).

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru; domnului Ioniuc Constantin si Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

17

Pentru

9

Împotrivă

8

Abțineri

0

Nr. 261 din 28 Iunie 2019