Hotărârea nr. 26/2019

HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA DECEBAL NR. 22A,NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului

Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 22A, NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 879 din 08.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa cu nr. 124739/04.12.2018 intocmita de catre Domnul Luca Alexandru Eduard prin care solicita indreptarea erorii materiale strecurata in Hotararea Consiliului Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 22A, NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 889 din 27.07.2018;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6403/21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indreptarea erorii materiale strecurata in titlul din H.C.L. nr. 433 din 28 septembrie 2018, titlul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DECEBAL NR. 22C, NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica»

Art.2. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la alineatul 4 din H.C.L. nr. 433 din 28 septembrie 2018, alineatul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«Avand in vedere cererea nr. 72761 din 19.07.2018 prin care LUCA ALEXANDRU EDUARD solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - lasi, STRADA DECEBAL NR. 22C, NUMAR CADASTRAL 130253 intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica.»

Art.3. Se aproba indreptarea erorii materiale strecurate la strecurate la Art.1.(1) din H.C.L. nr. 433 din 28 septembrie 2018, articolul se va citi corect dupa cum urmeaza:

«Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI STRADA DECEBAL NR. 22C, NUMAR CADASTRAL 130253 intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate, persoana fizica.»

Art.4. Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local 433 din 28 septembrie 2018 raman neschimbate;

Art.5. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului LUCA ALEXANDRU EDUARD si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 26 din 31 Ianuarie 2019