Hotărârea nr. 260/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a unui mijloc fix aflat in exploatarea S.C. APAVITAL S.A.,în vederea casării


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unui mijloc fix aflat in exploatarea S.C. APAVITAL S.A., în vederea casării

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Iunie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 67041/17.06.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 30408/20.03.2019 înaintată de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Serviciul Contabilitate;

Având în vedere adresa nr. 13381/07.02.2019 prin care S.C. APAVITAL S.A. transmite listele de inventariere a bunurilor proprietate publica a Municipiului Iasi aflate in exploatarea sa la data de 31.10.2018;

Având în vedere adresa nr. 1475/11.01.2019 prin care S.C. APAVITAL S.A. transmite nota de constatare privind casarea unor obiecte de inventar/mijloace fixe aflate in gestiunea/unitatea ierarhica 558;

1 / 3 la H.C.L. nr. 260 din 28 Iunie 2019

Având în vedere proces-verbal nr. 61751/17.12.2018 prin care S.C. APAVITAL S.A. transmite componenta comisiei de inventariere numita prin Decizia nr. 237/29.10.2018 si modificata prin Decizia nr. 240/31.10.2018, precum si lista cu mijloacele fixe propuse pentru casare;

Având în vedere Decizia nr. 03/29.01.2019 prin care se aproba rezultatele inventarierii pentru anul 2018, a bunurilor aflate in administrarea/proprietatea S.C. APAVITAL S.A.;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași, a unui mijloc fix cu nr. inventar 3481, electropompa Epet 65 (Q=8mc. H=15mc.- St. pompare Galata), in vederea casarii.

Art.2. Mijlocul fix mentionat la art. 1 se va prelua din exploatarea S.C. APAVITAL S.A., pe baza de proces - verbal.

Art.3 Contractul de delegarea a gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 48/14.07.2009 se modifica in mod corespunzator.

Art.4. Copie după prezenta hotărare va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; S.C. APAVITAL S.A.;Comisiei de casare din cadrul Primăriei Municipiului Iași, numita prin Dispoziția Primarului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; S.C. APAVITAL S.A.;Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Gabriel Mihai Surdu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 260 din 28 Iunie 2019